Головна » Новини » ПРОТОКОЛ № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ № 1/2018 річних загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ  № 1/2018

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД »

(код ЄДРПОУ 00204607) (надалі за текстом — "Товариство" )

Дата складання протоколу: 28.04.2018 р.

 

Місце проведення загальних зборів:

50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе,201, 

 2-й поверх адміністративного корпусу, у приміщенні актового залу

(к.№ 1).

 

 

Вид зборів:

Річні

 

Дата проведення зборів:

“27” квітня 2018 року

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

“23” квітня 2018 року

 

Час початку реєстрації учасників зборів:

9.00

 

Час закінчення реєстрації:

9.45

 

Час відкриття зборів:

10.00

 

Час закриття зборів:

11.50  “27” квітня 2018 року

 

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

1294 особи

Кількість акцій:

9696

 

Кількість власних акцій, що знаходяться на балансі товариства:      

Відсутні

 

Кількість привілейованих акцій:

Відсутні

 

Кількість акціонерів особисто та/або  представників акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах:

3 осіб

 

Кількість фактично присутніх учасників зборів:

3 осіб

 

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 7653, що становить 96,7% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

 

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

                         

            Реєстрацію учасників зборів проведено реєстраційною комісією, повноваження  якої надані Наглядовою Радою товариства, протоколом засідання Наглядової Ради Товариства №13 від 15.03.2018 року,  а саме: членам комісії – Шоколу Олександру Сергійовичу, Кісельовій Карині Юріївні, Проценко Юлії Миколаївні. Повноваження присутніх акціонерів (їх) представників були належним чином перевірені та підтверджені.

          Загальні збори відкрив генеральний директор Товариства Васильков Олександр Михайлович, та повідомив про те, що порядок денний загальних зборів Товариства був затверджений на засіданні Наглядової Ради Товариства протоколами №13 від 15.03.2018; письмове повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на 27 квітня 2018 року, та їх порядок денний були направлені поштовим відправленням кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні, на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, запропонував перейти до роботи за порядком денним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів, Голови та секретаря Загальних зборів, а також прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства.
 3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
 4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році і основні напрямки діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
 8. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
 9. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 10. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році і основні напрямки діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
 11. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 12. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
 13. Про внесення змін до відомостей зазначених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно переліку засновників Товариства.
 14. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
 17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності лише за окремими рішеннями Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотечних договорів (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів) сукупною граничною вартістю 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

     РОЗГЛЯД ПИТАННЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів, Голови та секретаря Загальних зборів, а також прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.По першому питанню порядку денного виступив генеральний директор Товариства Васильков Олександр Михайлович, який запропонував обрати членами лічильної комісії загальних зборів: працівників Товариства Кісельову Карину Юріївну, Проценко Юлію Миколаївну, Шокола Олександра Сергійовича. Обрати головою Загальних зборів — Трофімова Сергія Юрійовича, секретарем — Жука Ігоря Володимировича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються з моменту підписання лічильною комісію протоколу про підсумки голосування на річних Загальних зборах. Голосування з питання обрання лічильної комісії (з 1-го питання) провести по бюлетеню №1; підсумки голосування та складання протоколу за підсумками голосування з 1-го питання доручити реєстраційній комісії.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

       Результати голосування з 1-го питання порядку денного:

 Питання, поставлене на голосування:  Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів, Голови та секретаря Загальних зборів, а також прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

 Формулювання рішення: Обрати членами лічильної комісії загальних зборів: працівників Товариства Кісельову Карину Юріївну, Проценко Юлію Миколаївну, Шокола Олександра Сергійовича. Обрати головою Загальних зборів — Трофімова Сергія Юрійовича, секретарем — Жука Ігоря Володимировича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються з моменту підписання лічильною комісію протоколу про підсумки голосування на річних Загальних зборах. Голосування з питання обрання лічильної комісії (з 1-го питання) провести по бюлетеню №1; підсумки голосування та складання протоколу за підсумками голосування з 1-го питання доручити реєстраційній комісії.

Підсумки голосування

"за"

7653

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

     Рішення прийняте: Обрати лічильну комісію, для здійснення підрахунку голосів акціонерів під час голосування у наступному складі:

 • члени лічильної комісії: Шокол Олександр Сергійович, Кісельова Карина Юріївна, Проценко Юлія Миколаївна.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються з моменту підписання лічильною комісію протоколу про підсумки голосування на річних Загальних зборах. Обрати головою Загальних зборів — Трофімова Сергія Юрійовича, секретарем — Жука Ігоря Володимировича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються з моменту підписання лічильною комісію протоколу про підсумки голосування на річних Загальних зборах. Голосування з питання обрання лічильної комісії (з 1-го питання) провести по бюлетеню №1; підсумки голосування та складання протоколу за підсумками голосування з 1-го питання доручити реєстраційній комісії.

