Головна » Новини » Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Васильков Олександр Михайлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

                                                                             М.П.

24.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00204607

4. Місцезнаходження

50055, Дніпропетровська обл, м.Кривий Рiг, Нiкопольське шосе, 201

5. Міжміський код, телефон та факс

(056)4042702; (056)4042702

6. Електронна поштова адреса

golovina@ksz.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР №82

30.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.ksz.dp.ua

в мережі Інтернет

28.04.2018

 

(http://ksz.dp.ua/richna-informaciya-emitenta-cinnih-paperiv-za-2017-rik.html)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
      Iнформацiя про одержанi лiцензiї, щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря; iнформацiя про рейтингове агенство; iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй; iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про обсяги виробництва та собiвартiсть реалiзованої продукцiї; iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН, рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (у разi наявностi); текст аудиторського висновку - не заповнюється так як емiтент - приватне (закрите) акцiонерне товариство.
      В iнформацiї про цiннi папери емiтента заповнюється лише вiдомостi про акцiї, так як емiтент здiйснив лише емiсiю акцiй; в звiтному роцi емiтент не здiйснював викуп власних акцiй - iнформацiя не заповнюється. Iнформацiя про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється, так як емiтент не здiйснював приватне розмiщення цiльових облiгацiй пiдприємств. Особливої iнформацiї в 2017 роцi не виникало.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00№423442

3. Дата проведення державної реєстрації

28.04.1995

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

1357440.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

160

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

20.30 Виробництво фарб, лакiв i подiбної продукцiї, друкарської фарби та мастик

73.20 Дослiдження кон'юктури ринку та виявлення громадської думки

46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя акцiонерними товариствами не заповнюється.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя АБ "Пiвденний" м.Одеса

2) МФО банку

328209

3) поточний рахунок

26006000008645

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

5) МФО банку

 

6) поточний рахунок

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Васильков Олександр Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останнiх п’яти рокiв Васильков О.М. працював директором у ЗАТ «Криворiжцемремонт», виконавчим директором у ТОВ «ВО «Агросвiт», обiймав посаду технiчного директора ПАТ «КСЗ».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.02.2015 Обрано на термiн до 01.03.2018 року

9) Опис

Протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ «Криворiзький сурiковий завод» вiд 26.02.2015 за №6 призначено генеральним директором ПАТ «КСЗ» Василькова Олександра Михайловича на перiод з 26.02.2015 року до 01.03.2016. Згiдно Протоколу №6 засiдання Наглядової ради вiд 29.02.2016 року термiн дiї контракту з Васильковим О.М. було продовжено до 01.03.2018 року.
Генеральний директор органiзовує роботу Товариства, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства; уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової Ради, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними, українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контакти тощо) вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi. В.о. Генерального директора вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Товариства в цiлому, має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства. Компетенцiї Генерального директора передбаченi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi не має. Винагорода не розголошується. Акцiями Товариства не володiє.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дикий Iгор Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Фахiвець з депозитарної дiяльностi ТОВ "ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦIЙНЕ БЮРО".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 Особа обрана термiном на 3 роки до 28.04.2019 року (або до переобрання)

9) Опис

Особа була обрана на посаду черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КСЗ» вiд 21.04.2015 р.
Згiдно рiшення акцiонерiв загальних зборiв вiд 28.04.2016р (Протокол №2/2016 вiд 10.05.2016р). Дикий I.А. був переобраний на посаду члена Наглядової ради термiном на 3 роки або до переобрання. Кадрових змiн на посадi не вiдбулося.
Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом. Непогашеної судимостi не має. Винагороду не отримує. Володiє однiєю акцiєю Товариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кругла Надiя Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1957

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

37

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор ТОВ "АФ "ФОРУМ".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2015 Особа обрана термiном на 3 роки до 21.0.2018 року ( або до переобрання)

9) Опис

Особа була обрана на посаду черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КСЗ» вiд 21.04.2015 р.
Згiдно рiшення акцiонерiв загальних зборiв вiд 28.04.2016р (Протокол №2/2016 вiд 10.05.2016р). Кругла Н.М. була переобрана на посаду члена Наглядової ради термiном на 3 роки або до переобрання. Кадрових змiн на посадi не вiдбулося.
Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом. Винагорода не призначена. Непогашеної судимостi не має. Посадова особа обiймає посаду генерального директора ТОВ "АФ "ФОРУМ", що знаходиться за адресою: вул.Ленiна,9 с.Лозуватка, Криворiзький район Днiпропетровської областi. Володiє однiєю акцiєю Товариства.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Абдулаєва Людмила Анатолiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднє мiсце роботи - ТОВ «Промислово-iнвестицiйна компанiя «Денкер». Протягом перiоду з 03.05.2015 року по 28.04.2016 року перебувала на посадi Голови Наглядової ради ПАТ "КСЗ".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 Особа обрана термiном на 3 роки до 28.04.2019 року (або до переобрання)

9) Опис

Особа була обрана на посаду черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КСЗ» вiд 21.04.2015 р. Потоколом Наглядової ради ПАТ «КСЗ» вiд 13.05.2015 р. за №17 прийнято рiшення обрати головою Наглядової ради.
Згiдно рiшення акцiонерiв загальних зборiв вiд 28.04.2016р (Протокол №2/2016 вiд 10.05.2016р). Абдулаєва Л.А. була переобрана на посаду члена Наглядової ради термiном на 3 роки або до переобрання. Кадрових змiн на посадi не вiдбулося.
Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом. Не погашеної судимостi не має. Акцiями Товариства не володiє.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дубович Вiталiй Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

0

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ «IНГЗК», начальник казначейства включно з 2009 р до червня 2012 р. ТОВ “ПIК” Денкер”, заступник Голови ради директорiв з червня 2012 року. ПАТ "КСЗ", Голова Ревiзiйної комiсiї вiд 13.05.2015 р. по 28.04.2016р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 Обрано на 3 роки до 28.04.2019 року до переобрання

9) Опис

Згiдно рiшення акцiонерiв загальних зборiв вiд 28.04.2016р (Протокол №2/2016 вiд 10.05.2016р). особа була переобрана на посаду члена Наглядової ради термiном на 3 роки або до переобрання.
Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом. Непогашеної судимостi не має. Акцiями Товариства не володiє.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дiденко Вiкторiя Сергiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

0

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ “IМС” , провiдний бухгалтер ВАТ “Одеслiфт”, заст. директора з аудиту з 21.11.09р ТОВ “ПIК “Денкер” економiст з 13.11.11р

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 Обрано термiном на 3 роки по 28.04.2019р (або до переобрання)

9) Опис

Особа обрана на посаду Ревiзора рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 21 квiтня 2015 року.
Згiдно рiшення акцiонерiв загальних зборiв вiд 28.04.2016р (Протокол №2/2016 вiд 10.05.2016р). Дiденко В.С. була переобрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки або до переобрання.
Кадрових змiн на посадi не вiдбулося. Непогашеної судимостi не має. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя: - контролює дотримання Товариством законодавства України, - розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам, - щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року, - вносить на загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Винагорода не призначена. Акцiями Товариства не володiє.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голованова Людмила Iллiчна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1948

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останнiх п’ять рокiв Голова нова Л.I. працювала: консультантом з податкового планування та аудиту ТОВ «ПIК «Денкер».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 Обрано термiном на 3 роки по 28.04.2019р (або до переобрання)

9) Опис

Згiдно рiшення акцiонерiв загальних зборiв вiд 28.04.2016р (Протокол №2/2016 вiд 10.05.2016р). Голованова Л.I. була обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки або до переобрання.
Непогашеної судимостi не має. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя: - контролює дотримання Товариством законодавства України, - розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам, - щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року, - вносить на загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Винагорода не призначена. Акцiями Товариства не володiє.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Цимбалюк Максим Вiкторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1980

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останнiх п’ять рокiв Цимбалюк М.В.: заступник голови ради директорiв ТОВ "ПIК "ДЕНКЕР" з юридичних питань.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2016 Обрано на 3 роки до 28.04.2019 року (або до переобрання)

9) Опис

Згiдно рiшення акцiонерiв загальних зборiв вiд 28.04.2016р (Протокол №2/2016 вiд 10.05.2016р). Цимбалюк М.В. був обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки або до переобрання.
Непогашеної судимостi не має. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя: - контролює дотримання Товариством законодавства України, - розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам, - щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року, - вносить на загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Винагорода не призначена. Акцiями Товариства володiє у кiлькостi 1 (одна) штука.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Брiгiдєр Ольга Леонiдiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

 

4) рік народження**

1970

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Протягом останнiх п’яти рокiв Брiгiдєр О.Л.: працювала у КП «Мiськлiфт» - головним бухгалтером, ТОВ «Промлiфт» - заступником головного бухгалтера, Фiлiя «Днiпролiфт» ПрАТ «Виробниче об’єднання «Стальканат-Сiлур» - заступником головного бухгалтера.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.03.2016 Обрано на безстроковий термiн

