Головна » Про компанію » Акціонерам » Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

30.04.2019

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

2

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Генеральний директор

 

 

 

Васильков Олександр Михайлович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Рiг, Нiкопольське шосе, 201

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00204607

5. Міжміський код та телефон, факс

(056) 4047020 (056) 4047020

6. Адреса електронної пошти

info@ksz.dp.ua

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА 
DR/00001/APA

 

 

  1. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

 

 

 
 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.04.2019

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «КСЗ»

Цимбалюк Максим Вiкторович

 

0.0103

Зміст інформації:

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КСЗ» вiд 26.04.2019 р. прийнято рiшення достроково припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «КСЗ» Цимбалюка Максима Вiкторовича(на посадi з 28.04.2016 року) та обрати членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Криворiзький сурiковий завод» Цимбалюка Максима Вiкторовича з 26.04.2019 року до переобрання. 
Цимбалюком М.В.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капiталi ПрАТ «КСЗ» володiє у розмiрi 0,0103%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’ять рокiв Цимбалюк М.В.: заступник голови ради директорiв ТОВ "ПIК "ДЕНКЕР" з юридичних питань.

26.04.2019

обрано

Член ревiзiйної комiсiї ПрАТ "КСЗ"

Цимбалюк Максим Вiкторович

 

0.0103

Зміст інформації:

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КСЗ» вiд 26.04.2019 р. прийнято рiшення достроково припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «КСЗ» Цимбалюка Максима Вiкторовича(на посадi з 28.04.2016 року) та обрати членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Криворiзький сурiковий завод» Цимбалюка Максима Вiкторовича з 26.04.2019 року до переобрання. 
Цимбалюком М.В.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капiталi ПрАТ «КСЗ» володiє у розмiрi 0,0103%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’ять рокiв Цимбалюк М.В.: заступник голови ради директорiв ТОВ "ПIК "ДЕНКЕР" з юридичних питань.

26.04.2019

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї ПрАТ "КСЗ"

Голованова Людмила Iллiчна

 

0

Зміст інформації:

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КСЗ» вiд 26.04.2019 р. прийнято рiшення достроково припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «КСЗ» Голованової Людмили Iллiчни(на посадi з 28.04.2016 року) та обрати членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Криворiзький сурiковий завод» Голованову Людмилу Iллiчну з 26.04.2019 р. до переобрання.
Головановою Л.I.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капiталi ПрАТ «КСЗ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’ять рокiв Голова нова Л.I. працювала: консультантом з податкового планування та аудиту ТОВ «ПIК «Денкер».

26.04.2019

обрано

Член ревiзiйної комiсiї ПрАТ "КСЗ"

Голованова Людмила Iллiчна

 

0

Зміст інформації:

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КСЗ» вiд 26.04.2019 р. прийнято рiшення достроково припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «КСЗ» Голованової Людмили Iллiчни(на посадi з 28.04.2016 року) та обрати членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Криворiзький сурiковий завод» Голованову Людмилу Iллiчну з 26.04.2019 р. до переобрання.
Голованова Л.I.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капiталi ПрАТ «КСЗ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’ять рокiв Голова нова Л.I. працювала: консультантом з податкового планування та аудиту ТОВ «ПIК «Денкер».

26.04.2019

припинено повноваження

Член ревiзiйної комiсiї ПрАТ "КСЗ"

Дiденко Вiкторiя Сергiївна

 

0

Зміст інформації:

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КСЗ» вiд 26.04.2019 р. прийнято рiшення достроково припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «КСЗ» Дiденко Вiкторiї Сергiївни(на посадi з 28.04.2016 року) та обрати членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Криворiзький сурiковий завод» Шокола Олександра Сергiйовича з 26.04.2019 до переобрання. 
Шоколом О.С.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капiталi ПрАТ «КСЗ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’ять рокiв Шокол О.С.: працював у ПрАТ "КСЗ" сташим юрисконсультом.

26.04.2019

обрано

Член ревiзiйної комiсiї ПрАТ "КСЗ"

Шокол Олександр Сергiйович

 

0

Зміст інформації:

Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «КСЗ» вiд 26.04.2019 р. прийнято рiшення достроково припинити повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «КСЗ» Дiденко Вiкторiї Сергiївни(на посадi з 28.04.2016 року) та обрати членом Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Криворiзький сурiковий завод» Шокола Олександра Сергiйовича з 26.04.2019 до переобрання. 
Шоколом О.С.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капiталi ПрАТ «КСЗ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п’ять рокiв Шокол О.С.: працював у ПрАТ "КСЗ" сташим юрисконсультом.

 

 
26 апреля 2019
« назад ко всем новостям