 1. Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства.

 По другому питанню порядку денного виступив голова Загальних зборів — Трофімов Сергій Юрійович, який запропонував затвердити запропоновані рішення з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, а саме: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв., голосування по всім питанням порядку денного проводиться за принципом одна акція – один голос, з використанням бюлетенів, без використання кабін для голосування; розгляд питань порядку денного провести у наступному порядку: голосування з 1-го питання порядку денного провести по бюлетеню №1, підсумки голосування та складання протоколу за підсумками голосування з 1-го питання доручити реєстраційній комісії; з 2-17-е  питання провести по бюлетеню №2; голосування за одним питанням у бюлетені здійснюється не більше 5 хв.; підрахунок  підсумків голосування по бюлетенях – до 30 хв.; оголошення протоколів про підсумки голосування – до 5 хв. По питанням №№ 1-17 порядку денного рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів.

 Результати голосування з 2-го питання порядку денного:

 Питання, поставлене на голосування:  Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

 Формулювання рішення: Затвердити запропонований порядок прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД”.

Підсумки голосування

"за"

7653

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

 Рішення прийняте - Запропонований порядок прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД”  затверджено.

 

 1. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

 По третьому питанню виступив генеральний директор Приватного акціонерного товариства “КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД” Васильков Олександр Михайлович, який оголосив звіт про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Запитань, заперечень та інших зауважень не надходило.

 Результати голосування з 3-го питання порядку денного:

 Питання, поставлене на голосування: Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

 Формулювання рішення:  Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства задовільною.

Підсумки голосування

"за"

7653

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

Голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

Голосів, 0,0000% голосів

 Рішення прийняте - звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД” у 2016 році  затверджено. Роботу Генерального директора Товариства визнано задовільною.

 

 1. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

 По четвертому питанню порядку денного виступив член ревізійної комісії Товариства Цимбалюк Максим Вікторович, який оголосив звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік. 

Запитань, заперечень та інших зауважень не надходило.

 Результати голосування з 4-го питання порядку денного:

 Питання, поставлене на голосування:   Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Визнати дані зазначені у звіті та висновку такими, що відповідають дійсності.

 Формулювання рішення:  Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік.  Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Підсумки голосування

"за"

7653

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

 Рішення прийняте - висновок  Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД”  у 2016 році  затверджено. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

 

 1. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році і основні напрямки діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

 По п’ятому питанню порядку денного виступив голова Наглядової ради Дубович Віталій Анатолійович, який оголосив звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність у 2016 році і основні напрямки діяльності у 2017 році. 

 Запитань, заперечень та інших зауважень не надходило.

 Результати голосування з 5-го питання порядку денного:

 Питання, поставлене на голосування: Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства про діяльність у 2016 році та визнання роботи Наглядової ради за 2016 рік задовільною.

 Формулювання рішення:  Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність у 2016 році, визнати роботу Наглядової ради за 2016 рік задовільною. 

Підсумки голосування

"за"

7653

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

 Рішення прийняте - звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД” про діяльність у 2016 році  затверджено. Роботу Наглядової ради за 2016 рік визнано задовільною. 

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

 По шостому питанню порядку денного виступила головний бухгалтер Товариства Настенко Ольга Леонідівна, яка зачитала  річний звіт Товариства за 2016 рік та запропонувала затвердити його.

Заперечень та інших пропозицій не надходило.

 Результати голосування з 6-го питання порядку денного:

 Питання, поставлене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 

 Формулювання рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. 

Підсумки голосування

"за"

7653

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

 Рішення прийняте - річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД” за 2016 рік затверджено.

 

 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

 По сьомому питанню порядку денного виступив голова зборів Трофімов Сергій Юрійович, який запропонував у зв'язку із збитковими попередніми роками роботи Товариства затвердити такий порядок розподілу прибутку: доходи отримані за результатами господарської діяльності за 2016 р. направити на покриття збитків попередніх періодів, не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2016 р.

 Заперечень та інших пропозицій не надходило.