9) Опис

Брiгiдєр Ольгу Леонiдiвну було назначено на посаду головного бухгалтера вiд 22.03.3016 року на пiдставi наказу №140 вiд 21.03.2016р генерального директора ПАТ «КЗС».
Права та обов'язки передбаченi Посадовою iнструкцiєю головного бухгалтера , згiдно якої задачi та обов'язки:
1.очолює роботу по забезпеченню порядку проведення iнвентаризацiї, контроль за проведення операцiй по дотриманню технологiй обробки бухгалтерської iнформацiї та порядку документообороту;
2. забезпечує: рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi;
Формування та своєчасно вiдображення повної та достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи та видатки; розробку та здiйснення дiй, направлених на укрiплення фiнансової дисциплiни; законнiсть, своєчаснiсть та правильнiсть оформлення документiв; складення балансу та оперативних звiтiв про доходи та видатки засобiв, про використання бюджету, iншої статистичної звiтностi, подання їх до вiдповiдних органiв;
3.органiзовує: облiк фiнансових, розрахункових та кредитних операцiй, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних їх рухом;
4. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних зобов'язань.
Головний бухгалтер пiдзвiтний Керiвнику. Непогашеної судимостi не має. Винагорода не розголошується. Акцiями Товариства не володiє.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Васильков Олександр Михайлович

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Абдулаєва Людмила Анатолiївна

 

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Дикий Iгор Анатолiйович

 

1

0.0103

1

0

0

0

Член наглядової ради

Кругла Надiя Миколаївна

 

1

0.0103

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Дубович Вiталiй Анатолiйович

 

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Дiденко Вiкторiя Сергiївна

 

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Голованова Людмила Iллiчна

 

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Цимбалюк Максим Вiкторович

 

1

0.0103

1

0

0

0

Головний бухгалтер

Брiгiдєр Ольга Леонiдiвна

 

0

0

0

0

0

0

Усього

3

0.0309

3

0

0

0

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЮГ-КОМПЛЕКТПОСТАЧ»

36232072

65005 Україна Одеська - м.Одеса вул.Михайлiвська буд.44

4034

41.604785

4034

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Мiхаленко Тетяна

2067

21.3181

2067

0

Салтановська Наталiя Володимирiвна

1809

18.6572

1809

0

Усього

7910

81.580085

7910

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

28.04.2017

Кворум зборів**

0

Опис

Згiдно Протоколу за пiдсумками реєстрацiї учасникiв загальних зборiв акцiонерiв:
Мiсце проведення загальних зборiв: 50055, Днiпропетровська область, м.Кривий Рiг, Нiкопольське шосе, 201, 2-й поверх адмiнiстративного корпусу, у примiщеннi актового залу (к.№1)
Вид зборiв: черговi
Дата проведення зборiв: 28.04.2017р
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах24.04.2017 року
Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 09.00
Час закiнчення реєстрацiї: 9.45
Кiлькiсть осiб, включених до реєстру 1299 осiб
Кiлькiсть випущених акцiй: 9696 шт простих iменних акцiй
Кiлькiсть акцiй, що знаходяться на балансi товариства - немає
Кiлькiсть привiлейованих акцiй - немає
Кiлькiсть голосуючих акцiй - 7922 шт простих iменних акцiй
Зареєстровано акцiонерiв особисто та через повноважних представникiв, повноваження яких встановлено на пiдставi вiдповiдних документiв, всього 2 осiб, фактично присутнiх 2 осiб.
Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кворуму для проведення зборiв не має. Загальнi збори не є правомочними.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

07.07.2017

Кворум зборів**

0

Опис

Згiдно Протоколу за пiдсумками реєстрацiї учасникiв загальних зборiв акцiонерiв:
Мiсце проведення загальних зборiв: 50055, Днiпропетровська область, м.Кривий Рiг, Нiкопольське шосе, 201, 2-й поверх адмiнiстративного корпусу, у примiщеннi актового залу (к.№1)
Вид зборiв: черговi
Дата проведення зборiв: 07.07.2017р
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах 03.07.2017 року
Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 09.00
Час закiнчення реєстрацiї: 9.45
Кiлькiсть осiб, включених до реєстру 1299 осiб
Кiлькiсть випущених акцiй: 9696 шт простих iменних акцiй
Кiлькiсть акцiй, що знаходяться на балансi товариства - немає
Кiлькiсть привiлейованих акцiй - немає
Кiлькiсть голосуючих акцiй - 7922 шт простих iменних акцiй
Зареєстровано акцiонерiв особисто та через повноважних представникiв, повноваження яких встановлено на пiдставi вiдповiдних документiв, всього 0 осiб, фактично присутнiх 0 осiб.
Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кворуму для проведення зборiв не має. Загальнi збори не є правомочними.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

30.11.2017

Кворум зборів**

0

Опис

Згiдно Протоколу за пiдсумками реєстрацiї учасникiв загальних зборiв акцiонерiв:
Мiсце проведення загальних зборiв: 50055, Днiпропетровська область, м.Кривий Рiг, Нiкопольське шосе, 201, 2-й поверх адмiнiстративного корпусу, у примiщеннi актового залу (к.№1)
Вид зборiв: черговi
Дата проведення зборiв: 30.11.2017р
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах 24.11.2017 року
Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 09.00
Час закiнчення реєстрацiї: 9.45
Кiлькiсть осiб, включених до реєстру 1299 осiб
Кiлькiсть випущених акцiй: 9696 шт простих iменних акцiй
Кiлькiсть акцiй, що знаходяться на балансi товариства - немає
Кiлькiсть привiлейованих акцiй - немає
Кiлькiсть голосуючих акцiй - 7922 шт простих iменних акцiй
Зареєстровано акцiонерiв особисто та через повноважних представникiв, повноваження яких встановлено на пiдставi вiдповiдних документiв, всього 0 осiб, фактично присутнiх 0 осiб.
Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства" кворуму для проведення зборiв не має. Загальнi збори не є правомочними.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.11.2010

194/04/1/10

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України

UA4000145668

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

140.000

9696

1357440.000

100.000

000000000

Опис

Емiтованi акцiї ПрАТ "КСЗ" в лiстингу не перебувають, додаткова емiсiя в звiтному роцi не реєструвалась.

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

88228

75591

0.000

0.000

88228

75591

будівлі та споруди

33745

30821

0.000

0.000

33745

30821

машини та обладнання

40167

32859

0.000

0.000

40167

32859

транспортні засоби

13544

11248

0.000

0.000

13544

11248

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

772

663

0

0

772

663

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

88228

75591

0

0

88228

75591

Опис

Основнi засоби на початок та кiнець звiтного перiоду вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi, що вiдповiдає вимогам М(С)БО "Основнi засоби".
В господарськiй дiяльностi Товариством використовуються основнi засоби виробничого призначення, що складають 100%. Орендованих основних засобiв немає. На кiнець звiтного року первiсна вартiсть основних засобiв склала 91871 тис.грн; знос склав 17417 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

5378

-666

Статутний капітал (тис. грн.)

1357.000

1357.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1357.000

1357.000

Опис

Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.02.13 р. N 73, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України за №336/22868.

Висновок

В звiтному роцi вартiсть чистих активiв ПрАТ "КСЗ" вища вiд вiд статутного капiталу. Вимоги ст. 155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.00

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

0.00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

7548

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

19100

X

X

Опис:

До показника усього зобов'язань вiдносятьсяпоточнi кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4004 тис.грн; розрахунки з бюджетом 537 тис.грн; розрахунки зi страхування 0 тис.грн; розрахунки з оплати працi 342 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобовязаннями 6669 тис.грн.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Форум"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23070374

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

ю/а 50002, Днiпр. обл., м. Кривий Рiг, вул. Кобилянського, 219

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0733 26.01.2016

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

397 П 000397 20.12.2016 до 29.10.2020р

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

0637
27.10.2016

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Пояснювальний параграф вiдсутнiй

Номер та дата договору на проведення аудиту

13
15.02.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

22.02.2018
23.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

24.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

25840.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

0

0

2

2016

2

1

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Прийняття рiшення щодо укладання значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (пятдесят) i бiльше вiдсоткiв активiв за даними останньої фiнансової звiтностi Товариства.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

4

членів наглядової ради - акціонерів

2

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

2

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

 

 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

48

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

 

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради комiтетiв не створено.

 

 
 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Посадовими особами не можуть бути особи з обмеженою дiєздатнiстю або недiєздатнi особи.

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

 

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Протягом останнiх трьох рокiв зовнiшнiй аудитор не змiнювався.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Спосiб залучення ще не вирiшений.

