Головна » Про компанію » Акціонерам » Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Титульний аркуш

 

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

               Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

 

Генеральний директор

 

 

 

Васильков Олександр Михайлович

(посада)

(підпис)

      (прізвище та ініціали керівника)

           

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2018 рік

 

 1. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"
 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00204607
 4. Місцезнаходження: 50055, Дніпропетровська обл., м.Кривий Рiг, Нiкопольське шосе, 201
 5. Міжміський код, телефон та факс: (056)4042702, (056)4042702
 6. Адреса електронної пошти: info@ksz.dp.ua
 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2019, 1/2019
 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

 

 1. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.ksz.dp.ua

26.04.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

Зміст

          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

 

7. Судові справи емітента

X

8. Штрафні санкції емітента

 

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

X

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

X

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери емітента

 

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

26. Інформація вчинення значних правочинів

 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

 

29. Річна фінансова звітність

X

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

 

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

41. Основні відомості про ФОН

 

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

45. Правила ФОН

 

46. Примітки:

Iнформацiя про одержанi лiцензiї, щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря; iнформацiя про рейтингове агенство; iнформацiя про обсяги виробництва та собiвартiсть реалiзованої продукцiї; iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; iнформацiя про вчинення значних правочинiв; iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН, рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (у разi наявностi); текст аудиторського висновку - не заповнюється так як емiтент - приватне (закрите) акцiонерне товариство, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.

 

В iнформацiї про цiннi папери емiтента заповнюється лише вiдомостi про акцiї, так як емiтент здiйснив лише емiсiю акцiй; в звiтному роцi емiтент не здiйснював викуп власних акцiй - iнформацiя не заповнюється. Iнформацiя про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється, так як емiтент не здiйснював приватне розмiщення цiльових облiгацiй пiдприємств. Емiтент не є учасником в iнших особах, фiлiалiв та вiдокремлених пiдроздiлiв не має, розмiр пакета порогового значення не помiнявся, штрафних санкцiй в звiтному перiодi не було, обмежень щодо обiгу цiнних паперiв не має, дивiденди в звiтному роцi не виплачувалися, борговi цiннi папери не емiтувалися, акцiонернi та корпоративнi договори не укладалися, договори та правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися, працiвники емiтента крiм акцiй iншими цiнними паперами не володiють, емiтент емiтува лише акцiї, серед працiвникiв емiтента вiдсутнi акцiонери бiльше 0,1 вiдсотка - тому iнформацiя не заповнюється.

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

 1. Повне найменування

            ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"

 1. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            А00№423442

 1. Дата проведення державної реєстрації

            28.04.1995

 1. Територія (область)

            Дніпропетровська обл.

 1. Статутний капітал (грн)

            1357440

 1. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

 1. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

 1. Середня кількість працівників (осіб)

            160

 1. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            20.30 - Виробництво фарб, лакiв i подiбної продукцiї, друкарської фарби та мастик

            73.20 - Дослiдження кон'юктури ринку та виявлення громадської думки

            46.19 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту

 1. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            Фiлiя АБ "Пiвденний" м.Одеса

2) МФО банку

            328209

3) Поточний рахунок

            26001010014635

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

           

5) МФО банку

           

6) Поточний рахунок

           

 

 

 

 1. Судові справи емітента

 

№ з/п

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

Стан розгляду справи

1

905/326/18

Районний суд м.Кривий Рiг

ПрАТ "КСЗ"

Дочiрнє пiдприємство "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України"

 

Позовна заява про стягнення заборгованостi  на суму 455187, 20, з штрафними санкцiями 459739,07 грн, початок 12.02.2018 р по 11.07.2018р

Рiшення прийнято на користь позивача

Примітки:

 

2

924/662/18

Районний суд м.Кривий Рiг

ПрАТ "КСЗ"

ДП "Нiгинський карєр"

 

Позовна вимога про стягнення боргу за непоставлену продукцiю на суму 99845, 76, з штрафними санкцiями 106356,25 грн. Початок 09.07.2018 по 20.11.2018рр

Рiшення прийнято на користь позивача

Примітки:

 

3

910/16582/18

Районний суд м.Кривий Рiг

ПрАТ "КСЗ"

ТОВ "ПОЛIРЕМ КИЇВ"

 

Позовна вимога про стягнення заборгованостi на суму 192000 грн, з штрафними санкцiями 219274,57 грн, початок 29.11.2018 р по 22.01.2019р

Рiшення прийнято на користь позивача

Примітки:

 

 

 1. Опис бізнесу

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Приватне акцiонерне товариство "Криворiзький сурiковий завод" засноване у вiдповiдностi з Законами України "Про господарськi товариства", "Про власнiсть", "Про цiннi папери та фондову бiржу", iншими законами та пiдзаконними актами України та установчиим договором Закритого акцiонерного товариства "Криворiзький сурiковий завод", укладеним 25 березня 1995 року, зареєстрованого рiшенням виконкому Криворiзької мiської Ради народних депутатiв №149(1)-8, дiє згiдно вимог Господарського та Цивiльного кодексiв України. Товариство є правонаступником майнових та iнших прав i обов'язкiв орендного мiської Ради народних депутатiв №75-154 вiд 29 квiтня 1992р. Дата проведення державної реєстрацiї 28.04.1995 р. Згiдно рiшення загальних зборiв (Протокол №1/2012 вiд 16.10.2012 р) ЗАТ "КСЗ" реорганiзово на ПАТ "КСЗ". 13 травня 2016 року ПрАТ "КСЗ", згiдно зi змiнами в українському законодавствi, змiнив тип акцiонерного товариства з "Публiчного" на "Приватне".

В органiзацiйнiй структурi емiтента наявнi:

-Цех по виробництву емалей за адресою:м.Кривий Рiг, вул..Купрiна,126, площа територiї 3,6 га;

-Цех по виробництву сухих пигментiв за адресою:м.Кривий Рiг, вул.Нiкопольське шосе, буд.201. Площа територiї 10,14 га.

Органiзацiйних змiн в звiтному перiодi не було. Дочiрнiх пiдприємст, фiлiй, та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв не має.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть за 2018 рiк - 155 чол, в тому числi за сумiсництвом - 1 особа, позаштатних працiвникiв немає.

На пiдприємствi постiйно проводиться кадрова полiтика, а саме пiдвищення рiвня квалiфiкацiї, навчання. та введення iнновацiйних технологiй для покращення умов працi.

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

ПрАТ "КСЗ" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств чи органiзацiй.

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, у звiтному роцi емiтентом не проводилася.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Ведення фiнансової звiтностi пiдприємства проводиться згiдно з вимогами  МСФЗ (IAS1).

Тривалiсть операцiйного циклу в цiлях квалiфiкацiї активiв дорiвнює одному мiсяцю.

Облiк та оцiнка основних фондiв вiдбувається згiдно МСФЗ (IAS16)  .

Запаси ТМЦ облiковуються згiдно МСФЗ (IAS2)  .

Аналiтичний облiк вибуття  запасiв проводиться за методом оцiнки  вартостi запасiв перших за часом надходження (ФIФО).

Формування собiвартостi  готової продукцiї (робiт, послуг) здiйснюється згiдно  вимогам  МСФЗ (IAS1).

Визнання, оцiнка та облiк дебiторської та кредиторської  заборгованостi  проводиться згiдно  МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" за чистою реалiзацiйною вартiстю.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

До основних видiв продукцiї, що виробляє емiтент належать за результатами 2018 року:

-фарби та лаки на основi полiакрилових чи вiнiлових полiмерiв, диспергованi чи розчиненi у водному середовищi (включаючи емалi та полiтури) ;

- фарби та лаки, включаючи емалi та полiтури, на основi складних полiефiрiв, диспергованi чи розчиненi в летких органiчних розчинниках, iншi ;

-фарби та лаки в розчинах, н.в.i.у.;

-фарби та лаки (включаючи емалi, полiтури та фарби клейовi) олiйнi;

- жири та олiї тваринного чи рослинного походження, хiмiчно модифiкованi; сумiшi жирiв та олiй тваринного чи рослинного походження, нехарчовi ;

- оксиди i гiдроксиди залiза; природнi пiгменти, якi мiстять 70% i бiльше оксиду залiза;

- сировина мiнеральна iнша для хiмiчної промисловостi та виробництва добрив;

- стеатит природний, тальк.

Цiлями пiдприємства є зростання виробництва продукцiї, зменшення питомої собiвартостi одиницi виробу, зниження рiвня браку продукцiї, зниження плинностi i змiнюваностi кадрiв, рацiональне використання  i збереження кадрового потенцiалу, закрiплення молодi та пiдготовка робочих необхiдних професiй за iндивiдуальною формою навчання.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останнi пять рокiв придбання та вiдчуження було серед основних засовiб виробничого призначення. В 2014 роцi було придбано основних засобiв на суму 617 тис грн, вiдчужено на 764 тис грн, в 2015 роцi придбано на суму 12276 тис грн, вiдчужено на суму 313 тис грн, в 2016 роцi придбано на суму 3757 тис грн, вiдчужено на суму 57 тис грн, в 2017 роцi придбано на суму 110 тис грн, вiдчужено на суму 2269 тис грн, в 2018 роцi придбано на суму 1081 тис грн, вiдчужено на суму 4914 тис грн. Всього придбано активiв на суму 17841 тис грн, вiдчужено 8317 тис.грн.

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

В загальнiй залишковiй вартостi основнi засоби виробничого призначення складають 100%. Основнi засоби враховуються по фактичнiй собiвартостi всiх витрат, пов'язаних з їх придбанням та доставкою.

