Головна » Про компанію » Акціонерам » ПРОТОКОЛ № 1/2019 річних загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ № 1/2019 річних загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ  № 1/2019

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД »

(код ЄДРПОУ 00204607) (надалі за текстом — "Товариство")

Дата складання протоколу: 26.04.2019 р.

 

Місце проведення загальних зборів:

50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе,201, 

 2-й поверх адміністративного корпусу, у приміщенні актового залу

(к.№ 1).

 

 

Вид зборів:

Річні

 

Дата проведення зборів:

“26” квітня 2019 року

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

“22” квітня 2019 року

 

Час початку реєстрації учасників зборів:

9.00

 

Час закінчення реєстрації:

9.45

 

Час відкриття зборів:

10.00

 

Час закриття зборів:

11.50  “26” квітня 2019 року

 

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

1294 особи

Кількість акцій:

9696

 

Кількість власних акцій, що знаходяться на балансі товариства:      

Відсутні

 

Кількість привілейованих акцій:

Відсутні

 

Кількість акціонерів особисто та/або  представників акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах:

3 осіб

 

Кількість фактично присутніх учасників зборів:

3 осіб

 

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 7911, що становить 99,96% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, яка становить 7914 штук.

 

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

                         

            Реєстрацію учасників зборів проведено реєстраційною комісією, повноваження  якої надані Наглядовою Радою товариства, протоколом засідання Наглядової Ради Товариства №17 від 11.03.2019 року,  а саме: членам комісії – Шоколу Олександру Сергійовичу, Самусевій Олені Миколаївні, Проценко Юлії Миколаївні. Повноваження присутніх акціонерів (їх) представників були належним чином перевірені та підтверджені.

Загальні збори відкрив генеральний директор Товариства Васильков Олександр Михайлович, та повідомив про те, що порядок денний загальних зборів Товариства був затверджений на засіданні Наглядової Ради Товариства протоколами №17 від 11.03.2019; письмове повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на 26 квітня 2019 року, та їх порядок денний були направлені поштовим відправленням кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні, на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, запропонував перейти до роботи за порядком денним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів, Голови та секретаря Загальних зборів, а також прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства.
 3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
 4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році і основні напрямки діяльності у 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
 8. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
 11. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. А саме, надання повноважень Наглядовій раді Товариства щодо надання згоди на укладання контракту з GEM – GENERAL ELEVATOR MACHINES S.r.l., Италія, для купівлі лебідок, загальна сума договору складає 1 000 000 евро.
 12. Про приведення статуту Товариства у відповідність з чинним законодавством шляхом викладення його у новій редакції.
 13. Про призначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та наділення їх відповідними повноваженнями.

РОЗГЛЯД ПИТАННЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів, Голови та секретаря Загальних зборів, а також прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

По першому питанню порядку денного виступив генеральний директор Товариства Васильков Олександр Михайлович, який запропонував обрати членами лічильної комісії загальних зборів: працівників Товариства Самусеву Олену Миколаївну, Проценко Юлію Миколаївну, Шокола Олександра Сергійовича. Обрати головою Загальних зборів — Трофімова Сергія Юрійовича, секретарем — Жука Ігоря Володимировича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються з моменту підписання лічильною комісію протоколу про підсумки голосування на річних Загальних зборах. Голосування з питання обрання лічильної комісії (з 1-го питання) провести по бюлетеню №1; підсумки голосування та складання протоколу за підсумками голосування з 1-го питання доручити реєстраційній комісії.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Результати голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:  Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів, Голови та секретаря Загальних зборів, а також прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Формулювання рішення: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів: працівників Товариства Самусеву Олену Миколаївну, Проценко Юлію Миколаївну, Шокола Олександра Сергійовича. Обрати головою Загальних зборів — Трофімова Сергія Юрійовича, секретарем — Жука Ігоря Володимировича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються з моменту підписання лічильною комісію протоколу про підсумки голосування на річних Загальних зборах. Голосування з питання обрання лічильної комісії (з 1-го питання) провести по бюлетеню №1; підсумки голосування та складання протоколу за підсумками голосування з 1-го питання доручити реєстраційній комісії.

Підсумки голосування

"за"

7911

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте: Обрати лічильну комісію, для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування у наступному складі:

 • члени лічильної комісії: Шокол Олександр Сергійович, Самусева Олена Миколаївна, Проценко Юлія Миколаївна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються з моменту підписання лічильною комісію протоколу про підсумки голосування на річних Загальних зборах. Обрати головою Загальних зборів — Трофімова Сергія Юрійовича, секретарем — Жука Ігоря Володимировича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються з моменту підписання лічильною комісію протоколу про підсумки голосування на річних Загальних зборах. Голосування з питання обрання лічильної комісії (з 1-го питання) провести по бюлетеню №1; підсумки голосування та складання протоколу за підсумками голосування з 1-го питання доручити реєстраційній комісії.