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

 

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00204607

Територія

 

за КОАТУУ

1211036400

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

20.30

Середня кількість працівників

160

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

50055, Днiпропетровська область, м.Кривий Рiг, Нiкопольське шосе, буд.201

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

61

80

0

первісна вартість

1001

111

141

0

накопичена амортизація

1002

50

61

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

87330

74454

0

первісна вартість

1011

93652

91871

0

знос

1012

6322

17417

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

87391

74534

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

11684

17239

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

9646

5679

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


742


3659


0

з бюджетом

1135

0

115

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

892

2181

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2409

626

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

378

1572

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

3

379

0

Усього за розділом II

1195

25376

29878

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

105

0

Баланс

1300

112767

104517

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1357

1357

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

49867

41864

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

676

676

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-52566

-38519

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-666

5378

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

12190

9748

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

38000

70291

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

50190

80039

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

22234

6669

0

за товари, роботи, послуги

1615

2390

4004

0

за розрахунками з бюджетом

1620

316

537

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

379

0

за розрахунками зі страхування

1625

69

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

252

342

0

за одержаними авансами

1635

45

47

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

37982

7548

0

Усього за розділом IІІ

1695

63243

19100

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

112767

104517

0

 

Примітки

Облiкова полiтика пiдприємства затверджена Наказом №207 вiд 26.12.2012р.
При складаннi фiнансової звiтностi Товариства наказом про облiкову полiтику встановлена межа суттєвостi в розмiрi 6000 грн.
До основних засобiв вiдносяться активи, вартiсна оцiнка яких дорiвнює або перевищує 2500 грн.
Амортизацiя (знос) основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисного використання, узгоджених з технiчним персоналом.
Амортизацiя (знос) малоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується в розмiрi 100% вiд їх вартостi в першому мiсяцi використання.
Амортизацiя нематерiальних активiв, якi мають граничний термiн використання, нараховується прямолiнiйним методом.
Одиницею запасiв для бухгалтерського облiку вважається окреме найменування запасiв.
При передачi запасiв у виробництво та реалiзацiю, оцiнка їх вартостi здiйснюється за методом iдентифiкованої вартостi.
Розрахунок резерву знецiнення запасiв проводиться на кожну звiтну дату. Сума резерву знецiнення вiдноситься на витрати звiтного перiоду.
Визнання та оцiнка активiв та зобов’язань вiдповiдає вимогам МСБО 16 «Основнi засоби», МСБО 2 «Запаси», МСБО 36 «Знецiнення нефiнансових активiв», МСФЗ 12 «Податки на прибуток», МСБО 32»Фiнансовi iнструменти: подання» та МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».

Керівник

Васильков Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Брiгiдєр Ольга Леонiдiвна

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00204607

 

(найменування)

   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

130531

87669

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 93267 )

( 67315 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


37264


20354

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

400

614

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 6983 )

( 5132 )

Витрати на збут

2150

( 14167 )

( 11689 )

Інші операційні витрати

2180

( 2191 )

( 552 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


14323


3595

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

159

79

Інші доходи

2240

0

293

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 8810 )

( 11054 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 1110 )

( 571 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


4562


0

 збиток

2295

( 0 )

( 7658 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-274

-2047

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


4288


0

 збиток

2355

( 0 )

( 9705 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

65927

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

65927

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

-11867

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

54060

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

4288

44355

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

60092

53849

Витрати на оплату праці

2505

13317

8662

Відрахування на соціальні заходи

2510

3532

2492

Амортизація

2515

11550

8154

Інші операційні витрати

2520

28954

13650

Разом

2550

117445

86807

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Дiяльнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА»КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД» у 2017р. була ефективною, пiдприємство отримало прибуток у розмiрi 4288 тис.грн

Керівник

Васильков Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Брiгiдєр Ольга Леонiдiвна

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00204607

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


158082


97921

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

35

1142

Надходження від повернення авансів

3020

367

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

7

79

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

5

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

191

630

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 109564 )


( 81749 )

Праці

3105

( 10268 )

( 6707 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 3030 )

( 1986 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 13510 )

( 5645 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 580 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 7898 )

( 2198 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 5032 )

( 3447 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 3415 )

( 873 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 94 )

( 16 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 2001 )

( 2824 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

16800

-23

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

12

1

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

160

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

7676

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 171 )

( 2130 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 9721 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-2044

-2129

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

34789

6115

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

10200

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

34397

6115

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 2858 )

( 356 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 14073 )

( 6855 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-16539

2989

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-1783

837

Залишок коштів на початок року

3405

2409

1572

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

626

2409

 

Примітки

На кiнець року залишок коштiв склав 626 тис.грн, що порiвняно з минулим роком 2409 тис.грн, зменшився на 1783 тис.грн.

Керівник

Васильков Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Брiгiдєр Ольга Леонiдiвна

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00204607

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Товариство здiйснює облiк щодо руху грошовим коштiв за прямим методом.

Керівник

 

Головний бухгалтер

 

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00204607

 

(найменування)

   

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1357

49867

0

676

-52566

0

0

-666

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

1357

49867

0

676

-52566

0

0

-666

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

4288

0

0

4288

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

-8003

0

0

9759

0

0

1756

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

-8003

0

0

14047

0

0

6044

Залишок на кінець року

4300

1357

41864

0

676

-38519

0

0

5378

 

Примітки

Фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД» характеризується як стiйкий, оскiльки власний капiтал Товариства має додатнє значення.

Керівник

Васильков Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Брiгiдєр Ольга Леонiдiвна

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД»

 

 

 

 

ПРИМІТКИ

ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2017 РІК,

СКЛАДЕНОЇ ЗГІДНО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

 

 

м. КРИВИЙ РІГ

 1. Основна діяльність

 

            Приватне акціонерне товариство “Криворізький суріковий завод” (далі — ПрАТ “КСЗ”) було зареєстроване 28 квітня 1995 року як юридична особа за законами України.

07 червня 2012 року ПрАТ “КСЗ”, згідно зі змінами в українському законодавстві, змінив тип акціонерного товариства з “Закритого” на “Публічне”.

13 травня 2016 року ПрАТ “КСЗ”, згідно зі змінами в українському законодавстві, змінив тип акціонерного товариства з “Публічного” на “Приватне”.

           

Підприємство має ліцензію серії АЕ № 269623, видану Державною службою України з контролю за наркотиками 24.07.2013р. (рішення № 188 від 18.07.2013р.) на здійснення придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"), термін дії якої з 18.07.2013р. по 18.07.2018р.

 

            Юридична та фактична адреса ПрАТ “КСЗ”: 50055, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 201.

           

            Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство – www.ksz.dp.ua.

 

            Адреса електронної пошти – info@ksz.dp.ua.

 

Материнським підприємством Товариства можна розглядати ТОВ "ПЛАТФОРМА СТАЛЬКАНАТ-АРТ" (Ідентифікаційний код юридичної особи - 36232072), яке володіє 41,6% акцій. В зв’язку з тим, що жоден інший акціонер не володіє більш ніж 10% акцій, вищевказане товариство має можливість значно впливати на прийняття рішень на загальних зборах акціонерів.

 

            У Товариства відсутні інвестиції в дочірні, спільні та асоційовані підприємства, тому воно не складає консолідовану фінансову звітність, його фінансова звітність є окремою.

 

            Основним видом діяльності Товариства є виробництво лаків та фарб і подібної продукції, друкарської фарби та мастик.

Основними покупцями продукції Товариства є будівельні та промислові підприємства України, тому діяльність Товариства значною мірою залежить від загального стану справ у промисловості.

Реалізація економічних та політичних реформ, які проводяться в Україні, як очікується, призведе до зростання економіки та пожвавленню на ринку будівельних матеріалів, на якому здійснюється реалізація продукції Товариства.

 

 

 1. Основа складання фінансової звітності

 

            Загальна інформація

            Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, за виключенням випадків, викладених в обліковій політиці нижче.

            Фінансова звітність представлена в тисячах гривень (“тис. грн.”), якщо не зазначено інше.

 

            Заява про відповідність

 

            Ця фінансова звітність складена у відповідності з Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (“МСФЗ”).

Товариство вперше подало звітність за МСФЗ у 2013 році.

 

При складанні фінансової звітності за МСФЗ за 2017 р. Товариство дотримувалося принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ.

Склад фінансової звітності:           

- баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 р., 

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2017 р., 

- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 р.,  

- звіт про власний капітал за 2017 р.,

- примітки до річної фінансової звітності за 2017р.

 

 

 1. Основні положення облікової політики підприємства

 

Нижче описано істотні положення облікової політики, використані ПрАТ “КСЗ” при підготовці фінансової звітності.

 

Суттєвість

 

Для звітів фінансової звітності Товариством прийнятий критерій суттєвості – до 50 000 грн.

 

            Визнання доходу

 

            Дохід визнається одночасно зі збільшенням активу або зменшенням зобов'язання, яке обумовлює приріст власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що величина доходу може бути достовірно оцінена.

            Не визнаються доходами такі надходження:

 • - суми надходжень за договорами комісій, агентськими та іншим аналогічним договорами на рахунок комісіонера, принципала та інше;
 • - сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
 • - надходження, що належать іншим особам;
 • - надходження від первинного розміщення цінних паперів.

            Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

            Принцип нарахування використовувався як традиційний метод визнання доходу.

            Сума доходу визначається на підставі угоди між підприємством, покупцем (або користувачем активу) за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.

            Дохід від продажу товарів на підприємстві визнається, коли задовольняються всі перераховані умови:

- покупцеві передані значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на товари відповідно до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів "Інкотермс";

- підприємство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом власності, і не контролює продані товари;

- сума виручки може бути достовірно оцінена;

- ймовірно, що економічні вигоди, пов'язані з угодою, перейдуть до підприємства.