Основнi засоби знаходяться за мiсцем реєстрацiї цехiв по виробництву емалей та сухих пигментiв. (м.Кривий Рiг, вул.Купрiна,126; м.Кривий Рiг, вул. Нiкопольське шосе,201).

Основнi засоби утримуються за власний рахунок та залучення кредитних коштiв.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Фактори, якi впливають на дiяльнiсть та дiлову активнiсть Товариства пов'язанi з проблемами економiки держави як уфiнансовiй, банкiвськiй, податковiй, так i всоцiальнiй та полiтичнiй сферах, а саме: непослiдовнiсть втiлення в життя економiчної полiтики, недосконалiсть законодавчої та нормативної бази; iнфляцiйнi процеси; нестабiльнiсть податкового законодавства та його навантаження; полiтична нестабiльнiсть, що не дає змогу планувати дiяльнiсть.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за власний рахунок. Шляхами покращення є залучення нових iнвестицiй або банкiвського кредитування.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кiнець 2018 року ПрАТ "КСЗ" не має не виконаних договорiв.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Розширення виробництва та реконструкцiю Товариство не планує.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

За звiтний перiод товариство не витрачало коштiв на дослiдження та розробки.

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Станом на 31.12.2018 коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (платоспроможностi) ПрАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"" складає 0,05. Порiвняно з 2017 роком показник збiльшився на 0,02. Величина цього показника знаходиться поза   межами встановлених нормативних значень (0,25 - 0,50), що свiдчить про   те, що короткотермiновi фiнансовi зобов'язання пiдприємства не можуть бути сплаченi за рахунок першокласних лiквiднихактивiв (грошових коштiв та їх еквiвалентiв).

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) вiдображає здатнiсть покриття зобов'язань пiдприємства за рахунок використання всiєї суми оборотних коштiв. Для ПрАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"" станом на 31.12.2018 вiн складає 3,11, величина цього показника вище встановлених нормативних меж (1,00 - 2,00), що свiдчить про достатнiсть оборотних коштiв на пiдприємствi. Порiвняно з 2017 роком показник збiльшився на 1,55.

Величина чистого оборотного капiталу станом на 31.12.2018 складає 30108тис. грн., що свiдчить про спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть. Порiвняно з 2017 роком показник збiльшився на 19330 тис.грн.

Таким чином, в цiлому по показникам лiквiдностi станом на 31.12.2018 можна говорити про нормальний рiвень лiквiдностi ПрАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"".

 

 

 

 

 1. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Загальнi збори акцiонерiв

Загальна кiлькiсть акцiонерiв згiдно з перелiком акцiонерiв ПрАТ "КСЗ", складеним на дату облiку - 27 квiтня 2018 року станом на 24.00, наданим депозитарiєм ПАТ "НДУ" - 1304  чол

Юридичнi та фiзичнi особи

Генеральний директор

Є одноособовим виконавчим органом

Васильков Олександр Михайлович

Наглядова рада

Складається з 4-х членiв, з яких обирається голова.

Голова Наглядової ради - Дубович В.В.;

Член Наглядової ради -Муксiмова А.О., Трофiмова С.Ю., Абдулаєва Л.А.

 

 1. Інформація про посадових осіб емітента
 2. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Васильков Олександр Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1960

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Протягом останнiх п'яти рокiв Васильков О.М. працював директором у ЗАТ <Криворiжцемремонт>, виконавчим директором у ТОВ <ВО <Агросвiт>, обiймав посаду технiчного директора ПАТ <КСЗ>.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            26.02.2015, обрано Обрано на термiн до 01.03.2019 року

9) Опис

            Протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ <Криворiзький сурiковий завод> вiд 26.02.2015 за №6 призначено генеральним директором ПАТ <КСЗ> Василькова Олександра Михайловича на перiод з 26.02.2015 року до 01.03.2016. Згiдно Протоколу №6 засiдання Наглядової ради вiд 29.02.2016 року термiн дiї контракту з Васильковим О.М. було продовжено до 01.03.2018 року. Згiдно Протоколу Наглядової ради №7 вiд 02.03.2018р повноваження продовжено до 01.03.2019р.

Генеральний директор органiзовує роботу Товариства, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства; уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової Ради, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними, українськими та iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контакти тощо) вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi. В.о. Генерального директора вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Товариства в цiлому, має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства. Компетенцiї  Генерального директора передбаченi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi не має. Винагорода не розголошується. Акцiями Товариства не володiє.

 

 

1) Посада

            Член Наглядової ради (до 27.04.2018)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Дикий Iгор Анатолiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1982

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Фахiвець з депозитарної дiяльностi ТОВ "ПЕРШЕ РЕЄСТРАЦIЙНЕ БЮРО".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            28.04.2016, обрано  Особа обрана термiном на 3 роки до 28.04.2019 року (або до переобрання)

9) Опис

            Особа була обрана на посаду черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ <КСЗ> вiд 21.04.2015 р.

Згiдно рiшення акцiонерiв загальних зборiв вiд 28.04.2016р (Протокол №2/2016 вiд 10.05.2016р). Дикий I.А. був переобраний на посаду члена Наглядової ради термiном на 3 роки або до переобрання. Згiдно Протоколу 1/2018 вiд 28.04.2018 року повноваження припиненi.

Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом. Непогашеної судимостi не має. Винагороду не отримує.  Володiє однiєю акцiєю Товариства.

 

1) Посада

            Член Наглядової ради (до 27.04.2018)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Кругла Надiя Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1957

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Генеральний директор ТОВ "АФ "ФОРУМ".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            21.04.2015, обрано  Особа обрана термiном на 3 роки до 21.0.2018 року ( або до переобрання)

9) Опис

            Особа була обрана на посаду черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ <КСЗ> вiд 21.04.2015 р.

Згiдно рiшення акцiонерiв загальних зборiв вiд 28.04.2016р (Протокол №2/2016 вiд 10.05.2016р). Кругла Н.М. була переобрана на посаду члена Наглядової ради термiном на 3 роки або до переобрання. Згiдно Протоколу 1/2018 вiд 28.04.2018 року повноваження припиненi.

 Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом. Винагорода не призначена. Непогашеної судимостi не має. Посадова особа обiймає посаду генерального директора ТОВ "АФ "ФОРУМ", що знаходиться за адресою: вул.Ленiна,9 с.Лозуватка, Криворiзький район Днiпропетровської областi. Володiє однiєю акцiєю Товариства.

 

1) Посада

            Член  Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Абдулаєва Людмила Анатолiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1963

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            32

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Попереднє мiсце роботи - ТОВ <Промислово-iнвестицiйна компанiя <Денкер>.

Протягом перiоду з 03.05.2015 року по 28.04.2016 року перебувала на посадi Голови Наглядової ради ПАТ "КСЗ".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            28.04.2016, обрано Особа обрана термiном на 3 роки до 28.04.2019 року (або до переобрання)

9) Опис

            Особа була обрана на посаду черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ <КСЗ> вiд 21.04.2015 р. Потоколом Наглядової ради ПАТ <КСЗ> вiд 13.05.2015 р. за №17 прийнято рiшення обрати головою Наглядової ради.

Згiдно рiшення акцiонерiв загальних зборiв вiд 28.04.2016р (Протокол №2/2016 вiд 10.05.2016р). Абдулаєва Л.А. була переобрана на посаду члена Наглядової ради термiном на 3 роки або до переобрання. Згiдно Протоколу 1/2018 вiд 28.04.2018 року повноваження продовжено.  Кадрових змiн на посадi не вiдбулося.

Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом. Не погашеної судимостi не має. Акцiями Товариства не володiє.

 

 

1) Посада

            Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Дубович Вiталiй Анатолiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1974

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            10

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПАТ <IНГЗК>, начальник казначейства включно з 2009 р до червня 2012 р.

ТОВ "ПIК" Денкер", заступник  Голови ради директорiв з червня 2012 року.

ПАТ "КСЗ", Голова Ревiзiйної комiсiї  вiд 13.05.2015 р. по 28.04.2016р.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            28.04.2016, обрано Обрано на 3 роки до 28.04.2019 року до переобрання

9) Опис

            Згiдно рiшення акцiонерiв загальних зборiв вiд 28.04.2016р (Протокол №2/2016 вiд 10.05.2016р). особа була переобрана на посаду члена Наглядової ради термiном на 3 роки або до переобрання. Згiдно Протоколу 1/2018 вiд 28.04.2018 року повноваження продовжено.

Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом. Непогашеної судимостi не має. Акцiями Товариства не володiє.

 

1) Посада

            Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Дiденко Вiкторiя Сергiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1983

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            10

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

             ТОВ "IМС" , провiдний бухгалтер

ВАТ "Одеслiфт", заст. директора з аудиту з 21.11.09р

ТОВ "ПIК "Денкер" економiст з 13.11.11р

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            28.04.2016, обрано Обрано термiном на 3 роки по 28.04.2019р (або до переобрання)

9) Опис

            Особа обрана на посаду Ревiзора рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 21 квiтня 2015 року.

Згiдно рiшення акцiонерiв загальних зборiв вiд 28.04.2016р (Протокол №2/2016 вiд 10.05.2016р). Дiденко В.С. була переобрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки або до переобрання.

Кадрових змiн на посадi не вiдбулося. Непогашеної судимостi не має. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя: - контролює дотримання Товариством законодавства України, - розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам, - щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року, - вносить на загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Винагорода не призначена. Акцiями Товариства не володiє.