 1. Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

По другому питанню порядку денного виступив голова Загальних зборів — Трофімов Сергій Юрійович, який запропонував затвердити запропоновані рішення з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, а саме: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв., голосування по всім питанням порядку денного проводиться за принципом одна акція – один голос, з використанням бюлетенів, без використання кабін для голосування; розгляд питань порядку денного провести у наступному порядку: голосування з 1-го питання порядку денного провести по бюлетеню №1, підсумки голосування та складання протоколу за підсумками голосування з 1-го питання доручити реєстраційній комісії; з 2-8-е та з 10-13-е  питання провести по бюлетеню №2; голосування за одним питанням у бюлетені здійснюється не більше 5 хв.; підрахунок  підсумків голосування по бюлетенях – до 30 хв.; оголошення протоколів про підсумки голосування – до 5 хв. По питанням №№ 1-8 та 10,11,13 порядку денного рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів, по питанню №9 прийняття рішення здійснювати в порядку кумулятивного голосування, по питанню №12 порядку денного рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як ¾ акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.Результати голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:  Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Формулювання рішення: Затвердити запропонований порядок прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД”.

Підсумки голосування

"за"

7911

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте - Запропонований порядок прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД”  затверджено.

 

 1. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

По третьому питанню виступив генеральний директор Приватного акціонерного товариства “КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД” Васильков Олександр Михайлович, який оголосив звіт про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Запитань, заперечень та інших зауважень не надходило.

Результати голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Формулювання рішення:  Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства задовільною.

Підсумки голосування

"за"

7911

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

Голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

Голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте - звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД” у 2018 році  затверджено. Роботу Генерального директора Товариства визнано задовільною.

 

 1. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

По четвертому питанню порядку денного виступив член ревізійної комісії Товариства Цимбалюк Максим Вікторович, який оголосив звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік. 

Запитань, заперечень та інших зауважень не надходило.

Результати голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:   Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік. Визнати дані зазначені у звіті та висновку такими, що відповідають дійсності.

Формулювання рішення:  Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2018 рік.  Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Підсумки голосування

"за"

7911

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте - висновок  Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД”  у 2018 році  затверджено. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

 

 1. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2018 році і основні напрямки діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

 По п’ятому питанню порядку денного виступив голова Наглядової ради Дубович Віталій Анатолійович, який оголосив звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність у 2018 році і основні напрямки діяльності у 2019 році. 

Запитань, заперечень та інших зауважень не надходило.

Результати голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства про діяльність у 2018 році та визнання роботи Наглядової ради за 2018 рік задовільною.

Формулювання рішення:  Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність у 2018 році, визнати роботу Наглядової ради за 2018 рік задовільною. 

Підсумки голосування

"за"

7911

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте - звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД” про діяльність у 2018 році  затверджено. Роботу Наглядової ради за 2018 рік визнано задовільною. 

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

По шостому питанню порядку денного виступила головний бухгалтер Товариства Настенко Ольга Леонідівна, яка зачитала  річний звіт Товариства за 2018 рік та запропонувала затвердити його.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Результати голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 

Формулювання рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. 

Підсумки голосування

"за"

7911

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте - річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД” за 2018 рік затверджено.

 

 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

По сьомому питанню порядку денного виступив голова зборів Трофімов Сергій Юрійович, який запропонував у зв'язку із збитковими попередніми роками роботи Товариства затвердити такий порядок розподілу прибутку: доходи отримані за результатами господарської діяльності за 2018 р. направити на покриття збитків попередніх періодів, не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2018 р.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Результати голосування з 7-го питання порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

Формулювання рішення: Доходи отримані за результатами господарської діяльності за 2018 р. направити на покриття збитків попередніх періодів, не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2018 р.

Підсумки голосування

"за"

7911

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте -доходи отримані за результатами господарської діяльності за 2018 р. направити на покриття збитків попередніх періодів, не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2018 р.

 

 1. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

По восьмому питанню порядку денного виступив голова зборів Трофімов Сергій Юрійович, який запропонував у зв'язку із закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії, достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Результати голосування з 8-го питання порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Формулювання рішення:  достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування

"за"

7911

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте - достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД».

 

 1. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

По дев’ятому питанню порядку денного виступив голова зборів Трофімов Сергій Юрійович, який запропонував обрати Ревізійну комісію з переліку кандидатів.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Результати голосування з 9-го питання порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:  обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Формулювання рішення: обрати  Ревізійну комісію Товариства осіб з переліку кандидатів.

 

Підсумки кумулятивного голосування

П.І.Б. кандидата до складу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства

Кількість голосів, відданих учасниками Загальних зборів за кандидата

Цимбалюк Максим Вікторович

23733

Голованова Людмила Іллічна

23733

Шокол Олександр Сергійович

23733

Рішення прийняте – обрати членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД» Цимбалюка Максима Вікторовича, Голованову Людмилу Іллічну, Діденко Вікторію Сергіївну.

 

 1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.