            Дохід від надання послуг визнається, якщо:

- існує ймовірність надходження економічних вигід, пов'язаних з операцією надання послуг;

- ступінь завершеності операції з надання послуг за станом на звітну дату може бути достовірно оцінена;

- витрати, понесені при реалізації угоди, і витрати, необхідні для її завершення, можуть бути достовірно визначені.

У разі, коли в наступних періодах виникає невизначеність стосовно можливості отримати суму, уже включену до виручки, недоотримана сума або сума, отримання якої стало малоймовірним, визнається як витрата, а не як коригування суми первісно визнаної виручки.

 

            Нематеріальні активи

 

            Придбані нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні активи відображаються в звітності за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності. Амортизація по нематеріальним активам з визначеним строком корисного використання нараховується за прямолінійним методом на протязі 2-20 років. Амортизація по нематеріальним активам з не визначеним строком корисного використання не нараховується, а щорічно вони переглядаються на предмет знецінення.

            Основні засоби

 

            Основні засоби, придбані після 1 липня 2016р., відображаються в звітності по собівартості придбання або будівництва за мінусом будь-якої подальшої накопиченої амортизації та подальших накопичених збитків від зменшення корисності. Об'єкти основних засобів, придбані до 1 липня 2016р., відображаються в звітності по справедливій вартості на цю дату, за мінусом будь-якої подальшої накопиченої амортизації та подальших накопичених збитків від зменшення корисності.

            При визнанні основних засобів враховується період використання об'єкта та його вартість.

            Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання активів.

            Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів є несуттєвою, тобто дорівнює нулю.

            Строки корисної експлуатації основних засобів і методи нарахування амортизації аналізуються технічними спеціалістами та управлінським персоналом по необхідності, але принаймні в кінці кожного фінансового року, і у випадку, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, відповідним чином коригуються.

 

            Фінансові інструменти

 

            Фінансовий інструмент — це будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового активу у одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструменту капіталу у іншого підприємства.

            Фінансові інструменти з метою бухгалтерського обліку поділяються на: фінансові активи, фінансові зобов'язання, інструменти власного капіталу, похідні фінансові інструменти при первісному визнанні відповідно до сутності контрактної угоди.

            Фінансові активи класифікуються за наступними категоріями: фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки через прибуток або збиток; займи видані; торгова дебіторська заборгованість; інша дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення та фінансові активи, утримувані для продажу. При первісному визнанні фінансові активи оцінюються по справедливій вартості.

            Дебіторська заборгованість та позики — це непохідні фінансові активи з фіксованими або визначеними платежами, які не котируються на активному ринку.

            Фінансове зобов'язання — це будь-яке зобов'язання, яке є контрактним зобов'язанням надавати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому підприємству, або обмінюватися фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями з іншим підприємством за умов, які є потенційно несприятливими; або контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу, та який є:

 • - або непохідним інструментом, за яким підприємство зобов'язане або може бути зобов'язане надати змінну кількість власних інструментів капіталу підприємства,
 • - або похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися іншим чином, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів або іншого фінансового активу на фіксовану кількість власних інструментів капіталу підприємства.

            До складу фінансових зобов'язань відноситься торгова кредиторська заборгованість, кредиторська заборгованість за одержаними авансами, інша кредиторська заборгованість а також облігації та інші боргові цінні папери, які підлягають оплаті фінансовими активами; зобов'язання за податками та іншими платежами; умовні зобов'язання за гарантіями та іншими підставами, які залежать від будь-яких майбутніх подій; інші зобов'язання.

            Інструментами капіталу є звичайні акції.

            Після первісного визнання фінансові інструменти оцінюються за справедливою вартістю.

            Дебіторська заборгованість для цілей визначення резерву під сумнівну дебіторську заборгованість класифікується як:

 • ñ нормальна — коли погашення її без сумніву:
 • ñ сумнівна — коли існує невпевненість у її погашенні;
 • ñ безнадійна — коли існує упевненість у її непогашенні боржником.

            Резерв сумнівної заборгованості розраховується на кожну звітну дату для сумнівної заборгованості, при цьому використовується індивідуальний підхід для аналізу дебіторської заборгованості по кожному окремому контрагенту. Нарахування резерву сумнівних боргів відображається у складі інших операційних витрат.

            Списання безнадійної дебіторської заборгованості здійснюється на підставі прийнятого рішення управлінського персоналу. У момент списання такої заборгованості відображається зменшення резерву сумнівних боргів та списання заборгованості за рахунок такого резерву. Якщо по конкретному контрагенту резерв не було сформовано, то під час списання безнадійної заборгованості відображається нарахування такого резерву сумнівних боргів та списання заборгованості за рахунок цього резерву.

 

            Запаси

 

            Запаси — це активи, які утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу, перебувають у процесі виробництва для такого продажу та існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

            Використовується наступна класифікація запасів:

 • - Виробничі запаси (сировина та матеріали, паливно-мастильні матеріали, тара, запасні частини, виробничі допоміжні матеріали та інші запаси, які включають малоцінні та швидкозношувані предмети);
 • - Незавершене виробництво;
 • - Готова продукція;
 • - Товари для перепродажу.

            Запаси визнаються активами, якщо існує ймовірність отримання економічних вигод від їхнього використання в майбутньому та їхня вартість може бути достовірно оцінена.

            Первісною оцінкою придбаних або вироблених запасів є їх собівартість, яка включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.

            До витрат на придбання запасів включається: ціна придбання відповідно до договорів з постачальниками, ввізне мито та інші невідшкодовувані податки, а також витрати на транспортування, навантаження і розвантаження та інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням запасів. Торгівельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання.

            При вибутті запасів використовується метод ідентифікованої собівартості для виробничих запасів та товарів, для готової продукції — метод середньозваженої собівартості.

            Запаси наведені в балансі за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Запаси оцінені до чистої вартості реалізації на індивідуальній основі, по кожному номенклатурному номеру. Чиста вартість реалізації запасів стає меншою за їх балансову вартість внаслідок пошкодження або застарівання запасів, зниження ринкових цін.

            Для нарахування резерву знецінення запасів за відсутності інформації про чисту вартість реалізації кожного конкретного номенклатурного номера, був застосований метод знецінення на підставі показника оборотності запасів за останні 12 місяців.

При цьому:

 • ¾ коефіцієнт оборотності розраховувався по кожній номенклатурній позиції запасів, по якій не було придбання;
 • ¾ в якості розходу признавався тільки фактичний розхід;
 • ¾ коефіцієнт оборотності розраховувався по формулі: фактичний розхід/((наявність запасів на початок періоду + наявність запасів на кінець періоду)/2;
 • ¾ сума резервів розраховувалась:
 • ¾ при коефіцієнті оборотності≤0,33 – 100 %;
 • ¾ при коефіцієнті оборотності ≥ 0,33, але ≤0,5 - 50 %;
 • ¾ при коефіцієнті оборотності ≥ 0,5, але ≤1 - 30 %;
 • ¾ при коефіцієнті оборотності ≥ 1 - 0 % від вартості запасів на дату балансу;

            Нарахування резерву знецінення здійснюється на кожну звітну дату і відображається за рахунок інших операційних витрат.

 

 

            Резерви

 

            На підприємстві забезпечення (резерв) - створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого можливо призведе до відтоку економічних вигод, і його оцінка може бути достовірно визначена.

            Процедура розрахунку резерву знецінення запасів проводиться на кожну звітну дату. Сума резерву розраховувалась як відсоток від балансової вартості запасів. Сума резерву на знецінення запасів відносилась на витрати звітного періоду.

            Резерв сумнівної заборгованості розраховується на кожну звітну дату для сумнівної заборгованості, при цьому використовується індивідуальний підхід для аналізу дебіторської заборгованості по кожному окремому контрагенту. Нарахування резерву сумнівних боргів відображається у витратах звітного періоду.

            Підприємство має зобов'язання надавати компенсацію до Пенсійного фонду України щодо пенсій за віком на пільгових умовах, виплачених певним категоріям працюючих на підприємстві та колишнім працівникам підприємства.

Нарахування резерву за пенсійним забезпеченням повинно відбуватися за допомогою методу актуарної оцінки, який дозволяє визначити вартість зобов'язань за Програмою з визначеними виплатами. В той же час, оскільки розмір таких виплат є не суттєвим, а щорічні витрати на послуги незалежного актуарія співставні з розміром щорічних платежів до Пенсійного фонду, управлінським персоналом підприємства прийняте рішення такий резерв не створювати.

 

            Податок на прибуток

 

            Облік податків на прибуток, подання та розкриття інформації про них у фінансовій звітності регулюється МСБО 12 “Податки на прибуток”. Стандарт визначає обліковий підхід до відображення податку, а не податковий, і передбачає враховувати податкові наслідки операцій, що призводять до різниці між податковим та обліковим прибутком.

            Підприємством застосовується метод зобов'язань за балансом — визначення тимчасових різниць між обліковим і податковим прибутком виходячи з облікової та податкової вартості активів та зобов'язань.