 

1) Посада

            Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Голованова Людмила Iллiчна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1948

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            45

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Протягом останнiх п'ять рокiв Голова нова Л.I. працювала: консультантом з податкового планування та аудиту ТОВ <ПIК <Денкер>.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            28.04.2016, обрано Обрано термiном на 3 роки по 28.04.2019р (або до переобрання)

9) Опис

            Згiдно рiшення акцiонерiв загальних зборiв вiд 28.04.2016р (Протокол №2/2016 вiд 10.05.2016р). Голованова Л.I. була обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки або до переобрання.

Непогашеної судимостi не має. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя: - контролює дотримання Товариством законодавства України, - розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам, - щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року, - вносить на загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Винагорода не призначена. Акцiями Товариства не володiє.

 

1) Посада

            Член Ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Цимбалюк Максим Вiкторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1980

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Протягом останнiх п'ять рокiв Цимбалюк М.В.: заступник голови ради директорiв ТОВ "ПIК "ДЕНКЕР" з юридичних питань.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            28.04.2016, обрано Обрано на 3 роки до 28.04.2019 року (або до переобрання)

9) Опис

            Згiдно рiшення акцiонерiв загальних зборiв вiд 28.04.2016р (Протокол №2/2016 вiд 10.05.2016р). Цимбалюк М.В. був обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї термiном на 3 роки або до переобрання.

Непогашеної судимостi не має. Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам. Ревiзiйна комiсiя: - контролює дотримання Товариством законодавства України, - розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам, - щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi за пiдсумками попереднього (звiтного) року, - вносить на загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства та захисту iнтересiв клiєнтiв. Винагорода не призначена. Акцiями Товариства володiє у кiлькостi 1 (одна) штука.

 

1) Посада

            Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Настенко Ольга Леонiдiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1970

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            28

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Протягом останнiх п'яти рокiв Настенко О.Л.: працювала у КП <Мiськлiфт> - головним бухгалтером, ТОВ <Промлiфт> - заступником головного бухгалтера, Фiлiя <Днiпролiфт> ПрАТ <Виробниче об'єднання <Стальканат-Сiлур> - заступником головного бухгалтера.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            22.03.2016, обрано Обрано на безстроковий термiн

9) Опис

            Настенко Ольгу Леонiдiвну було назначено на посаду головного бухгалтера вiд 22.03.3016 року на пiдставi наказу №140 вiд 21.03.2016р генерального директора ПАТ <КЗС>.

 

Права та обов'язки передбаченi Посадовою iнструкцiєю головного бухгалтера , згiдно якої задачi та обов'язки:

 

1.очолює роботу по забезпеченню порядку проведення iнвентаризацiї, контроль за проведення операцiй по дотриманню технологiй обробки бухгалтерської iнформацiї та порядку документообороту;

 

 1. забезпечує: рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на пiдприємствi;

 

Формування та своєчасно вiдображення повної та достовiрної бухгалтерської iнформацiї про дiяльнiсть пiдприємства, його майновий стан, доходи та видатки; розробку та здiйснення дiй, направлених на укрiплення фiнансової дисциплiни; законнiсть, своєчаснiсть та правильнiсть оформлення документiв; складення балансу та оперативних звiтiв про доходи та видатки засобiв, про використання бюджету, iншої статистичної звiтностi, подання їх до вiдповiдних органiв;

 

3.органiзовує: облiк фiнансових, розрахункових та кредитних операцiй, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних їх рухом;

 

 1. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних зобов'язань.

 

Головний бухгалтер пiдзвiтний Керiвнику. Непогашеної судимостi не має. Винагорода не розголошується. Акцiями Товариства не володiє.

 

 

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Муксiмов Андрiй Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1977

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            26

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            Березень 2012 - сiчень 2013рр - Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя, заступник голови Днiпропетровської державної адмiнiстрацiї.

Сiчень 2013р - лютий 2014р - Секретарiат кабiнету Мiнiстрiв України, Заступник керiвника служби Вiце-премєр мiнiстра

Лютий 2014 - квiтень 2016 р - Виконавчий директор громадської органiзацiї "Фонд Олександра вiлкула "Українська Перспектива". Фiнансовий директор ПрАТ "ВО "СТАЛЬКАНАТ-СIЛУР".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2018, обрано Особа обрана до переобрання.

9) Опис

            Згiдно рiшення акцiонерiв загальних зборiв вiд 27.04.2018р (Протокол №1/2018 вiд 28.04.2018р). особа була обрана на посаду члена Наглядової ради термiном до переобрання.

Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом. Непогашеної судимостi не має. Акцiями Товариства не володiє

 

1) Посада

            Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Трофiмов Сергiй Юрiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

           

4) Рік народження

            1980

5) Освіта

            Вища

6) Стаж роботи (років)

            15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            22.07.2011 - 31.01.2013р ТОВ "Виробниче обєднання "АГРОСВIТ", начальник юридичного вiддiлу

01.02.2013р - 31.12.2013р ТОВ "ПРОМЛIФТ", головний юрисконсульт

01.01.2014 - 30.01.2015р ФОП

з 01.02.2018 - Фiлiя "Днiпролiфт", ПрАТ "Виробниче обєднання "Стальканат - Сiлур", головний юрисконсульт.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            27.04.2018, обрано Обрано термiном до переобрання.

9) Опис

            Згiдно рiшення акцiонерiв загальних зборiв вiд 27.04.2018р (Протокол №1/2018 вiд 28.04.2018р). особа була обрана на посаду члена Наглядової ради термiном до переобрання.

Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства,i,в межах своєї компетенцiї, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. Винагороду за дiяльнiсть не призначено. Права, обов'язки та виключнi компетенцiї члена Наглядової ради передбаченi Статутом. Непогашеної судимостi не має. Акцiями Товариства не володiє

 

 

 1. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейо-вані іменні

1

2

3

4

5

6

7

Генеральний директор

Васильков Олександр Михайлович

 

0

0

0

0

Член наглядової ради

Абдулаєва Людмила Анатолiївна

 

0

0

0

0

Член наглядової ради (до 27.04.2018)

Дикий Iгор Анатолiйович

 

1

0,0103

1

0

Член наглядової ради (до 27.04.2018)

Кругла Надiя Миколаївна

 

1

0,0103

1

0

Член Наглядової ради

Дубович Вiталiй Анатолiйович

 

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Дiденко Вiкторiя Сергiївна

 

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Голованова Людмила Iллiчна

 

0

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Цимбалюк Максим Вiкторович

 

1

0,0103

1

0

Головний бухгалтер

Настенко Ольга Леонiдiвна

 

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Муксiмов Андрiй Олександрович

 

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Трофiмов Сергiй Юрiйович

 

0

0

0

0

Усього

3

0,0309

3

0

 

 

 1. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

Винагороди або компенсацiї, крiм передбачених законодавством, не передбаченi внутрiшнiми документами.

 

 1. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

-           ТОВ "ПЛАТФОРМА СТАЛЬКАНАТ -АРТ

36232072

65005, Україна, Одеська обл., м.Одеса, вул.Михайлiвська буд.44

41,6048

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Iншi юридичнi та фiзичнi особи

18,4199

Мiхаленко Тетяна

21,3181

Салтановська Наталiя Володимирiвна

18,6572

Усього

100

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 

 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Пiдприємство представлене на ринку виробництва фарбiв, лакiв та подiбної продукцiї з 1995 року. За цей час значно розширився перелiк споживачiв товарiв виробництва. Серед Укрспецвагон ДП, ММК iм.Iллiча ПАТ, Дарницький ВРЗ ДП, ПАТ Арселор Мiтал Кривий Рiг, Укрзалiзничпостач ДП, Попаснянський ВРЗ ДП, Азовсталь МК ПАТ, Полiрем Цемент ТОВ, Запорiжсталь ПАТ та iн. Товариство займає суттєву нiшу в нооменклатурi виробництва, що зумовлене стабiльнiстю i високим iмiджем за 23 роки дiяльностi. ПрАТ "КСЗ" має достатнiй рiвень фiнансової стiйкостi та фiнансово незалежне.

В органiзацiйнiй структурi емiтента наявнi:

-Цех по виробництву емалей за адресою:м.Кривий Рiг, вул..Купрiна,126, площа територiї 3,6 га;

-Цех по виробництву сухих пигментiв за адресою:м.Кривий Рiг, вул.Нiкопольське шосе, буд.201. Площа територiї 10,14 га.

Тому, в перспективах залучення iнвестицiй для розширення виробництва та введення iнновацiйних технологiй, що дасть змогу зменшити собiвартiсть товарiв та пiдвищити якiсть товарiв.

 

 1. Інформація про розвиток емітента

Суттєвих змiн в розвитку емiтента за останнi роки не вiдбулося.

До основних видiв продукцiї, що виробляє емiтент належать:

-фарби та лаки на основi полiакрилових чи вiнiлових полiмерiв, диспергованi чи розчиненi у водному середовищi (включаючи емалi та полiтури) ;

- фарби та лаки, включаючи емалi та полiтури, на основi складних полiефiрiв, диспергованi чи розчиненi в летких органiчних розчинниках, iншi ;

-фарби та лаки в розчинах, н.в.i.у.;

-фарби та лаки (включаючи емалi, полiтури та фарби клейовi) олiйнi;

- жири та олiї тваринного чи рослинного походження, хiмiчно модифiкованi; сумiшi жирiв та олiй тваринного чи рослинного походження, нехарчовi ;

- оксиди i гiдроксиди залiза; природнi пiгменти, якi мiстять 70% i бiльше оксиду залiза;

- сировина мiнеральна iнша для хiмiчної промисловостi та виробництва добрив;

- стеатит природний, тальк.