По десятому питанню порядку денного виступив голова зборів Трофімов Сергій Юрійович, який зачитав умови цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства та запропонував затвердити їх, не встановлювати розмір їх винагороди, а вважати, що вони виконують свої функції безоплатно. Обрати особою, яка уповноважується на підписання таких договорів генерального директора Василькова Олександра Михайловича.

Результати голосування з 9-го питання порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: затвердити  умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства не встановлювати розмір їх винагороди, а вважати, що вони виконують свої функції безоплатно. Обрати особою, яка уповноважується на підписання таких договорів генерального директора Василькова Олександра Михайловича.

Формулювання рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, не встановлювати розмір їх винагороди, а вважати, що вони виконують свої функції безоплатно. Обрати особою, яка уповноважується на підписання таких договорів генерального директора Василькова Олександра Михайловича.

Підсумки голосування

"за"

7911

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте - затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, не встановлювати розмір їх винагороди, а вважати, що вони виконують свої функції безоплатно. Обрати особою, яка уповноважується на підписання таких договорів генерального директора Василькова Олександра Михайловича.

 

 1. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. А саме, надання повноважень Наглядовій раді Товариства щодо надання згоди на укладання контракту з GEM – GENERAL ELEVATOR MACHINES S.r.l., Италія, для купівлі лебідок, загальна сума договору складає 1 000 000 евро.

По одинадцятому питанню порядку денного виступив голова зборів Трофімов Сергій Юрійович, який вказав на необхідність надання згоди на вчинення значного правочину. А саме, надання повноважень Наглядовій раді Товариства щодо надання згоди на укладання контракту з GEM – GENERAL ELEVATOR MACHINES S.r.l., Италія, для купівлі лебідок, загальна сума договору складає 1 000 000 евро.

Результати голосування з 11-го питання порядку денного:

Питання, поставлене на голосування: надати згоду на вчинення значного правочину. А саме, надання повноважень Наглядовій раді Товариства щодо надання згоди на укладання контракту з GEM – GENERAL ELEVATOR MACHINES S.r.l., Италія, для купівлі лебідок, загальна сума договору складає 1 000 000 евро.

Формулювання рішення: Надати згоду на вчинення значного правочину. А саме, надання повноважень Наглядовій раді Товариства щодо надання згоди на укладання контракту з GEM – GENERAL ELEVATOR MACHINES S.r.l., Италія, для купівлі лебідок, загальна сума договору складає 1 000 000 евро.

Підсумки голосування

"за"

7911

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте - Надати згоду на вчинення значного правочину. А саме, надання повноважень Наглядовій раді Товариства щодо надання згоди на укладання контракту з GEM – GENERAL ELEVATOR MACHINES S.r.l., Италія, для купівлі лебідок, загальна сума договору складає 1 000 000 евро.

 

 1. Про приведення статуту Товариства у відповідність з чинним законодавством шляхом викладення його у новій редакції.

По дванадцятому питанню порядку денного виступив голова зборів Трофімов Сергій Юрійович, який запропонував у зв'язку зі змінами внесеними до ЗУ «Про акціонерні товариства», зазначенням додаткових видів діяльності Товариства у ЄДР, привести статут Товариства у відповідність з чинним законодавством шляхом викладення його у новій редакції.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Результати голосування з 13-го питання порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:  прийняття рішення про приведення статуту Товариства у відповідність з чинним законодавством шляхом викладення його у новій редакції

Формулювання рішення:  привести статут Товариства у відповідність з чинним законодавством шляхом викладення його у новій редакції

Підсумки голосування

"за"

7911

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте -  привести статут Товариства(ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД») у відповідність з чинним законодавством шляхом викладення його у новій редакції.

 

 1. Про призначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та наділення їх відповідними повноваженнями.

По тринадцятому питанню порядку денного виступив генеральний директор Васильков Олександр Михайлович, який запропонував у зв'язку з викладенням статуту Товариства у новій редакції і необхідності його підписання  - уповноважити одну особу на його підписання та наділити її відповідними повноваженнями. Такою особою він запропонував призначити Трофімова Сергія Юрійовича.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

Результати голосування з 13-го питання порядку денного:

Питання, поставлене на голосування:   призначити осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та наділення їх відповідними повноваженнями

Формулювання рішення:  призначити Трофімова Сергія Юрійовича (ідент. код 2936806556), уповноваженим на підписання нової редакції Статуту Товариства та наділити його відповідними повноваженнями.

Підсумки голосування

"за"

7911

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте -  призначити Трофімова Сергія Юрійовича (ідент. код 2936806556), уповноваженим на підписання нової редакції Статуту Товариства та наділити його відповідними повноваженнями.

 

 

Всі питання порядку денного розглянуто.

Загальні збори акціонерів об'явлені закритими.

 

 

 

Голова зборів                         _______________  Трофімов Сергій Юрійович

 

 

Секретар зборів                     _______________  Жук Ігор Володимирович

 
26 апреля 2019
« назад ко всем новостям