            Витрати з податку на прибуток за звітний період складаються з поточного податку на прибуток, скоригованого на відстрочені податки з прибутку.

            Поточний податок на прибуток за звітний період відображається в обліку як зобов'язання (податок на прибуток, що підлягає сплаті).

            Поточні податкові зобов'язання (активи) за звітний період оцінюються за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у податкових органів) із застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють у звітному періоді.

            Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються за ставками оподаткування, які передбачається використовувати в період реалізації активу чи погашення зобов'язання.

            Відстрочені податкові активи та зобов'язання не зважаючи на те, що вони відшкодовуються або сплачуються у майбутніх звітних періодах, дисконтуванню не підлягають.

 

            Добровільні зміни до облікової політики

 

            На протязі звітного періоду добровільних змін в облікову політику не вносилося.

Застосування нових стандартів та інтерпретацій

 

При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, Товариство застосувало всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, доречні до його операцій та є обов’язковими для застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2017р. Застосування наступних доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій, не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результати діяльності Товариства:

Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Ініціатива у сфері розкриття інформації».

Поправки до МСФЗ(IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» є частиною ініціативи Ради з МСФЗ у сфері розкриття інформації та вимагають, щоб організація розкривала інформацію, що дозволяє користувачам фінансової звітності оцінити зміни в зобов'язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, включаючи як зміни, обумовлені грошовими потоками, так і зміни, не обумовлені ними. Дані поправки набули чинності з 1 січня 2017 р.

Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Визнання відкладених податкових активів відносно нереалізованих збитків»

Поправки роз'яснюють, що організація повинна враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела прибутку оподаткування, проти якого вона може робити вирахування при відновленні такої тимчасової різниці, що віднімається. Крім того, поправки містять вказівки відносно того, як організація повинна визначати майбутній прибуток оподаткування, і описують обставини, при яких прибуток оподаткування може передбачати відшкодування деяких активів в сумі, що перевищує їх балансову вартість. Дані поправки набули чинності з 1 січня 2017 р.

 

Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу:

Товариство достроково не застосовує наступні стандарти та тлумачення,які були опубліковані, але не набрали чинність. Товариство планує їх застосовувати з дати набрання ними чинності. Товариство не очікує, що вплив таких змін на фінансову звітність буде суттєвим.

МСФЗ 9 “Фінансові інструменти: класифікація та оцінка”- (зі змінами, внесеними в липні 2014 року, набуває чинності для річних періодів, починаючи 1 січня 2018 рокуабо після цієї дати).

Основні відмінності нового стандарту полягають в наступному:

Фінансові активи повинні класифікуватися за трьома категоріями оцінки: оцінювані згодом за амортизованою вартістю, оцінювані згодом за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі іншого сукупного доходу, і оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відображаються в прибутку чи збитку.

Класифікація боргових інструментів залежить від бізнес-моделі підприємства за управління фінансовими активами і від того, чи є передбачені договором потоки грошових коштів лише платежами в рахунок основного боргу і відсотків. Якщо борговий інструмент призначений для отримання грошей, він може враховуватися по амортизованою вартістю, якщо він при цьому також передбачає лише платежі в рахунок основного боргу і відсотків.

Боргові інструменти, які передбачають лише платежі в рахунок основного боргу і відсотків і утримуються в портфелі, можуть класифікуватися як оцінювані згодом за справедливою вартістю в складі іншого сукупного доходу, якщо підприємство і утримує їх для отримання грошових потоків за активами, і продає активи. Фінансові активи, що не містять грошових потоків, які є лише платежами в рахунок основного боргу і відсотків, необхідно оцінювати за справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку (наприклад, похідні фінансові інструменти).

Вбудовані похідні інструменти більше не відокремлюються від фінансових активів, але будуть враховуватися при оцінці умови, що передбачає лише платежі в рахунок основного боргу та відсотків.

Інвестиції в інструменти капіталу повинні завжди оцінюватися за справедливою вартості. При цьому керівництво може прийняти рішення, яке не підлягає зміні, про відображенні змін справедливої вартості у складі іншого сукупного доходу, якщо інструмент не призначений для торгівлі. Якщо інструмент власного призначений для торгівлі, то зміни справедливої вартості відображаються у складі прибутку або збитку.

Більшість вимог МСФЗ (IAS) 39 стосовно класифікації та оцінки фінансових зобов'язань були перенесені в МСФЗ (IFRS) 9 без змін. Основним відмінністю є вимога до підприємства розкривати ефект змін власного кредитного ризику за фінансовими зобов'язаннями, віднесеним до категорії за справедливою вартістю в прибутку чи збитку, у складі іншого сукупного доходу.

МСФЗ (IFRS) 9 запроваджує нову модель визнання збитків від знецінення – модель очікуваних кредитних збитків. Існує «трьох етапний» підхід, заснований на зміні кредитної якості фінансових активів з моменту первинного визнання. На практиці нові правила означають, що при первісному визнанні фінансових активів підприємства повинні будуть відразу визнати збитки в сумі очікуваних кредитних збитків за 12 місяців, не є кредитними збитками від знецінення (або в сумі очікуваних кредитних збитків за весь строк фінансового інструменту для торгової дебіторської заборгованості). Якщо в кредитному ризику відбулося суттєве підвищення, то знецінення оцінюється виходячи з очікуваних кредитних збитків на строк фінансового інструменту, а не очікуваних кредитних збитків заборгованості та дебіторської заборгованості з фінансової оренди.

 

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами» (випущений в травні 2014 року і вступає в силу для періодів, що починаються 1 січня 2018року або після цієї дати).

МСФЗ (IFRS) 15 замінює собою МСФО (IAS) 18 «Дохід».

Цей стандарт вводить ключовий принцип, відповідно до якого виручка повинна визнаватися, коли товари або послуги передаються клієнту, за ціною угоди. Будь-які окремі партії товарів або послуг повинні визнаватися окремо, а всі знижки та ретроспективні знижки з контрактної ціни, як правило, розподіляються на окремі елементи. Якщо розмір винагороди змінюється з якої-небудь причини, слід визнати мінімальні суми, якщо вони не схильні до істотного ризику перегляду. Витрати, пов'язані із забезпеченням договорів з клієнтами, повинні капіталізуватися і амортизуватися протягом строку отримання вигоди від договору.

 

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» (випущений в січні 2016року і вступає в силу для періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати).

МСФЗ (IFRS) 16 замінює собою МСФО (IAS) 17 «Оренда», Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності в угоді ознак оренди», Роз'яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда – стимул-реакції» та Роз'яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення суті операцій, що мають юридичну форму оренди».

Цей стандарт встановлює принципи визнання, оцінки, надання і розкриття інформації про оренду та вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової оренди.

 

МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування». (випущений у травні 2017рі вступає в силу для періодів, що починаються 1 січня 2021 року або після цієї дати).

МСФЗ (IFRS) 17замінює собою МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти».

Цей стандарт приймається для того, аби уникнути проблеми "порівняння", що створена МСФЗ 4. МСФЗ 17 визначає, що всі договори страхування враховуватимуться в узгодженому порядку, а це буде корисним як інвесторам, так і страховим компаніям. Страхові зобов'язання враховуватимуться з використанням поточної (current values), а не первісної вартості (historical cost), як було раніше. Інформація регулярно оновлюватиметься, надаючи більш корисну інформацію для користувачів фінансової звітності.

 

Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 28 «Інвестиційні організації: Застосування виключення з вимоги про консолідацію» роз'яснюють, що звільнення від обов'язку складати консолідовану фінансову звітність може застосовуватися материнським підприємством, яке є дочірнім підприємством інвестиційної організації, навіть якщо інвестиційна організація обліковує всі свої дочірні організації за справедливою вартістю відповідно до МСФЗ 10. Радою з МСФЗ перенесено дату вступу даних поправок в силу на невизначений термін, проте організація що застосовує дані поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно.

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифікація та оцінка операцій за виплатами на основі акцій». Рада з МСФЗ внесла поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій», в яких розглядаються три основні аспекти:

 - вплив умов переходу прав на оцінку операцій по виплатах на основі акцій з розрахунками грошовими коштами;

- класифікація операцій за виплатами на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для зобов'язань по податку, що утримується з джерела;

- облік зміни умов операції по виплатах на основі акцій, в результаті якого операція перестає класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами і починає класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами.

Поправки набирають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 р. або після цієї дати.

 

 

 1. Суттєві облікові судження, оцінки та припущення

 

            Використання оцінок

 

            Складання фінансової звітності вимагає від керівництва підприємства здійснення оцінок та припущень, які впливають на суми, що відображені в звітності. Такі припущення базуються на інформації, котра була відома на дату затвердження фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. Основні оцінки відносно фінансової звітності стосуються вартості та строків корисного використання основних засобів та нематеріальних активів; чистої вартості реалізації запасів; відстрочених податків; резерву сумнівної заборгованості.

            Зміни в облікових оцінках, які здійснені протягом звітного року, не мають суттєвого впливу на поточний або майбутні періоди.