 

Облiкова полiтика пiдприємства затверджена Наказом №207 вiд 27.12.2012р.

При складаннi фiнансової звiтностi Товариства наказом про облiкову полiтику встановлена межа суттєвостi в розмiрi 1000 грн.

До основних засобiв вiдносяться активи, вартiсна оцiнка яких дорiвнює або перевищує 2500 грн.

Амортизацiя (знос) основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисного використання, узгоджених з технiчним персоналом.

Амортизацiя (знос) малоцiнних необоротних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується в розмiрi 100% вiд їх вартостi в першому мiсяцi використання.

Амортизацiя нематерiальних активiв, якi мають граничний термiн використання, нараховується прямолiнiйним методом.

Одиницею запасiв для бухгалтерського облiку вважається окреме найменування запасiв.

При передачi запасiв у виробництво та реалiзацiю, оцiнка їх вартостi здiйснюється за методом iдентифiкованої вартостi.

Розрахунок резерву знецiнення запасiв проводиться на кожну звiтну дату. Сума резерву знецiнення вiдноситься на витрати звiтного перiоду.

Визнання та оцiнка активiв та зобов'язань вiдповiдає вимогам МСБО 16 "Основнi засоби", МСБО 2 "Запаси", МСБО 36 "Знецiнення нефiнансових активiв", МСФЗ 12 "Податки на прибуток", МСБО 32"Фiнансовi iнструменти: подання" та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".

В загальнiй залишковiй вартостi основнi засоби виробничого призначення складають 100%. Основнi засоби враховуються по фактичнiй собiвартостi всiх витрат, пов'язаних з їх придбанням та доставкою.

На кiнець звiтного року первiсна вартiсть основних засобiв становила 62752 тис грн, знос склав 25419 тис грн, дебiторська заборгованiсть за розрахунками склала 44350 тис грн, кредиторська заборгованiсть склала 14242 тис.грн.

Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за власний рахунок, залучення кредитних коштiв та iнших iнвестицiй в звiтному роцi не було.

В процесi виробництва пiдприємство дотримується всiх норм чинного законодавства у напрямку охорони довкiлля та рацiонального використання природнiх ресурсiв. На пiдприємствi постiйно удосконалюється кадрова полiтика, дотримуючись норм КзПП та ЗУ Про охорону працi.

 

 

 1. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Укладень деривативiв та/або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не було.

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Управлiння фiнансовими ризиками вiдбувається шляхом дотримання облiкової полiтики на пiдприємствi та коефiцiєнтiв фiнансової стiйкостi. Страхування фiнансових операцiй не застосовується.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Для контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства та захисту прав акцiонерiв у Товариствi створена Наглядова рада та ревiзiйна комiсiя. Контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснюється посадовими особами в межах їх повноважень, якi передбаченi посадовими iнструкцiями.

.Фактори фiнансових ризикiв

В ходi своєї дiяльностi Товариство пiддається цiлому ряду ризикiв, серед яких:

-кредитний ризик;

- ризик лiквiдностi ;

- ринковий ризик.

ПрАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД" визначає i оцiнює фiнансовi ризики, вiдповiдає за забезпечення Товариства офiцiйною полiтикою в областi загального управлiння ризиками, а також процедурами, якiохоплюють такi аспекти, як  ризик процентної ставки, кредитний ризик i iнвестування надлишкової лiквiдностi.

 

а)Кредитний ризик

Кредитний ризик виникає в результатi ймовiрностi того, що контрагенти за операцiями можуть  не в змозi виконувати свої зобов'язання, що призведе до фiнансових збиткiв дляТовариства. Мета управлiння кредитним ризиком полягає в запобiганнi втрати  лiквiдних коштiв, депонування у таких контрагентiв або iнвестованих в них. Кредитнi ризик пов'язаний з поточними банкiвськими рахунками, строковими депозитами i операцiями з контрагентами, включаючи непогашену дебiторську заборгованiсть i зобов'язання по операцiям.

Товариство координує процес розмiщення коштiв i вибору фiнансових установ. Грошовi кошти розмiщенi у великих українських фiнансових органiзацiях с надiйною репутацiєю, якi на момент розмiщення вважаються найменш ризикованi. Оперативний фiнансовий облiк передбачає управлiння тимчасово не використаними грошовими коштами.

На думку керiвництва ПрАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД", кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на знецiнення вiдповiдних активiв.

У ПрАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД" дiютьпроцедури, що дозволяють упевнитися, щотовар вiдвантажується, апослуга надається покупцям  з вiдповiдноюкредитноюiсторiєю.

b)Ризик лiквiдностi

Ризик лiквiдностi визначається як ризик того, що Товариствоможе зiткнутися з труднощами при виконаннi своих фiнансових зобов'язань. Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми грошових коштiв i можливiсть закриття ринкових позицiй.

Лiквiднiстю пiдприємства є потенцiйна здатнiсть покриття рiзними групами активiв його зобов'язань. У таблицi приведенi формули розрахунку показникiв лiквiдностi:

 

№        Найменування показника   Формула розрахунку

1          Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (платоспроможностi)         К1 = (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Короткостроковi фiнансовi вкладення) / Короткостроковi зобов'язання

2          Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) К2 = (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Дебiтори(непростроченi та реальнi) + Запаси + Витрати) / Короткостроковi зобов'язання

3          Чистий оборотний капiтал  К3 = Оборотнi активи - Короткостроковi зобов'язання

 

Результат розрахунку показникiв лiквiдностi наведений у таблицi:

 

№        Найменування показника   Значення показникiв           Орiєнтовне позитивне значення показника

                        2018    2017   

1          Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (платоспроможностi)         0,05     0,03            0,25  - 0,50

2          Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) 3,11     1,56     1,00 - 2,00

3          Чистий оборотний капiтал, тис.грн.          30108  10778  >0

Станом на 31.12.2018 коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (платоспроможностi) ПрАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"" складає 0,05. Порiвняно з 2017 роком показник збiльшився на 0,02. Величина цього показника знаходиться поза   межами встановлених нормативних значень (0,25 - 0,50), що свiдчить про   те, що короткотермiновi фiнансовi зобов'язання пiдприємства не можуть бути сплаченi за рахунок першокласних лiквiднихактивiв (грошових коштiв та їх еквiвалентiв).

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) вiдображає здатнiсть покриття зобов'язань пiдприємства за рахунок використання всiєї суми оборотних коштiв. Для ПрАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"" станом на 31.12.2018 вiн складає 3,11, величина цього показника вище встановлених нормативних меж (1,00 - 2,00), що свiдчить про достатнiсть оборотних коштiв на пiдприємствi. Порiвняно з 2017 роком показник збiльшився на 1,55.

Величина чистого оборотного капiталу станом на 31.12.2018 складає 30108тис. грн., що свiдчить про спроможнiсть пiдприємства сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати подальшу дiяльнiсть. Порiвняно з 2017 роком показник збiльшився на 19330 тис.грн.

Таким чином, в цiлому по показникам лiквiдностi станом на 31.12.2018 можна говорити про нормальний рiвень лiквiдностi ПрАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"".

 

с) Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту будуть коливатися в зв'язку iз змiною ринкових цiн. Мета управлiння ринковими рисками полягає в управлiннi схильнiстю Компанiї ризику i контролем над тим, щоб вона перебувала  в прийнятних межах , з оптимiзацiєю при цьому  суми прибутку. Ринковий ризик включає в себе валютний ризик i процентний ризик.

Валютний ризик - ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту будуть коливатися в зв'язку зi змiною курсiв iноземних валют. Товариство не працює з Мiжнародними покупцями i постачальниками i томуне пiддається валютному ризику

Процентний ризик - ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться в зв'язку зi змiною ринкових процентних ставок.

У Товариства  немає процентних активiв i позикових коштiв, залучених за плаваючою процентною ставкою.

 

Основними ризиками пiдприємства є втрата ринкiв збуту, зростання цiн на енергоносiї, транспортнi тарифи.

Способи зменшення ризикiв втрат ринкiв:

 1. Виробництво конкурентоздатної продукцiї.
 2. Покращення якостi продукцiї.

Задля зменшення впливу операцiйних i фiнансових ризикiв на пiдприємствi передбачено:                                                                                                                                                    - вивчення правової бази (закони, укази, постанови, накази тощо), що регулює фiнансову дiяльнiсть пiдприємства;                                                                                             -   забезпечення нормативними документами персоналу пiдприємства (методичнi вказiвки, iнструкцiї, нормативи, норми й т.п.).

 

 1. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Кодекс корпоративного управлiння в ПрАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД" не затверджувався.

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

В ПрАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД" практика корпоративного управлiння, понад визначенi законодавством вимоги не застосовує.

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Вiдповiдно до ст. 1 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi"  корпоративне управлiння - це система вiдносин, яка визначає правила та процедури прийняття рiшень щодо дiяльностi господарського товариства та здiйснення контролю, а також розподiл прав i обов'язкiв мiж органами товариства та його учасниками стосовно управлiння товариством.

В ПрАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД" корпоративне управлiнняздiйснюється вiдповiдно до положень Статуту ПрАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД" та Положень про Наглядову раду, Генерального директора та Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД".

тексти перебувають у публiчному доступi за посиланням

http://www.ksz.dp.ua

Вiдносини мiж акцiонерами та органами управлiння в ПрАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД" здiйснюється вiдповiдно до положень Статуту ПрАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД" та норам чинного законодавства, зокрема Законом України "Про акцiонернi товариства".

