Головна » Про компанію » Акціонерам » Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)

30.04.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
01-нкцпфр
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) 

Генеральний директор                                                                                                                                                                                                                                  Молчанов І.В.

                                                                                                                                                                                                                                                     (прізвище та ініціали керівника
     (посада)                                                                                                                (підпис)                                                                                                          або уповноваженої особи
                                                                                                                                                                                                                                                                       емітента)


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента                                                               ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
                                                                                                                         «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД»
2. Організаційно-правова форма                                                                   Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження                                                                                      Дніпропетровська область 50055 Кривий Ріг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Нікопольске  шоссе 201
4.Ідентифікаційний код юридичної особи                                                     00204607
5. Міжміський код та телефон, факс                                                             +38 (056) 404 27 02
6. Адреса електронної пошти                                                                         info@ksz.dp.ua
7. Найменування, ідентифікаційний
код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника
фондового ринку.
8. Найменування, ідентифікаційний
код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати                                                                          Державна установа "Агентство з            
інформаційні послуги на фондовому                                                               розвитку інфраструктури   
ринку, особи, яка здійснює подання                                                                фондового ринку України"
звітності та/або адміністративних                                                                    21676262 Україна
даних до Національної комісії з                                                                        DR/00002/APM
цінних паперів та фондового ринку (у
разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо).

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на                                             http://ksz.dp.ua/novosti.html      30.04.2021                    
власному веб-сайті учасника                                              (URL-адреса веб-сайту)             (дата)
фондового ринку

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів


з/п
Дата прийнят тя
рішення
Гранична сукупна вартість
правочинів (тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності
вартості правочинів до вартості активів
емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 30.04.2021 57093 106179 53.77
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про подальше схвалення значного правочину: 30.04.2021р. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: чергові Загальні збори акціонерів Товариства Предмет правочину: можливість укласти договори іпотеки та застави основних засобів, належних Товариству для забезпечення зобов’язань Приватного акціонерного товариства «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ – СІЛУР» перед ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ». Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 57 093 тис грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 106 179 тис грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):53,77% Загальна кількість голосуючих акцій: 7914штук; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 5844 штук; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 5844 штук, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій; "проти" прийняття рішення - 0 штук, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: відсутні.

 

 

 

 
30 апреля 2021
« назад ко всем новостям