 

            Похибки оцінок

 

            Нижче наведені основні припущення відносно розвитку ситуації в майбутньому та інші основні причини похибок оцінок на звітну дату, котрі несуть у собі суттєвий ризик того, що балансова вартість активів та зобов'язань буде суттєво коригуватися на протязі наступного фінансового року.

 

            Строки корисного використання основних засобів

 

            Підприємство оцінює залишкові строки корисного використання об'єктів основних засобів принаймні, на кінець кожного фінансового року. Якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни обліковуються як зміни в облікових оцінках у відповідності з МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”. Такі оцінки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів, а також на суму амортизації, визнану у звіті про прибутки та збитки.

 

            Зменшення корисності активів

 

            На кожну звітну дату підприємство проводить оцінку наявності показників можливого зменшення корисності активів. Активи перевіряються на предмет зменшення корисності, коли наявні свідчення того, що балансова вартість активу не може бути відшкодована. Для визначення вартості використання активів керівництво повинно здійснити оцінку очікуваних майбутніх грошових потоків для одиниці, що генерує грошові потоки, а також вибрати відповідну ставку дисконтування для визначення поточної вартості таких грошових потоків.

 

            Чиста вартість реалізації запасів

 

            На кожну звітну дату підприємство проводить оцінку чистої вартості реалізації запасів. Якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни обліковуються як зміни в облікових оцінках у відповідності з МСБО 8 “Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки”. Такі оцінки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість запасів, а також на суму матеріальних витрат, визнану у звіті про прибутки та збитки.

 

            Резерв сумнівної заборгованості

 

            Підприємство створює резерв сумнівної заборгованості для обліку очікуваних збитків у результаті неспроможності контрагентів здійснити необхідні платежі. Для оцінки достатності резерву сумнівної заборгованості керівництво підприємства виходило з оцінки дебіторської заборгованості по строкам виникнення, статистики списання за попередні звітні періоди, платоспроможності контрагентів та змін в строках платежів зі сторони замовників.

 

 

            Поточні податки

 

            Українське податкове, валютне та митне законодавство постійно змінюється. До того ж, тлумачення законодавства контролюючими органами може не співпадати з тлумаченням керівництвом підприємства. Митна та податкова служби мають право переглядати податкові зобов'язання за три роки до року, в якому здійснюється перевірка. Станом на 31.12.2016р. Керівництво підприємства вважає, що його тлумачення діючого законодавства є відповідним, і ймовірно, що сума податків може бути затвердженою.

 

Допущення про безперервність діяльності підприємства

 

            Фінансова звітність підприємства підготовлена на основі допущення, що підприємство буде функціонувати невизначено довгий строк в майбутньому, це допущення передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань у ході звичайної діяльності підприємства.

 

Судження керівництва щодо існування або відсутності умов для застосування в Україні норм МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»

 

Згідно даним Держстату України рівень інфляції за 2017 рік становив – 113,7% за 2016 рік - 112,4%, за 2015 рік – 143,3%,. Таким чином, станом на 31.12.2017 кумулятивний рівень інфляції за трирічний період становив 82,7%.

Проаналізувавши критерії, зазначені МСБО 29, керівництво Товариства вважає, що за показниками наведеними у підпунктах в) і г) параграфа 3 МСБО 29 економічний стан в Україні не відповідає ситуації, що характеризується гіперінфляцією. Таким чином, керівництво Товариства вважає, що на дату фінансової звітності не існує достатньо умов для визначення гіперінфляції в країні та початку застосування МСБО 29.

 

 

 1. Інформація за сегментами

           

            Згідно з МСФЗ 8 операційний сегмент – це компонент суб’єкта господарювання:

а) який займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти доходи та нести витрати(включаючи доходи та витрати, що пов’язані з операціями зіншими компонентами того самого суб’єктагосподарювання);

б) операційні результати якого регулярно переглядаються вищим керівником з операційної діяльності суб’єкта господарювання для прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання результатів його діяльності;

в) про який доступна дискретна фінансова інформація.

            Підприємство здійснює свою діяльність лише в одному операційному сегменті, тому інформація за сегментами не наводиться.

 

 

 1. Розрахунки та операції з пов’язаними особами

 

            Для цілей даної фінансової звітності пов’язаними сторонами вважаються сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу, знаходиться під загальним контролем або значно впливає на фінансові та операційні рішення іншої сторони. При аналізі кожного випадку, який може представляти собою відносини між пов’язаними сторонам, увага приділяється суті цих відносин, а не тільки їх юридичній формі.

            Основним акціонером ПрАТ «КСЗ», є ТОВ «ПЛАТФОРМА СТАЛЬКАНАТ-АРТ», яке володіє 41,6% акцій підприємства.

            Інших акціонерів, які володіють більш ніж 10% акцій підприємства, немає.

            ТОВ «ПЛАТФОРМА СТАЛЬКАНАТ-АРТ» не зобов’язане публікувати, та не публікує свою фінансову звітність. Єдиним власником вказаного Товариства є фізична особа.

            На підприємстві відсутня інформація про осіб, які можуть бути пов’язаними через основних акціонерів.

            На протязі звітного періоду операцій з пов’язаними особами підприємство не здійснювало.

            У 2017 році винагорода провідному управлінському персоналу підприємства складалася з поточної заробітної плати, премії та відповідного єдиного соціального внеску. Загальна сума виплат за 2017 рік склала 573 тис. грн. (за 2016 рік – 304 тис. грн.).

 

 

 1. 7. Деталізація основних статей звітності

 

            Основні засоби

 

            Дані про рух основних засобів за 2017 рік наведені в таблиці.

В тисячах гривень

Будівлі, споруди, передавальні пристрої

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструмент, прилади, інвентар, меблі

Загалом

Первісна (оцінена) вартість на 01.01.2017р.

35 294

43 187

14 375

796

93 652

Накопичена амортизація на 01.01.2017р.

1 656

3 713

875

78

6 322

Балансова вартість на 01.01.2017р.

33 638

39 474

13 500

718

87 330

Надходження

 

24

 

19

43

Вибуття: первісна вартість

16

1133

199

4

1352

Вибуття: накопичена амортизація

1

281

26

1

309

Включення до груп вибуття: первісна вартість

 

106

366

 

472

Включення до груп вибуття: накопичена амортизація

 

26

110

 

136

Амортизаційні відрахування за 2017 рік

3016

6622

1744

158

11540

Первісна (оцінена) вартість на 31.12.2017р.

35278

41972

13810

811

91871

Накопичена амортизація на 31.12.2017р.

4671

10028

2483

235

17417

Балансова вартість на 31.12.2017р.

30607

31944

11327

576

74454

            З метою відображення в звітності основних засобів за справедливою вартістю, було прийнято рішення про проведення їх незалежної оцінки. Оцінка проведена станом на 01.07.2016 року. Переоцінка здійснена шляхом виключення накопиченої амортизації з валової балансової вартості активу, та перерахунку чистої вартості до справедливої вартості активу.

            Одночасно з проведенням переоцінки основних засобів був проведений повний аналіз технічного стану наявних основних засобів, та переглянуті строки їх корисного використання у сторону збільшення.

Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів, він застосовується постійно, від періоду до періоду, якщо не трапляється змін в очікуваній формі споживання економічних вигід, утілених в активі.

            Перевагою прямолінійного методу є простота використання, а недоліком - те, що при використанні він не дозволяє відобразити зміни інтенсивності використання основних засобів.

            Об'єкти основних засобів, тимчасово виведені з експлуатації (ремонт, тимчасова консервація на визначений термін та інше), продовжують амортизуватися прямолінійним методом.

            Строк корисного використання встановлюється технічними спеціалістами під час зарахування об'єкту на баланс підприємства і переглядається принаймні раз на рік під час проведення річної інвентаризації, а також у випадках отримання нової інформації, яка може свідчити про зміну встановлених строків (наприклад, проведення модернізації, пошкодження об'єкту, значна зміна навантаження та інше). При встановленні строків корисного використання враховуються вимоги діючого законодавства, технічні характеристики, паспортні данні, умови та місця експлуатації основних засобів.

            Підприємством установлені наступні строки експлуатації основних засобів:

            Будівлі основного виробництва — 30-50 років;

            Будівлі допоміжні — 20-40 років;

            Основне виробниче обладнання — 10-35 років;

            Допоміжне виробниче обладнання — 10-20 років;

            Транспортні засоби — 10-20 років;

            Офісне обладнання — 5-15 років;

            Інші основні засоби — 10-20 років.

            Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів прийнята рівною нулю, оскільки витрати, пов'язані з реалізацію вторинних відходів, отриманих від ліквідації основних засобів, майже завжди перевищують дохід, одержаний від такої реалізації.

            Станом на 31.12.2017р. на підприємстві відсутні основні засоби, право власності на які обмежене.

Станом на 31.12.2017р. на підприємстві відсутні основні засоби, передані у заставу для забезпечення зобов’язань.

Станом на 31.12.2017р. у балансовій вартості основних засобів відсутні витрати на будівництво об’єктів.

Станом на 31.12.2017р. контрактні зобов’язання з придбання основних засобів відсутні.