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

 

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

 

X

 

 

Дата проведення

27.04.2018

 

Кворум зборів

96,7

 

Опис

Згiдно Протоколу №1/2018 чергових загальних зборiв акцiонерiв:

Мiсце проведення загальних зборiв: 50055, Днiпропетровська область, м.Кривий Рiг, Нiкопольське шосе, 201, 2-й поверх адмiнiстративного корпусу, у примiщеннi актового залу (к.№1)

Вид зборiв: рiчнi

Дата проведення зборiв: 27 квiтня 2018 року

Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах 27 квiтня 2018 року

Час початку реєстрацiї учасникiв зборiв: 09.00

Час закiнчення реєстрацiї:9.45

Час вiдкриття зборiв: 10.00

Час закриття зборiв: 11.50 27 квiтня 2018 року

Кiлькiсть осiб, включених до облiкового реєстру акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 1294 особи

Кiлькiсть  акцiй: 9696

Кiлькiсть власних акцiй, що знаходяться на балансi товариства: вiдсутнi

Кiлькiсть привiлейованих акцiй: вiдсутнi

Кiлькiсть акцiонерiв особисто та/або представникiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах: 3 особи

Кiлькiсть фактично присутнiх учасникiв зборiв: 3 особи

Кiлькiсть голосiв, що належить особам, якi зареєструвалися для участi у зборах: 7653, що становить 96,7% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.

Порядок денний:

1. Обрання складу лiчильної комiсiї Загальних зборiв, Голови та секретаря Загальних зборiв, а також прийняття рiшення про припинення повноважень лiчильної комiсiї.

2. Затвердження порядку прийняття рiшень з питань порядку денного рiчних Загальних зборiв Товариства.

3. Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi . Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства.

4. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.

5. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2016 роцi i основнi напрямки дiяльностi у 2017 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства.

6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.

7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

8. Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017 роцi . Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства.

9. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу Товариства за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.

10. Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2017 роцi i основнi напрямки дiяльностi у 2018 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства.

11. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.

12. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

13. Про внесення змiн до вiдомостей зазначених у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб. фiзичних осiб пiдприємцiв та громадських формувань стосовно перелiку засновникiв Товариства.

14. Про прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.

15. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.

16. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв.

17. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рiшення , характер яких повязаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi лише за окремими рiшеннями Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорiв, генеральних кредитних умов, договорiв застави, iпотечних договорiв ( у тому числi договорiв про внесення змiн та доповнень до договорiв, угод контрактiв) сукупно граничною вартiстю 50 000 000, 00 (пятдесят мiльйонiв) гривень.

 

Розгляд питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного прийнято наступне рiщення: обрано лiчильну комiсiю для здiйснення пiдрахунку голосiв акцiонерiв пiд час голосування у складi:

члени лiчильної комiсiї - Шокол Олександр Сергiйович, Кiсельова Карина Юрiївна, Проценко Юлiя Миколаївна.

Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються з моменту пiдписання лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування на рiчних Загальних збоах. Обрати Головою Загальних зборiв - Трофiмова Сергiя Юрiйовича, секретарем - Шокола Олександра Сергiйовича. Голосування з питання обрання лiчильної комiсiї (з 1-го питання) провести по бюлетеням №1; пiдсумки голосування та складання протоколу за пiдсумками голосування з 1-го питання доручити реєстрацiйнiй комiсiї.

По другому питанню прийнято наступне рiшення: запропонований порядок прийняття рiшень з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "КСЗ" затверджено.

По третьому питанню прийнято наступне рiшення: звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "КСЗ" у 2016 роцi затверджено. Роботу Генерального директора Товариства визнано задовiльною.

По четвертому питанню прийнято наступне рiшення: висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу ПрАТ "КСЗ" у 2016 роцi затверджено. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства задовiльною.

По п'ятому питанню прийнято наступне рiшення: звiт Наглядової Ради ПрАТ "КСЗ" про дiяльнiсть у 2016 роцi затверджено. Визнати роботу Наглядової ради за 2016 рiк задовiльною.

По шостому питанню прийнято наступне рiшення: рiчний звiт ПрАТ "КСЗ" за 2016 рiк затверджено.

По сьомому питанню прийнято наступне рiшення: доходи отриманi за результатами господарської дiяльностi за 2016 рiк направити на покриття збиткiв попереднiх перiодiв, не нараховувати та не виплачувати дивiденди за 2016 рiк.

По восьмому питанню прийнято наступне рiшення: звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "КСЗ" у 2017 роцi затверджено. Роботу Генерального директора Товариства визнано задовiльною.

По девятому питанню прийнято наступне рiшення: висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства по звiту та балансу ПрАТ "КСЗ" у 2017 роцi затверджено. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства задовiльною.

По десятому питанню прийнято наступне рiшення: звiт Наглядової Ради ПрАТ "КСЗ" про дiяльнiсть у 2017 роцi затверджено. Визнати роботу Наглядової ради за 2017 рiк задовiльною.

По одинадцятому питанню прийнято наступне рiшення: рiчний звiт ПрАТ "КСЗ" за 2017 рiк затверджено.

По дванадцятому питанню прийнято наступне рiшення: доходи отриманi за результатами господарської дiяльностi за 2017 рiк направити на покриття збиткiв попереднiх перiодiв, не нараховувати та не виплачувати дивiденди за 2017 рiк.

По тринадцятому питанню наступне рiшення не прийняте: доручити генеральному директору Товариства Василькову О.М. внести змiни про засновникiв товариства в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприємцiв та громадських формувань . а саме, зазначити "Акцiонери ПрАТ "КСЗ".

По чотирнадцятому питанню прийнято рiшення достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради ПрАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД".

По пятнадцятому питання прийнято рiшення обрати членами Наглядової ради Дубовича вiталiя Анатолiйовича (iдент.код 2716811554), Муксiмова Андрiя Олександровича (iден.код 2831216718), Трофiмова Сергiя Юрiйовича (iдент.код 2936806556), Абдулаєву Людмилу Анатолiївну (iдент.код 2315102024).

По шiстнадцтому питанню прийнято рiшення: затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, не встановлювати розмiр їх винагороди, а вважати що вони виконують свої функцiї безоплатно. Обрати особою, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв генерального директора Василькова Олександра Михайловича.

По сiмнадцятому питанню прийнято рiшення:

надати згоду на вчинення значних правочинiв Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рiшення , характер яких повязаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi лише за окремими рiшеннями Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорiв, генеральних кредитних умов, договорiв застави, iпотечних договорiв ( у тому числi договорiв про внесення змiн та доповнень до договорiв, угод контрактiв) сукупно граничною вартiстю 50 000 000, 00 (пятдесят мiльйонiв) гривень.

Загальнi збори обявленi закритими.

 
       

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства

нi

Інше (зазначити)

 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Склад наглядової ради (за наявності)?

 

Кількість осіб

членів наглядової ради - акціонерів

4

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

З питань аудиту

 

X

З питань призначень

 

X

З винагород

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

 

Персональний склад наглядової ради

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Незалежний член

Так

Ні

Дубович Вiталiй Анатолiйович

Голова Наглядової ради

X

 

Опис:

 

Муксiмов Андрiй Олександрович

Член Наглядової ради

X

 

Опис:

 

Трофiмов Сергiй Юрiйович

Член Наглядової ради

X

 

Опис:

 

Абдулаєва Людмила Анатолiївна

Член Наглядової ради

X

 

Опис:

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (зазначити)

передбаченi законодавством

X

 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

В 2018 роцi Наглядовою радою Товариства було проведено понад  50 засiдань, на яких були розглянутi питання, вiднесенi Статутом Товариства до компетенцiї Наглядової ради, зокрема:

- про затвердження  щоквартальних звiти Генерального директора щодо пiдсумкiв господарської дiяльностi овариства ;

- про плани стратегiчного розвитку, плани розподiлу прибутку та пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;

- про проекти рiшень Загальних зборiв;

- про. Затвердження  форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;

- про затвердження планiв стратегiчного розвитку, рiчного бюджету та бiзнес-планiв Товариства;

- пропiдготовку порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного;

- про представлення на розгляд та затвердження Загальних зборiв планiв розвитку, розподiлу прибутку, пропозицiй з питань удосконалення дiяльностi Товариства;

- проподовження повноважень Генерального директора;

- про. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, в тому числi встановлення розмiру його винагороди;

- про. прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора згiдно з чинним законодавством України;

- про обрання голови, секретаря Загальних зборiв та Реєстрацiйної комiсiї;

- про обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його  послуг, ;

 - про призначення корпоративного секретаря Товариства та визначення кола його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Товариства;

- про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства на суму, що складає вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

- про погодження позик працiвникам Товариства ;

- про прийняття рiшень з iнших питань, визначених цим Статутом та законом.

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

 

       

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки

Генеральний директор одноосiбний член правлiння

Генеральний директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв i Наглядової ради.Укладення Генеральним директором договорiв (угод) та вчинення iнших правочинiв, якi вiдповiдно до закону та/чи цього статуту укладаються (вчиняються) за рiшенням Загальних зборiв чи Наглядової ради, можливе лише пiсля прийняття Загальними зборами чи Наглядовою радою вiдповiдних рiшень - такi договори та правочини, укладенi (вчиненi) до прийняття вiдповiдних рiшень Загальних зборiв чи Наглядовою радою, є недiйсними та не створюють правових наслiдкiв для Товариства.

Опис

Одноособовим виконавчим органом Товариства, що здiйснює  керiвництво його поточною дiяльнiстю є Генеральний директор. Рiшення Генерального директора оформляються вiдповiдними наказами або розпорядженнями та є обов'язковими для виконання усiма працiвниками Товариства.