 Результати голосування з 7-го питання порядку денного:

 Питання, поставлене на голосування: Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

 Формулювання рішення: Доходи отримані за результатами господарської діяльності за 2016 р. направити на покриття збитків попередніх періодів, не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2016 р.

Підсумки голосування

"за"

7653

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

 Рішення прийняте -доходи отримані за результатами господарської діяльності за 2016 р. направити на покриття збитків попередніх періодів, не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2016 р.

 1. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

 По восьмому питанню виступив генеральний директор Приватного акціонерного товариства “КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД” Васильков Олександр Михайлович, який оголосив звіт про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році.

 Запитань, заперечень та інших зауважень не надходило.

 Результати голосування з 8-го питання порядку денного:

 Питання, поставлене на голосування: Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

 Формулювання рішення:  Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства задовільною.

Підсумки голосування

"за"

7653

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

Голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

Голосів, 0,0000% голосів

 Рішення прийняте - звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД” у 2017 році  затверджено. Роботу Генерального директора Товариства визнано задовільною.

 

 1. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

 По дев’ятому питанню порядку денного виступив член ревізійної комісії Товариства Цимбалюк Максим Вікторович, який оголосив звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 

 Запитань, заперечень та інших зауважень не надходило.

 Результати голосування з 9-го питання порядку денного:

 Питання, поставлене на голосування:   Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Визнати дані зазначені у звіті та висновку такими, що відповідають дійсності.

 Формулювання рішення:  Затвердити висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік.  Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Підсумки голосування

"за"

7653

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

 Рішення прийняте - висновок  Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД”  у 2017 році  затверджено. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

 

 1. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році і основні напрямки діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

 По десятому питанню порядку денного виступив голова Наглядової ради Дубович Віталій Анатолійович, який оголосив звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність у 2017 році і основні напрямки діяльності у 2018 році. 

 Запитань, заперечень та інших зауважень не надходило.

 Результати голосування з 10-го питання порядку денного:

 Питання, поставлене на голосування: Затвердження звіту Наглядової Ради Товариства про діяльність у 2017 році та визнання роботи Наглядової ради за 2017 рік задовільною.

 Формулювання рішення:  Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства про діяльність у 2017 році, визнати роботу Наглядової ради за 2017 рік задовільною. 

Підсумки голосування

"за"

7653

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

 Рішення прийняте - звіт Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД” про діяльність у 2017 році  затверджено. Роботу Наглядової ради за 2017 рік визнано задовільною. 

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

 По одинадцятому питанню порядку денного виступила головний бухгалтер Товариства Настенко Ольга Леонідівна, яка зачитала  річний звіт       Товариства за 2017 рік та запропонувала затвердити його.

 Заперечень та інших пропозицій не надходило.

 Результати голосування з 11-го питання порядку денного:

 Питання, поставлене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 

 Формулювання рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. 

Підсумки голосування

"за"

7653

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

 Рішення прийняте - річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД” за 2017 рік затверджено.

 

 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

 По дванадцятому питанню порядку денного виступив голова зборів Трофімов Сергій Юрійович, який запропонував у зв'язку із збитковими попередніми роками роботи Товариства затвердити такий порядок розподілу прибутку: доходи отримані за результатами господарської діяльності за 2017 р. направити на покриття збитків попередніх періодів, не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2017 р.

 Заперечень та інших пропозицій не надходило.

 Результати голосування з 12-го питання порядку денного:

 Питання, поставлене на голосування: Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

 Формулювання рішення: Доходи отримані за результатами господарської діяльності за 2017 р. направити на покриття збитків попередніх періодів, не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2017 р.

Підсумки голосування

"за"

7653

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

 Рішення прийняте -доходи отримані за результатами господарської діяльності за 2017 р. направити на покриття збитків попередніх періодів, не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2017 р.

 

 1. Про внесення змін до відомостей зазначених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно переліку засновників Товариства.

 По тринадцятому питанню порядку денного виступив голова зборів Трофімов Сергій Юрійович, який запропонував для актуалізації даних у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників Товариства зазначити «Акціонери ПрАТ «КСЗ».

 Заперечень та інших пропозицій не надходило.

 Результати голосування з 13-го питання порядку денного:

 Питання, поставлене на голосування: прийняття рішення про внесення змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо переліку засновників.

 Формулювання рішення:  Доручити генеральному директору Товариства Василькову О.М. внести зміни про засновників товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме, зазначити «Акціонери ПрАТ «КСЗ»».