Станом на 31.12.2017р. сума компенсації від третіх сторін за об’єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, відсутня.

Станом на 31.12.2017р. сума компенсації від третіх сторін за об’єкти основних засобів, які були втрачені чи передані, відсутня.

            Станом на 31.12.2017р. первісна вартість основних засобів, які тимчасово не використовуються (законсервовані на невизначений термін) складає 916 тис. грн. За вказаними об’єктами нараховане знецінення у розмірі 100% їх первісної вартості.

Станом на 31.12.2017р відсутні повністю амортизовані основні засоби, які ще продовжують використовуватися.

Станом на 31.12.2017р. на підприємстві відсутні основні засоби, які вибули з активного використання та не класифіковані як утримувані для продажу.

 

            Нематеріальні активи

 

            Дані про рух нематеріальних активів за 2017 рік наведені в таблиці.

В тисячах гривень

Авторські та суміжні з ними права

Загалом

Первісна (оцінена) вартість на 01.01.2017р.

111

111

Накопичена амортизація на 01.01.2017р.

50

50

Балансова вартість на 01.01.2017р.

61

61

Надійшло за рік

30

30

Амортизаційні відрахування та знецінення за 2017 рік

11

11

Вибуло первісна вартість

0

0

Вибуло знос

0

0

Первісна (оцінена) вартість на 31.12.2017р.

141

141

Накопичена амортизація на 31.12.2017р.

61

61

Балансова вартість на 31.12.2017р.

80

80

Нематеріальні активи оцінюються підприємством за собівартістю, яка визначається згідно з вимогами МСБО 38.

            Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються, а щорічно переглядаються на предмет знецінення.   Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються прямолінійним методом на протязі встановлених технічними спеціалістами строків використання. Ліквідаційна вартість нематеріальних активів дорівнює нулю.

            Строки корисного використання нематеріальних активів встановлені від 3 до 10 років. Строк корисного використання переглядається принаймні раз у рік при проведенні річної інвентаризації.

            У звітному періоді витрат на дослідження та розробку підприємство не здійснювало.

 

            Запаси

 

            Наявність запасів на підприємстві наведена у таблиці (за вирахуванням резерву знецінення).

Найменування

Балансова вартість на 01.01.2017р.

Балансова вартість на 31.12.2017р.

Відхилення, + - тис. грн.

Сировина і матеріали

2 793

                           7526

+4733

Паливо

431

191

-240

Тара і тарні матеріали

1 613

1191

-422

Запасні частини

215

249

+34

Інші матеріали

463

1181

+718

Незавершене виробництво

415

611

+196

Готова продукція

5 660

6268

+608

Товари

94

22

-72

Групи вибуття

 

71

+71

Загалом

11 684

17310

+5626

            Збільшення запасів на кінець року відбулося у результаті придбання сировини та основних матеріалів під виробничу програму наступного року. а також збільшення залишку готової продукції, що пов’язано зі стабільним збільшенням виробництва та реалізації на протязі останніх років.

На підприємстві запаси первісно оцінюються за собівартістю, яка включає всі витрати на придбання, переробку та інші втирати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан (МСБО 2).

            При вибутті запасів використовується метод ідентифікованої собівартості.

            У звітності підприємства запаси відображаються за меншою з двох величин: собівартість чи чиста вартість реалізації. Тому на кінець кожного звітного періоду відбувається розрахунок резерву знецінення запасів виходячи з їх оборотності. Станом на кінець 2016 року резерв знецінення запасів склав 2 125 тис. грн., і збільшився за 2017 рік на 492 тис. грн.

 

            Дебіторська заборгованість

 

            В процесі ведення господарської діяльності підприємство укладає угоди, тобто стає стороною договору і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові кошти або юридичний обов'язок їх сплатити. В результаті визнаються фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованість.

            Наявність дебіторської заборгованості наведена в таблиці (за справедливою вартістю).

 

Сума на 31.12.2017р.

Сума на 01.01.2017р.

Відхилення

Торгівельна заборгованість

5679

9 646

-3967

Інша поточна фінансова заборгованість

2181

892

+1289

Платежі за податками (не фінансові)

115

0

+115

Заборгованість за авансами виданими (не фінансова)

3659

742

+2917

Загалом

11634

11 280

+354

            Дебіторська заборгованість відображається за її справедливою вартістю, за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Резерв нараховується виходячи з аналізу платоспроможності кожного дебітора. Станом на 31.12.2017р. резерв сумнівних боргів створений у розмірі 322 тис. грн.

            Збільшення дебіторської заборгованості за звітний період відбулося за рахунок збільшення заборгованості за авансами виданими, та збільшенням суми іншої фінансової заборгованості. В той же час торгівельна заборгованість за звітний період зменшилася, що свідчить про покращення стану розрахунків основних покупців продукції, що виробляється Товариством.

 

            Грошові кошти та їх еквіваленти

 

            Підприємством відкриті у обслуговуючих банках поточні рахунки в національній валюті. Також підприємство отримує грошові кошти в касу від реалізації своєї продукції фізичним особам.

            Нижче наведені данні про залишок коштів у касі та на рахунках підприємства.

 

 

На 31.12.2017р.

На 01.01.2017р.

Відхилення

Грошові кошти у касі підприємства

0

2

-2

Грошові кошти на банківських рахунках

372

2 269

-1897

Грошові кошти в дорозі

254

138

+116

Загалом грошових коштів

626

2 409

-1783

            Справедлива вартість грошових коштів дорівнює їх балансовій вартості.

 

            Інші оборотні активи

 

            У складі інших оборотних активів підприємство обліковує податковий кредит по ПДВ по податковим накладним, які на момент складання фінансової звітності ще не були зареєстровані постачальниками у встановленому законодавством України порядку, а отже не дали права відобразити вказані суми у податковій звітності Товариства. Станом на 31.12.2017р. така сума склала 379 тис. грн. та збільшилася за звітний період на 377 тис. грн.

 

            Власний капітал

 

            Власний капітал підприємства представляє собою грошові кошти, внесені акціонерами (засновниками), а також кошти, утворені в процесі подальшої діяльності товариства. Власний капітал — це чисті активи підприємства.

            Активи, з одного боку, характеризують економічні ресурси, а з іншого — права на них і на одержання майбутніх доходів. Хоча власники беруть на себе максимальний ризик, вони мають право на залишкову нагороду, пов'язану з ним.

            У відповідності з п. 49 Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів, власний капітал є часткою в активах підприємства, яка залишилась після вирахування всіх його зобов'язань. Цим документом (п.65) передбачена можливість поділу власного капіталу на підкласи. В акціонерному товаристві виділяються такі підкласи власного капіталу:

 • - кошти, внесені акціонерами;
 • - нерозподілений прибуток:
 • - резерви, які відображають асигнування нерозподіленого прибутку.

            Така класифікація використовується користувачами фінансових звітів для прийняття управлінських рішень за умови визначення в ній правових та інших обмежень щодо звітності Товариства, розподілу та використання власного капіталу, а також прав сторін з часткою власності у Товаристві на отримання дивідендів або на виплати капіталу.

 

            Зареєстрований капітал підприємства, зафіксований в статутних документах, станом на 31.12.2017р. становить 1 357 440,00 грн., який сформований з 9 696 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 140 грн. кожна.

            Всі випущені прості іменні акції повністю сплачені. Кожна проста іменна акція надає право одного голосу.

 

            Статутом підприємства, затвердженим Загальними зборами акціонерів 10.05.2016р. (Протокол № 2/2016) та зареєстрованим державним реєстратором 12.05.2016р., формування резервного капіталу не передбачено. В той же час станом на вказану дату підприємством у відповідності до Статуту, який був чинним в попередніх періодах, був сформований резервний фонд у сумі 676 тис. грн. За 2017 рік змін розміру резервного фонду не було. Резервний фонд є частиною нерозподіленого прибутку, але акціонери ще не прийняли рішення щодо його використання, управлінський персонал підприємства вважає за доцільне відобразити його у звітності самостійною статтею.

 

            Станом на 01.01.2017 року підприємство мало непокриті збитки у сумі 52 566 тис. грн., тому загальними зборами акціонерів, які відбулися у 2017 році рішення про розподіл прибутку та виплату дивідендів не приймалося.

 

            У складі капіталу в дооцінках Товариство відображає суму дооцінки основних засобів (за вирахуванням відстрочених податків, пов’язаних з нею) проведену у попередніх періодах. Частина такої суми (пропорційна нарахованій амортизації) станом на 31.12.2017р. рекласифікована до складу нерозподіленого прибутку.

 

            Рух власного капіталу підприємства наведено у таблиці.

Назва показника

Залишок на 01.01.2017р.

Надійшло

Витрачено

Рекласифіковано

Залишок на 31.12.2017р.