У своїй дiяльностi Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства.

 Вимоги до Генерального директора та обмеження щодо кандидатури  Генерального директора визначаються Положенням про Генерального директора Товариства та чинним законодавством України.

 Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 1 (один) рiк (якщо iнший строк не передбачений у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради). В разi, якщо до спливу вказаного строку, Генеральний директор не буде переобраний на новий строк, його повноваження та трудовi вiдносини з Товариством припиняються в останнiй день строку, на який його було обрано.

 

 

 

Примітки

 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

так

так

так

ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

ні

так

ні

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

так

ні

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

ні

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

ні

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

ні

так

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

ні

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть)

 

       

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

так

так

так

так

так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу

ні

так

ні

ні

так

Інформація про склад органів управління товариства

так

так

ні

ні

так

Статут та внутрішні документи

ні

ні

так

так

так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

ні

ні

так

так

так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

так

ні

ні

ні

ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

X

 

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів

 

X

Інше (зазначити)

 

       

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

 

№ з/п

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

1

Мiхаленко Тетяна

 

21,3181

2

Салтановська Наталiя Володимiрiвна

 

18,6572

3

Шокол Олександр Сергiйович (опосередковано через -            ТОВ "ПЛАТФОРМА СТАЛЬКАНАТ -АРТ")

 

41,6048

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

 

Загальна кількість акцій

Кількість акцій з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

Дата виникнення обмеження

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Призначення та звiльнення посадових осiб, а також призначення винагороди та компенсацiї,  пiдпорядковується нормам чинного законодавства

 

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства.

Наглядоварадамаєтакiповноваження:

 1. здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (крiм питань здiйснення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї), а також за виконанням Генеральним директором рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;
 2. розглядає та затверджує щоквартальнi звiти Генерального директора щодо пiдсумкiв господарської дiяльностi Товариства за вiдповiдний перiод;
 3. розробляє плани стратегiчного розвитку, плани розподiлу прибутку та пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
 4. розглядає та затверджує внутрiшнi Положення Товариства, за винятком Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Генерального директора, Ревiзiйної комiсiї та про фонди Товариства, якi пiдлягають затвердженню Загальними зборами;
 5. готує або погоджує проекти рiшень Загальних зборiв;
 6. виступає iнiцiатором проведення Ревiзiйною комiсiєю позачергових ревiзiй, а також аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
 7. затверджує за поданням Генерального директора перелiк документiв, якi мiстять конфiденцiйну iнформацiю або становлять комерцiйну таємницю, та порядок доступу до них;
 8. готує та вносить на розгляд Загальних зборiв рiшення про притягнення до вiдповiдальностi (в тому числi - матерiальної ) посадових осiб органiв управлiння Товариства. Якщо до вiдповiдальностi притягується член Наглядової ради, то при пiдготовцi та прийняттi рiшення про внесення на розгляд Загальних зборiв питання про притягнення його до вiдповiдальностi участi в голосуваннi вiн не бере;
 9. розглядає та подає на затвердження Загальних зборiв проект рiшення про анулювання цiнних паперiв, випущених Товариством;
 10. розглядає випадки порушення прав акцiонерiв Товариства, вживає заходiв щодо усунення цих порушень;
 11. затверджує форму i текст бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;
 12. затверджує плани роботи служби внутрiшнього аудиту та розглядає звiти про їх виконання, надає доручення на проведення позапланових цiльових перевiрок;
 13. Наглядова рада має право отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засiдання ради Генерального директора та членiв Ревiзiйної комiсiї для їх заслуховування та надання пояснень.

До виключної компетенцiїНаглядової ради належить:

 1. розробка та затвердження планiв стратегiчного розвитку, рiчного бюджету та бiзнес-планiв Товариства вiдповiдно до затверджених Загальними зборами основних напрямiв дiяльностi та планiв Товариства, контроль за їх реалiзацiєю;
 2. пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами у встановлених цим Статутом та законом випадках;
 3. представлення на розгляд та затвердження Загальних зборiв планiв розвитку, розподiлу прибутку, пропозицiй з питань удосконалення дiяльностi Товариства;
 4. прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;
 5. прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
 6. прийняття рiшення про випуск та розмiщення Товариством облiгацiй та деривативiв. Зазначене рiшення приймається за умови, що за нього проголосували усi члени Наглядової ради Товариства
 7. прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв, деривативiв;
 8. затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
 9. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
 10. вiдсторонення Генерального директора вiд виконання повноважень i призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
 11. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, в тому числi встановлення розмiру його винагороди;
 12. прийняття рiшення про притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора згiдно з чинним законодавством України;
 13. обрання та припинення повноважень членiв Ради директорiв Товариства, а також iнших органiв Товариства, якщо вiдповiднi повноваження не належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв;
 14. обрання голови, секретаря Загальних зборiв та Реєстрацiйної комiсiї;
 15. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, створення, у разi необхiдностi, служби внутрiшнього аудиту;

16;. призначення корпоративного секретаря Товариства та визначення кола його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Товариства;

 1. затвердження вiдповiдно до цього Статуту та вимог чинного законодавства України iнших Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
 2. визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах, а також перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та чинним законодавством
 3. вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування, перейменування, реорганiзацiю, перетворення, припинення iнших юридичних осiб, призначення iншої, нiж Генеральний директор, особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акцiонером) якої є Товариство;
 4. вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
 5. прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв Товариства на суму, що складає вiд 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) вiдсоткiв балансової вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
 6. визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
 7. прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
 8. прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю, що обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
 9. надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) пакета акцiй iз 10 (десяти) i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства;
 10. надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
 11. прийняття рiшень про отримання та/або надання субсидiй, позик, кредитiв, гарантiй, надання поруки, майнової поруки (за виключенням позик працiвникам). Визначення лiмiту загальної суми позик для працiвникiв, в межах якою генеральним директором самостiйно приймається рiшення про позику на суму до 20 000 гривень на одного працiвника.

Погодження позик працiвникам Товариства - на суму, що перевищує 20 000 грн., або якщо загальна сума заборгованостi такого працiвника перед Товариством за виданими йому позиками (включаючи ту, щодо якої приймається рiшення) перевищуватиме 50 000 грн, або при перевищеннi затвердженого Наглядовою радою лiмiту позик для працiвникiв Товариства;

 1. прийняття рiшень про передання майна Товариства в заставу, iпотеку;
 2. прийняття рiшень про укладення договорiв про спiльну дiяльнiсть, просте товариство, лiзинг, управлiння майном, ренту;
 3. прийняття рiшень про вiдчуження та/або придбання, набуття iншим способом у власнiсть та/або управлiння корпоративних прав юридичних осiб, про розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному фондi (капiталi) юридичних осiб, включаючи права на управлiння, отримання вiдповiдної частки прибутку таких юридичних осiб, а також частки активiв у разi їх лiквiдацiї, про вихiд з юридичних осiб та про вiдмову вiд переважного права на придбання корпоративних прав в них;
 4. прийняття рiшень про створення, придбання, вiдчуження, припинення дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх статутiв;
 5. прийняття рiшень про вiдчуження та/або придбання, набуття iншим способом у власнiсть та/або управлiння земельних дiлянок та iнших об'єктiв нерухомого майна, розпорядження ними;
 6. прийняття рiшень про укладання угод та вчинення iнших правочинiв, пов'язаних з володiнням, користуванням та розпорядженням iншими основними засобами Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорiв продажу, мiни, доручення, комiсiї, оренди на строк вище 6 мiсяцiв), за умови, що їх балансова вартiсть та/чи цiна угоди, що пiдлягає укладенню перевищує 10 000 (десять тисяч грн.);
 7. прийняття рiшення про створення та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй, представництв), затвердження положень про них;
 8. прийняття рiшення про видачу чи акцептуваннявекселiв.
 9. прийняття рiшень з iнших питань, визначених цим Статутом та законом.
 10. Погодження за клопотанням генерального директора рiшень про списання з балансу Товариства основних засобiв та iнших необоротних активiв, непридатних для подальшого використання, морально застарiлих, фiзично зношених, пошкоджених внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклих внаслiдок крадiжок або виявлених у результатi iнвентаризацiї як нестача за умови, що вартiсть кожного об'єкту перевищує 20 000 грн., або якщо загальна вартiсть об'єктiв, що пiдлягають списанню перевищує 500 000 грн. впродовж календарного року (але не перевищую 25% активiв Товариства. При перевищеннi - рiшення має погоджуватись Загальними зборами акцiонерiв).