Підсумки голосування

"за"

7653

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

Рішення прийняте - Доручити генеральному директору Товариства Василькову О.М. внести зміни про засновників товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме, зазначити «Акціонери ПрАТ «КСЗ»».

 

 1. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

 По чотирнадцятому питанню порядку денного виступив голова зборів Трофімов Сергій Юрійович, який запропонував у зв'язку відсутністю одного з членів Наглядової ради достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

 Заперечень та інших пропозицій не надходило.

 Результати голосування з 14-го питання порядку денного:

 Питання, поставлене на голосування: прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

 Формулювання рішення: достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування

"за"

7653

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

     Рішення прийняте - достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД».

 

 1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

 По п’ятнадцятому питанню порядку денного виступив голова зборів Трофімов Сергій Юрійович, який повідомив, що відповідно до Статуту Товариства члени Наглядової ради Товариства обираються за принципом представництва без обмеження кількості представників акціонерів у складі Наглядової ради та запропонував акціонерам товариства висувати представників. Акціонер Цимбалюк М.В. висунув кандидатури Дубовича В.А., Муксімова А.О., Трофімова С.Ю., Абдулаєвої Л.А. Враховуючи те, що Наглядова рада Товариства, відповідно до Статуту діючого на момент проведення загальних зборів, складається з 4-х осіб, а також те, що кількість запропонованих акціонерами кандидатів також складає 4 особи, Трофімов С.Ю. запропонував проголосувати в цілому за запропонований склад Наглядової ради.

 Заперечень та інших пропозицій не надходило.

 Результати голосування з 15-го питання порядку денного:

 Питання, поставлене на голосування: прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

 Формулювання рішення:  обрати членами Наглядової ради Товариства осіб з переліку кандидатів.

Підсумки голосування

"за"

7653

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

 Рішення прийняте - обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД» Дубовича Віталія Анатолійовича (ідент. код 2716811554), Муксімова Андрія Олександровича (ідент. код 2831216718), Трофімова Сергія Юрійовича (ідент. код 2936806556), Абдулаєву Людмилу Анатоліївну (ідент. код 2315102024).

 

 1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.

 По шістнадцятому питанню порядку денного виступив голова зборів Трофімов Сергій Юрійович, який зачитав умови цивільно-правових договорів що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та запропонував затвердити їх, не встановлювати розмір їх винагороди, а вважати, що вони виконують свої функції безоплатно. Обрати особою, яка уповноважується на підписання таких договорів генерального директора Василькова Олександра Михайловича.

 Результати голосування з 16-го питання порядку денного:

 Питання, поставлене на голосування: затвердити  умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства не встановлювати розмір їх винагороди, а вважати, що вони виконують свої функції безоплатно. Обрати особою, яка уповноважується на підписання таких договорів генерального директора Василькова Олександра Михайловича.

 Формулювання рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, не встановлювати розмір їх винагороди, а вважати, що вони виконують свої функції безоплатно. Обрати особою, яка уповноважується на підписання таких договорів генерального директора Василькова Олександра Михайловича.

Підсумки голосування

"за"

7653

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

 Рішення прийняте - затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, не встановлювати розмір їх винагороди, а вважати, що вони виконують свої функції безоплатно. Обрати особою, яка уповноважується на підписання таких договорів генерального директора Василькова Олександра Михайловича.

 

 1. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності лише за окремими рішеннями Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотечних договорів (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів) сукупною граничною вартістю 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

 По сімнадцятому питанню порядку денного виступив голова зборів Трофімов Сергій Юрійович, який вказав на необхідність надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності лише за окремими  рішеннями Наглядової ради. Результати голосування з 17-го питання порядку денного:

 Питання, поставлене на голосування: надати згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності лише за окремими  рішеннями Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотечних договорів (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів) сукупною граничною вартістю 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

 Формулювання рішення: Надати згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності лише за окремими  рішеннями Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотечних договорів (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів) сукупною граничною вартістю 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

Підсумки голосування

"за"

7653

голосів, 100,0000% голосів

"проти"

0

голосів, 0,0000% голосів

"утримався"

0

голосів, 0,0000% голосів

 Рішення прийняте - надати згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності лише за окремими  рішеннями Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотечних договорів (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів) сукупною граничною вартістю 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.

 

 

Всі питання порядку денного розглянуто.

Загальні збори акціонерів об'явлені закритими.

 

 

Голова зборів                      _______________ Трофімов Сергій Юрійович 

Секретар зборів                   _______________   Жук Ігор Володимирович

 
09 мая 2018
« назад ко всем новостям