Повідомлення

Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 23.07.2021р.

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: позачергові Загальні збори акціонерів Товариства

Предмет правочину: можливість укласти  договори іпотеки та застави основних засобів, належних Товариству для забезпечення зобов’язань Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ – СІЛУР» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ».

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 73 995  тис грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 106 179 тис грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними

останньої річної фінансової звітності (у відсотках):69,68%

Загальна кількість голосуючих акцій: 7914штук; 

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних  зборах: 5844 штук; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 5844 штук, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" прийняття рішення - 0 штук, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.

 
23 июля 2021
« назад ко всем новостям