 

Генеральний директормаєнаступнi повноваження:

 1. самостiйно приймає рiшення про вчинення правочинiв Товариства на суму, що не перевищує1 000 000 (один мiльйон грн.) гривень за винятком обмежень, встановлених цим Статутом. Правочини на суму, що перевищує 1 000 000 (один мiльйон грн.) гривень вчиняються за умови їх попереднього узгодження Наглядовою радою або Загальними зборами акцiонерiв.
 2. самостiйно приймає рiшення стосовно вчинення правочинiв, пов'язаних з володiнням, користуванням та розпорядженням основними засобами Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорiв продажу, мiни, лiзингу, ренти, застави, iпотеки, доручення, комiсiї та оренди на строк до 6 (шести) мiсяцiв, за умови що цiна правочину, що пiдлягає укладенню не перевищує 10 000 (десять тисяч грн.) гривень;
 3. без попереднього погодження з iншими органами управлiння списує з балансу Товариства основнi засоби та iншi необоротнi активи, непридатнi для подальшого використання, морально застарiлi, фiзично зношенi, пошкодженi внаслiдок аварiї чи стихiйного лиха, зниклi внаслiдок крадiжок або виявленi у результатi iнвентаризацiї як нестача за умови, що вартiсть кожного об'єкту не перевищує 20 000 грн. При цьому, загальна вартiсть об'єктiв, що пiдлягають списанню не повинна перевищувати 500 000 грн. впродовж календарного року.
 4. забезпечує дотримання правил внутрiшнього трудового розпорядку; вiд iменi Товариства укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його уповноваженим органом, та органiзовує його виконання;
 5. затверджує, штатний розклад та посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;
 6. наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
 7. якщо iнше не встановлене рiшенням Загальних зборiв - укладає вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку;
 8. призначає на посаду та звiльнює керiвникiв фiлiй та представництв Товариства та їх заступникiв;

9 . контролює додержання вимог законодавства працiвниками Товариства;

 1. визначає умови працi i умови оплати працi осiб, якi працюють на умовах договору пiдряду, iнших цивiльно-правових договорiв (окрiм випадкiв, коли затвердження окремих цивiльно - правових договорiв є повноваженням iнших органiв Товариства);
 2. самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження чи у вiдпустку, направляє працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр, встановлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження;
 3. виписує векселя в оплату товарiв, робiт, послуг поставлених Товариству лише за попереднiм погодженням Наглядової ради;
 4. розглядає заяви працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення працiвникiв (крiм випадкiв обумовлених у цьому Статутi), надання їм вiдпусток, iншi документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi;
 5. затверджує номенклатуру Товариства;
 6. вирiшує питання про списання безнадiйних активiв;
 7. надає позики працiвникам Товариства на суму, що не перевищує 20 000 грн. Питання щодо надання позики працiвнику Товариства, загальна заборгованiсть якого перед Товариством за договорами позики включаючи ту, щодо якої приймається рiшення) перевищуватиме 20 000 грн. належить до компетенцiї Наглядової ради Товариства. Загальна сума виданих працiвникам Товариства позик не може перевищувати лiмiт, який встановлюється Наглядовою радою.
 8. вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, повноваження щодо яких делегованi йому iншими органами Товариства та/або необхiднi для досягнення статутних цiлей, згiдно з законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства

Генеральний директор вправi делегувати наданi йому повноваження iншiй особi, що оформлюється вiдповiдною довiренiстю, за винятком обмежень, встановлених цим Статутом.

 

Ревiзiйна комiсiя.

Роботою Ревiзiйної комiсiї керує Голова Ревiзiйної комiсiї, який обирається Загальними зборами з числа її членiв.

Голова Ревiзiйної комiсiї:

- керує роботою Ревiзiйної комiсiї та розподiляє обов`язки мiж її членами;

- скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї;

- головує на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;

- органiзовує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Ревiзiйної комiсiї;

- органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;

- пiдписує протоколи засiдань Ревiзiйної комiсiї та iншi документи, якi затвердженi (прийнятi) Ревiзiйною комiсiєю або складенi на виконання прийнятого Ревiзiйною комiсiєю рiшення;

- забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради в межах компетенцiї Ревiзiйної комiсiї;

- має право вимагати скликання засiдання Наглядової ради Товариства;

- представляє Ревiзiйну комiсiю у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства, з органами державної влади й управлiння та з третiми особами;

- виконує iншi функцiї, якi визначенi у внутрiшнiх нормативних актах Товариства або необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.

 

Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у випадках, передбачених законодавством, Статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

Ревiзiйна комiсiя подає висновок, складений за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, на затвердження Загальним зборам. Без висновку ревiзiйної комiсiї Загальнi збори не вправi затверджувати баланс Товариства.

Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства проводиться Ревiзiйною комiсiєю. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної комiсiї, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради, Правлiння Товариства або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.

Для здiйснення перевiрки Ревiзiйна комiсiя має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участi у перевiрцi за рахунок Товариства незалежних аудиторiв, експертiв та спецiалiстiв.

На вимогу Ревiзiйної комiсiї члени Правлiння Товариства зобов'язанi надавати особистi пояснення та всi матерiали, бухгалтерськi й iншi документи, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства i Правлiння, а також його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв.

Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй радi Товариства.

Ревiзiйна комiсiя в межах своєї компетенцiї перевiряє:

Фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, його вiдокремлених пiдроздiлiв, фiлiй, представництв i дочiрнiх пiдприємств;

Дотримання визначених Загальними зборами основних напрямкiв дiяльностi Товариства i його планiв;

Дотримання дiючого законодавства України;

Виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, правильнiсть зроблених розрахункiв;

Правильнiсть ведення бухгалтерського облiку, iнших форм звiтностi, вiрогiдностi i законностi вiдображених в облiку i звiтностi операцiй, стан каси i майна Товариства;

Своєчаснiсть i правильнiсть розрахункiв з бюджетом, банкiвськими установами, постачальниками, пiдрядниками та iн.;

Використання коштiв резервного капiталу i прибутку;

Виконання рiшень i вказiвок по усуненню недолiкiв, установленими попереднiми ревiзiями;

Ведення розрахункiв з акцiонерами при внесеннi ними внескiв та виходi iз Товариства;

Матерiали, що дають пiдставу для проведення службових розслiдувань, проводить також розслiдування i затверджує їх висновки.

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Звiт щодо результатiв виконання додаткових вимог, визначених статтею 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 зi змiнами, вiдносно перевiрки iнформацiї, що викладена у Звiтi про корпоративне управлiння емiтента - ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД" (далi ПрАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД" або "Товариство").

Вiдповiдальнiсть за складання, змiст та подання рiчного звiту про корпоративне управлiння несе управлiнський персонал Товариства. Ця вiдповiдальнiсть включає створення, впровадження та пiдтримування внутрiшнього контролю, необхiдного для того, щоб звiт про корпоративне управлiння не мiстив суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок, а також за визначення, впровадження, адаптацiю та пiдтримку систем управлiння, необхiдних для пiдготовки рiчного звiту про корпоративне управлiння.

Наша перевiрка цiєї нефiнансової iнформацiї, що мiститься у звiтi про корпоративне управлiння, проведена з метою формування думки щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статтi 40-1, а також з метою перевiрки iнформацiї, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1.

Ми виконали цю перевiрку згiдно з  Мiжнародними стандартами завдань з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї. Перевiрка обмежена виконанням процедур, якi залежать вiд характеру цiєї iнформацiї, а саме:

-          розгляд та отримання розумiння iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння, з метою визначити, чи всю iнформацiю розкрито у цьому звiтi згiдно з вимогами статтi 40-1 Закону  України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а також рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв";

-          запити персоналу Товариства, вiдповiдальному за пiдготовку звiту про корпоративне управлiння, з метою отримання розумiння процедур товариства по збору та пiдтвердженню даних та iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння;

-          огляд документацiї, що пiдтверджує iнформацiю, наведену у звiтi про корпоративне управлiння (юридичних документiв, протоколiв загальних зборiв акцiонерiв та засiдань правлiння за 2018 рiк, внутрiшнiх положень, звiтiв пiдроздiлу внутрiшнього контролю або внутрiшнього аудиту тощо);

-          виконання вибiркових оглядових тестiв щодо розкриття кiлькiсних показникiв у звiтi про корпоративне управлiння та, за потреби, порiвняння їх з показниками фiнансової звiтностi;

-          порiвняння iнформацiї з нашим знанням Товариства, отриманим пiд час виконання аудиту фiнансової звiтностi;

-          отримання письмових пояснень (запевнень) вiд осiб, вiдповiдальних за складання та затвердження звiту про корпоративне управлiння.

Ми розглянули iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.1-4 частини 3 статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок".

За результатами процедур, виконаних щодо iнформацiї, наведеної у пунктах 1 - 4 Звiту про корпоративне управлiння (Товариства) за 2018 рiк, ми не iдентифiкували фактiв суттєвої невiдповiдностi чи викривлень, якi могли б вплинути на цю iнформацiю.

Ми перевiрили iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.5-9 частини 3 статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок".

На нашу думку iнформацiя, що наведена у пунктах 5-9 Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до вимог п.п.5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", в усiх суттєвих аспектах.

 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

 

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Місцезнаходження

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПЛАТФОРМА СТАЛЬКАНАТ -АРТ"

36232072

65005, Україна, Одеська обл., - р-н, м.Одеса, вул.Михайлiвська буд.44

4 034

41,604785

4 034

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

Мiхаленко Тетяна

2 067

21,3181

2 067

0

Салтановська Наталiя Володимирiвна

1 809

18,6572

1 809

0

Усього

7 910

81,580085

7 910

0

 

 1. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій (шт.)

Номінальна вартість (грн)

Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Акцiя проста бездокументарна iменна

9 696

140,00

Акцiонером Товариства визнається юридична або фiзична особа, а також держава в особi органу, уповноваженого управляти державним майном, або територiальна громада в особi органу, уповноваженого управляти комунальним майном, якi є власниками хоча б однiєї акцiї Товариства.

У разi набуття державою права власностi на частку у статутному капiталi Товариства, незалежно вiд її розмiру, право та порядок викупу акцiонерами державної частки в статутному капiталi Товариства визначається чинним законодавством України.

Кожна акцiя Товариства надає акцiонеру - її власнику однакову сукупнiсть прав.

Право власностi на акцiї пiдтверджується випискою з рахунку у цiнних паперах депозитарної установи.

