Головна » Новини » ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 23.07.2021 р. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 23.07.2021 р. 

ДОДАТОК №5
До протоколу Наглядової ради ПрАТ «Криворізький суріковий завод»
№13 від 30.06.2021 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
23.07.2021 р. 
     Шановний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД"!

    Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД", код за ЄДРПОУ 00204607, місцезнаходження: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 201 (далі - Товариство), які відбудуться 23 липня 2021 року об 10.00 за адресою: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 201, адміністративно-побутовий корпус, 2-ий поверх, приміщення актового залу (к. №1). Реєстрація учасників загальних зборів з 9.00 до 9.45 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
          1. Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів, Голови та секретаря Загальних зборів, а також прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
          2. Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства.
          3. Про погодження надання в іпотеку та заставу Цілісного майнового комплексу, належного Товариству для забезпечення зобов’язань Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ – СІЛУР» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ».
          Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.
     Проект рішення з 1 питання: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Цимбалюк Максим Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2947007678) – голова лічильної комісії, Кравцова Наталія Іванівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2757310661) – член лічильної комісії, Настенко Ольга Леонідівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2589506407); припинити повноваження голови та члена лічильної комісії Загальних зборів з моменту оголошення зборів закритими.
     Проект рішення з 2 питання: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:
     - бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, Голова Наглядової ради передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є
акціонером;
     - голосування на Загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
     - голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 5 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.
     Проект рішення з 3 питання: Погодити надання в іпотеку основних засобів цілісного майнового комплексу Товариства, розташованого за адресами : м. Кривий Ріг, Нікопольске шосе 201 в кількості 46 одиниць (ДОДАТОК №1 ДО ЦЬОГО РІШЕННЯ) та м. Кривий Ріг, вул. Купріна 126 в кількості 20 одиниць (ДОДАТОК №2 ДО ЦЬОГО РІШЕННЯ), загальною балансовою вартістю 13 599 076,30 грн., належних Товариству для забезпечення зобов’язань Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ – СІЛУР» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ».
    Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 19.07.2021 року.
    3 матеріалами загальних зборів можна ознайомитись з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 12.00 години та з 12.45 до 16.25 години, надавши відповідний запит, за адресою: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 201, 2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет генерального директора.
    Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор Товариства Молчанов Ігор Володимирович.
    Загальні збори скликанні в порядку частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», тому пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів не приймаються.
    Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства».
    Телефон для довідок: (056) 404-27-02, 404-70-14
 
        Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію зазначену частині 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:http://ksz.dp.ua/
       Станом на «01» липня 2021 р. - на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:
     - загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 9696 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
    -загальна кількість осіб, яким належать акції Товариства складає – 1295 осіб.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства – 7914 акцій, що складає 81,65% статутного капіталу Товариства.

 
07 июля 2021
« назад ко всем новостям