Зареєстрований капітал

1 357

 

 

 

1 357

Капітал у дооцінках

49 867

 

 

-8 003

41 864

Резервний капітал

676

 

 

 

676

Непокритий збиток

-52 566

+4 288

 

+9 759

-38 519

Загалом

-666

+4 288

 

+756

+5 378

 

            Податок на прибуток

 

            Витрати з податку на прибуток за 2017 рік складаються з таких компонентів:

Поточний податок на прибуток - 959

Відстрочені податки - 685

Загалом витрат з податку на прибуток - 274

 

            Через відмінність між принципами оподаткування, викладеними в Податковому кодексі, і принципами викладеними в МСФЗ, виникають тимчасові різниці між балансовою вартістю окремих активів та зобов'язань для цілей формування фінансової звітності та їх вартістю для цілей розрахунку оподатковуваного прибутку. Податковий ефект змін таких тимчасових різниць наведено в таблиці.

 

На 01.01.2017р.

Віднесено на власний капітал

Віднесено на фінансовий результат

На 31.12.2017р.

Перевищення залишкової вартості основних засобів в бухгалтерському обліку над їх залишковою вартістю в податковому обліку

12 484

-1 757

-537

10 190

Резерв знецінення запасів

-294

 

-89

-383

Резерв сумнівних боргів

 

 

-59

-59

Визнані чисті відстрочені податкові зобов'язання

12 190

-1 757

-685

9 748

 

            Довгострокові фінансові зобов'язання

                           

            Станом на 31.12.2017р. довгострокові фінансові зобов'язання складаються з зобов’язань за облігаціями емітованими та зобов’язаннями за кредитом.

            Облігації деноміновано в українській гривні.

            Кредит деноміновано в іноземній валюті (долари США) та підлягає погашенню 01.11.2019р..

            Підприємство відображає залучені кошти по номінальній вартості і не дисконтувало свої довгострокові зобов'язання, оскільки фактична ставка кредитування на момент укладання договорів дорівнювала ефективній ставці відсотка.

            Підприємство не хеджує свої зобов'язання в іноземній валюті та ризики зміни відсоткової ставки.

            Станом на 31.12.2017р. справедлива вартість залучених коштів приблизно дорівнює їх балансовій вартості.

 

            Поточна кредиторська заборгованість

 

            Наявність кредиторської заборгованості станом на 31.12.2017р. наведено в таблиці.

 

Сума на 31.12.2017р.

Сума на 01.01.2017р.

Відхилення

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

6 669

22 234

-15 565

Торгівельна заборгованість

4 004

2 390

+1 614

Заборгованість за відсотками по довгостроковим залученим коштам

40

17 821

-17 781

Заборгованість за відсотками по облігаціям

6 840

2 858

+3 982

Заборгованість за поворотною фінансовою допомогою

0

16 335

-16 335

Інша поточна фінансова заборгованість

42

0

+42

Не фінансова заборгованість:

 

 

 

Податки до сплати

537

316

+221

Заборгованість з авансів одержаних

620

952

-332

Заборгованість перед працівниками із заробітної плати

342

252

+90

Заборгованість за єдиним соціальним внеском

0

69

-69

Інша нефінансова заборгованість

6

16

-10

Загалом

19 100

63 243

-44 143

Станом на 31.12.2017р. у складі поточної заборгованості за довгостроковою поворотною фінансовою допомогою, яка підлягає погашенню на протязі 2018 року.

 

            Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2017р. зменшилася в порівняні з заборгованістю станом на 01.01.2017р. в основному за рахунок зменшення поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями, за відсотками, нарахованими за довгостроковими зобов’язаннями та за поворотною фінансовою допомогою.

 

            Виручка від реалізації

 

            Виручка від реалізації за 2017 рік склала 130 531 тисяч гривень та складається з:

 • - виручка від реалізації готової продукції 121 260 тис. грн.;
 • - виручка від реалізації товарів 7 718 тис. грн.;
 • - виручка від надання послуг (в т.ч. оренда) 1 553 тис. грн.

            Підприємство визнає виручку від реалізації у той момент, коли до покупця переходять значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на готову продукцію відповідно до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів "Інкотермс".

 

            Елементи операційних витрат

 

            У 2017 році підприємством понесені наступні операційні витрати:

Собівартість реалізації                                                                               93 267

Адміністративні витрати                                                               6 983

Витрати на збут                                                                                          14 167

Інші операційні витрати                                                                2 191

Загалом                                                                                                       116 608

            Дані витрати складалися з таких елементів витрат:

Матеріальні витрати                                                                                  60 092

Витрати на оплату праці                                                               13 317

Відрахування на соціальні заходи                                                3 532

Амортизація                                                                                    11 550

Інші операційні витрати                                                                28 954

Зміна вартості незавершеного виробництва

та готової продукції                                                                       -837

Загалом                                                                                                       116 608

 

 

            Інші операційні доходи

 

            Інші операційні доходи за звітний період склали 400 тис. грн., та складаються з доходів від реалізації запасів та від оприбуткування запасів за наслідками ліквідації необоротних активів а також оприбуткування відходів як вторинної сировини.

 

 

Інші операційні витрати

 

Інші операційні витрати за звітний період склали 2191 тис. грн., та складаються з:

 • - створення резерву сумнівних боргів – 322 тис. грн.;
 • - собівартості реалізованих виробничих запасів – 213 тис. грн.;
 • - операційних курсових різниць та витрат на придбання-продаж валюти – 174 тис. грн.;
 • - збитків від знецінення запасів – 880 тис. грн.;
 • - визнаних штрафів та неустойок – 18 тис. грн.;
 • - заробітної плати та відрахувань ЄСВ, не пов’язаних з виробничою діяльністю, а також інших подібних виплат персоналу – 105 тис грн.;
 • - відрахувань профспілкам – 200 тис. грн.;
 • - інших витрат – 279 тис. грн.

 

Інші фінансові доходи

 

            Інші фінансові доходи за 2017 рік склали 159 тис. грн. та складаються з відсотків, нарахованих на залишки коштів на рахунках підприємства в установах банків України.

 

            Фінансові витрати

 

            Фінансові витрати за 2017 рік склали 8810 тис. грн. і включають:

 • - відсотки, нараховані по облігаціям — 6840 тис. грн.;
 • - відсотки, нараховані по займу в іноземній валюті — 1356 тис. грн.;
 • - курсові різниці, нараховані на основну суму заборгованості та відсотки по займу в іноземній валюті – 614 тис. грн.;

 

Інші витрати

 

            Інші витрати за 2017 рік склали 1110 тис. грн. та складаються з залишкової вартості необоротних активів, ліквідованих за самостійним рішенням підприємства.

 

            Прибуток на акцію

 

            Прибуток на акцію є найважливішим аналітичним показником, і, в зв'язку з цим, одним із таких, що найбільш широко застосовуються на фондовому ринку. Використовуючи цей показник, можна як прогнозувати рівень прибутковості акцій та їх курсову (ринкову) вартість, так і оцінювати ефективність управління акціонерним товариством і його дивідендною політикою.

            Згідно з МСБО 33 “Прибуток на акцію”, базисний прибуток на акцію обчислюється шляхом ділення чистого прибутку (збитку) певного періоду, який може бути розподілений між власниками звичайних акцій, на середньозважену кількість звичайних акцій, які знаходяться в обігу протягом цього періоду.

            Товариство має в обігу 9696 штук однакових простих акцій.

            Дані про прибуток на акцію за 2017 рік наведені у таблиці.

 

Стаття

Одиниця виміру

Показник за рік

Середньорічна кількість простих акцій

шт.

9696

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

шт.

9696

Чистий прибуток за рік

Тис. грн.

4288

Чистий прибуток на одну просту акцію

Грн.

422,24

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію

Грн.

422,24

 

            Інший сукупний дохід

 

            На протязі 2017 року підприємство не здійснювало операцій, які могли призвести до збільшення або зменшення іншого сукупного доходу.

 

 1. Звіт про рух грошових коштів

 

            Підприємство складає звіт про рух грошових коштів за прямим методом згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової, діяльності Товариства.

Грошових коштів та еквівалентів, недоступних для використання товариством, немає.

 

 1. Обов’язки по операційній оренді – акціонерне товариство виступає в якості орендодавця.

 

Підприємство уклало ряд договорів про комерційну оренду окремих об’єктів нерухомого майна, транспорту та інших основних засобів.    Договори оренди мають строк дії від тринадцяти до двадцяти чотирьох місяців. Договори передбачають можливість дострокового їх розірвання як з ініціативи орендодавця, так і з ініціативи орендаря. Договори оренди також передбачають  можливість перегляду орендної плати в залежності від ринкових обставин. Жоден договір оренди не має ознак фінансової оренди, тому всі орендні стосунки між ПрАТ «КСЗ» і орендарями визнаються операційною орендою з відповідним відображенням у фінансовій звітності.

 

10.Затвердження фінансової звітності.

 

               Фінансову звітність затверджено та допущено до оприлюднення Генеральним директором Товариства 26.02.2018р.

 

 1. Події після Балансу

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 «Події після звітного періоду» щодо подій після дати балансу, події що потребують коригування активів та зобов’язань товариства відсутні.

 

Генеральний директор                                           Васильков Олександр Михайлович

 

Головний бухгалтер                                               Брігідер Ольга Леонідівна

 

 
28 апреля 2018
« назад ко всем новостям