Головна » Новини » Уведомление о проведении сборов акционеров

Уведомление о проведении сборов акционеров

   

Шановний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД"!

 

         Повідомляємо про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД", код за ЄДРПОУ 00204607, місцезнаходження: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 201 (далі - Товариство), які відбудуться 27 квітня 2018 року об 10.00 за адресою: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе,201, адміністративно-побутовий корпус, 2-ий поверх, приміщення актового залу (к. №1). Реєстрація учасників загальних зборів з 9.00 до 9.45 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів, Голови та секретаря Загальних зборів, а також прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства.
 3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
 4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році і основні напрямки діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
 8. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
 9. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 10. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році і основні напрямки діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
 11. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 12. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
 13. Про внесення змін до відомостей зазначених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно переліку засновників Товариства.
 14. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
 17. Прийняттярішення про вчиненнязначногоправочину, якщоринковавартість майна, робітабопослуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотківвартостіактивів за данимиостанньоїрічноїфінансовоїзвітностітовариства. А саме, надання повноважень Наглядовій раді Товариства щодо отримання кредитної лінії у розмірі більш як 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: Основні показники Фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

 

Період

станом на 31.12.16

Період

станом на 31.12.15

Усього активів

115595

48392

Основні засоби

88228

28924

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

13318

11432

Сумарна дебіторська заборгованість

11410

5518

Грошові кошти та їх еквіваленти

2409

1572

Нерозподілений прибуток

(58360)

(56118)

Власний капітал

71029

13335

Статутний капітал

1357

1357

Довгострокові зобов'язання

76569

57625

Поточні зобов'язання

25000

32193

Чистий прибуток (збиток)

(0)

(10734)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

160

156

 

     ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: Основні показники Фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

 

Період

станом на 31.12.17

Період

станом на 31.12.16

Усього активів

107716

115595

Основні засоби

75591

88228

Довгострокові фінансові інвестиції

 

-

Запаси

19436

13318

Сумарна дебіторська заборгованість

11624

11410

Грошові кошти та їх еквіваленти

626

2409

Нерозподілений прибуток

(43267)

(58360)

Власний капітал

60233

71029

Статутний капітал

1357

1357

Довгострокові зобов'язання

76960

76569

Поточні зобов'язання

12433

25000

Чистий прибуток (збиток)

0

(0)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

163

160

 

      Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 23.04.2018 року.

      3 матеріалами загальних зборів можна ознайомитись з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 12.00 години та з 12.45 до 16.25 години, надавши відповідний запит, за адресою: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 201, 2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет юрисконсульта №2.

      Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор Товариства Васильков Олександр Михайлович.

      Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Телефон для довідок: (056) 404-27-02, 404-70-14.

Уведомление о проведении сборов акционеров
27 марта 2018
« назад ко всем новостям