Головна » Про компанію » Акціонерам » ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЧЕРГОВІ РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 30.04.2021 р

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЧЕРГОВІ РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 30.04.2021 р

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЧЕРГОВІ РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 30.04.2021 р. :

Шановний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД"!

         Повідомляємо    про    проведення    чергових    загальних   зборів    акціонерів    ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД", код за ЄДРПОУ 00204607, місцезнаходження: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 201 (далі - Товариство), які відбудуться 30 квітня 2021 року об 10.00 за адресою: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 201, адміністративно-побутовий корпус, 2-ий поверх, приміщення актового залу (к. №1). Реєстрація учасників загальних зборів з 9.00 до 9.45 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів, Голови та секретаря Загальних зборів, а також прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства.
 3. Затвердження річних звітів Товариства за 2019 р. та 2020 р.
 4. Розгляд звітів Наглядової ради за 2019 р. та 2020 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
 5. Розгляд звітів генерального директора за 2019 р, та  2020 р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів генерального директора.
 6. Розгляд висновків зовнішнього аудитів за 2019 р. та 2020 р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду
 7. Затвердження звітів ревізора за 2019 р. та 2020 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.
 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 р. та 2020 р.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Проект рішення з 1 питання: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Цимбалюк Максим Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків  2947007678) – голова лічильної комісії,  Кравцова Наталія Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2757310661) – член лічильної комісії; Настенко Ольга Леонідівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2589506407) - член лічильної комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.

Проект  рішення з 2 питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

 • - бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Голова Наглядової ради передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
 • - голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
 • - голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 5 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Проект  рішення з 3 питання: Затвердити річні звіти ПрАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД» за  2019 р. та 2020 р.

Проект  рішення з 4 питання: Розглянути звіти Наглядової ради  ПрАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД» за 2019 р. та 2020 р. та за результатами їх розгляду визнати роботу Наглядової ради в 2019 р. та 2020 р. задовільною.

Проект  рішення з 5 питання: Розглянути звіти генерального директора ПрАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД» за 2019 р. та 2020 р. та за результатами їх розгляду визнати роботу генерального  директора у 2019 р. та 2020 році задовільною.

Проект  рішення з 6 питання: Розглянути висновки зовнішніх аудитів  за 2019 р. та 2020 р. та за результатами їх розгляду визнати роботу головного бухгалтера задовільною.

Проект  рішення з 7 питання: Розглянути звіти  Ревізора ПрАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД» за 2019 р. та 2020 р. та за результатами їх розгляду визнати роботу ревізора в 2019 р. та 2020 р. задовільною.

Проект  рішення з 8 питання: Прибуток, отриманий Товариством за 2019 р. та  2020 р. направити на покриття збитків попередніх періодів.

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 26.04.2021 року.

3 матеріалами загальних зборів можна ознайомитись з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 12.00 години та з 12.45 до 16.25 години, надавши відповідний запит, за адресою: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 201, 2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет генерального директора.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор Товариства Молчанов Ігор Володимирович.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.   

   Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».                                          

Телефон для довідок: (056) 404-27-02, 404-70-14

 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію зазначену частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:http://ksz.dp.ua/

Станом на «29» березня 2021 р. - на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

 • - загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 9696 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
 • - загальна кількість осіб, яким належать акції Товариства складає - 1294 осіб.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

                     Найменування показника

                                                   Період

 

      Звітний 2020 р.

   Попередній 2019

  Попередній 2018

Усього активів

           106179

           109021

           111125

Основні засоби (за залишковою вартістю)

           43106

           49827

           64097

Запаси

           13349

           19445

           23410

Сумарна дебіторська заборгованість

           48341

           34928

           22069

Гроші та їх еквіваленти

           464

           4030

           841

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

           49901

           16934

           -19955

Власний капітал

           84378

           56968

           30929

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

           1357

           1357

           1357

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

           14745

           26499

           65981

Поточні зобов’язання і забезпечення

           7056

           25554

           14215

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

           32967

           36889

           23312

Середньорічна кількість акцій (шт.)

           9696

           9696

            9696

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

           3.4

           3.8

           2.4

 

 
30 марта 2021
« назад ко всем новостям