Акцiя є неподiльною. Якщо одна акцiя належить бiльше, нiж однiй особi, всi такi особи вважаються одним акцiонером i можуть здiйснювати свої права через одного з таких акцiонерiв або через їхнього спiльного представника

Акцiонери Товариства поряд з правами, якi обумовленi цим Статутом та нормами чинного законодавства, мають право:

Брати участь в управлiннi Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акцiонерiв Товариства безпосередньо або через своїх представникiв, та шляхом участi в дiяльностi органiв управлiння Товариства; одна акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах акцiонерiв Товариства, окрiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.

Брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди) у разi їх оголошення i виплати в порядку i способами, передбаченими законодавством України i цим Статутом.

Отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства, в обсязi i в порядку, визначених законодавством України i цим Статутом, зокрема на вимогу акцiонера Товариство зобов'язаний надавати йому рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства, господарську звiтнiсть, протоколи загальних зборiв акцiонерiв Товариства, iншi документи та iнформацiю згiдно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрiшнього регулювання Товариства.

Вносити пропозицiї на розгляд загальних зборiв акцiонерiв Товариства та iнших органiв Товариства.

У разi емiсiї Товариством додаткових акцiй шляхом приватного розмiщення користуватися переважним правом на придбання додатково розмiщуваних акцiй Товариства в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi належних акцiонеру акцiй у їх загальнiй кiлькостi.

У разi лiквiдацiї Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартостi пропорцiйно до вартостi належних їм акцiй Товариства в черговостi i порядку, передбаченому законодавством України i цим Статутом.

Вимагати викупу Товариством всiх чи частини належних акцiонеру акцiй у випадках i в порядку, передбачених законодавством України i цим Статутом.

Продати акцiї Товариства у разi, якщо Товариством прийнято рiшення про придбання таких акцiй.

У випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушенi цивiльнi права, в тому числi вимагати вiд Товариства вiдшкодування збиткiв.

Продавати чи iншим чином вiдчужувати належнi їм акцiї в будь-який час без жодного погодження з iншими акцiонерами чи органами Товариства.

Пропозицiї акцiонерiв (акцiонера), якi сукупно є власниками 5 або бiльше вiдсоткiв простих акцiй, пiдлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборiв. У такому разi рiшення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозицiя вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".

Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 10 (десяти) або бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених голосуючих акцiй Товариства, мають право:

Призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв.

Вимагати скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а у передбачених законодавством України випадках - самостiйно скликати позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства.

Вимагати проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйною комiсiєю.

Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками бiльше нiж 10 (десяти) вiдсоткiв акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених голосуючих акцiй Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства.

Акцiонери Товариства поряд iз обов'язками, обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов'язанi:

Дотримуватися Статуту, iнших актiв внутрiшнього регулювання Товариства.

Виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, iнших органiв управлiння Товариства.

Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю: оплатою придбаних акцiй у розмiрi, в порядку i вiдповiдно до умов, що передбаченi Статутом, вiдповiдними договорами купiвлi-продажу та/або рiшеннями про розмiщення акцiй. Оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, що передбаченi цим Статутом.

Не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.

Особа (особи, що дiють спiльно), яка має намiр придбати акцiї, що з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, за наслiдками такого придбання становитимуть 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй товариства (далi - значний пакет акцiй), зобов'язана не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати придбання вiдповiдного пакета акцiй подати товариству письмове повiдомлення про свiй намiр та оприлюднити його. Оприлюднення повiдомлення здiйснюється шляхом надання його Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, та опублiкування в офiцiйному друкованому органi.

У повiдомленнi зазначаються кiлькiсть, тип та/або клас акцiй товариства, що належать особi (кожнiй з осiб, що дiють спiльно) та кожнiй з її афiлiйованих осiб, а також кiлькiсть простих акцiй товариства, якi особа (особи, що дiють спiльно) має намiр придбати.

Положення даного пункту не поширюються на осiб, якi вже є власниками значного пакета акцiй, з урахуванням кiлькостi акцiй, що належать їм та їх афiлiйованим особам.

В бiржовому реєстрi не перебувають, публiчної пропозицiї не було.

Примітки:

 

 

 1. Відомості про цінні папери емітента
 2. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн)

Кількість акцій (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.11.2010

194/04/1/10

Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України

UA4000145668

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

140

9 696

1 357 440

100

Опис

Емiтованi акцiї ПрАТ "КСЗ" в лiстингу не перебувають, додаткова емiсiя в звiтному роцi не реєструвалась.

 

 

 1. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Міжнародний ідентифікаційний номер

Кількість акцій у випуску (шт.)

Загальна номінальна вартість (грн)

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)

1

2

3

4

5

6

7

8

25.11.2010

194/04/1/10

UA4000145668

9 696

1 357 440

7 661

8

0

Опис:

В 2018 роцi емiтентом було змiнено депозитарну установу, у звязку з цим згiдно законодавства цiннi папери осiб. якi у визначений термiн не уклали договiр про обслуговування рахунку у цiнних паперах з обраною депозитарною установую, були переданi на зберiгання до нацiонального депозитарiю.

 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн)

Орендовані основні засоби (тис. грн)

Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

75 591

64 097

0

0

75 591

64 097

  будівлі та споруди

30 821

27 955

0

0

30 821

27 955

  машини та обладнання

32 859

26 172

0

0

32 859

26 172

  транспортні засоби

11 248

9 459

0

0

11 248

9 459

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інші

663

511

0

0

663

511

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

  будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

  машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

  транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

  земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

  інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

  інші

0

0

0

0

0

0

Усього

75 591

64 097

0

0

75 591

64 097

Опис

Основнi засоби на початок та кiнець звiтного перiоду вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi, що вiдповiдає вимогам М(С)БО  "Основнi засоби".

В господарськiй дiяльностi Товариством використовуються основнi засоби виробничого призначення, що складають 100%. Орендованих основних засобiв немає.  На кiнець звiтного року первiсна вартiсть основних засобiв склала 62751 тис.грн; знос склав 25419 тис.грн. 

 

 1. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)

19 372

5 378

Статутний капітал (тис.грн)

1 357

1 357

Скоригований статутний капітал (тис.грн)

1 357

1 357

Опис

Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.02.13 р. N 73, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України за №336/22868.

Висновок

В звiтному роцi вартiсть чистих активiв ПрАТ "КСЗ" вища вiд  вiд статутного капiталу. Вимоги ст. 155 Цивiльного кодексу України  дотримуються.

       

 

 1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

537

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

18 563

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

19 100

X

X

Опис

До показника iншi зобов'язання вiдносятьсяпоточнi кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4004 тис.грн; розрахунки зi страхування 0 тис.грн; розрахунки з оплати працi 342 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобовязаннями 6669 тис.грн.

 

 1. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ТОВ АФ "ФОРУМ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи

23070374

Місцезнаходження

50002, Україна, Дніпропетровська обл., м.Кривий Рiг, вул.Кобилянського буд.219

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0733

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0564061865

Факс

 

Вид діяльності

Надання аудиторських послуг

Опис

Юридична особа здiйснює аудиторську перевiрку на пiдставi договору № 8 вiд 15.01.2019р

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

ПАТ "НДУ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

30370711

Місцезнаходження

04107, Україна, м.Київ, вул.Тропiнiна буд.7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

без лiцензiї

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Згiдно ЗУ Про депозитарну систему України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.10.2013

Міжміський код та телефон

0445910404

Факс

 

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю

Опис

Депозитарiй здiйснює обслуговування випуску цiнних паперiв згiдно договору вiд 13.11.2013 № ОВ-1823

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

АБ Пiвденний

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи

            20953647

Місцезнаходження

65069, Україна, Одеська обл., м.Одеса, вул.Краснова буд.6/1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

65

Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НБУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

07.10.2011

Міжміський код та телефон

344399

Факс

 

Вид діяльності

Надання послуш депозитарної установи

Опис

Депозитарна установа здiйснює обслуговування рахункiв власникiв дематерiалiзованого випуску цiнних паперiв згiдно Договору №64 вiд 26.12.2017 року.

 

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2018

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00204607

Територія

Дніпропетровська область, Довгинцiвський р-н

за КОАТУУ

1211036400

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик

за КВЕД

20.30

Середня кількість працівників: 155

Адреса, телефон: 50055 м.Кривий Рiг, Нiкопольське шосе, 201, (056)4042702

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

 

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 p.

Форма №1

 

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

1000

80

53

    первісна вартість

1001

141

92

    накопичена амортизація

1002

( 61 )

( 39 )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

74 454

62 751

    первісна вартість

1011

91 871

88 170

    знос

1012

( 17 417 )

( 25 419 )

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

    первісна вартість

1016

0

0

    знос

1017

( 0 )

( 0 )

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

    первісна вартість

1021

0

0

    накопичена амортизація

1022

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

 

 

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

    інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

74 534

62 804

    II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси

1100

17 239

20 757

Виробничі запаси

1101

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

5 679

11 521

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

 

 

    за виданими авансами

1130

3 659

996

    з бюджетом

1135

115

31

    у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

    з нарахованих доходів

1140

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2 181

9 574

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

626

841

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

у тому числі в:

 

 

 

    резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

    резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

    резервах незароблених премій

1183

0

0

    інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

379

630

Усього за розділом II

1195

29 878

44 350

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

105

105

Баланс

1300

104 517

107 154

           

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

    I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1 357

1 357

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

41 864

33 275

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

676

676

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-38 519

-15 936

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

5 378

19 372

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

9 748

7 559

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

70 291

65 981

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

у тому числі:

 

 

 

    резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

    резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

    резерв незароблених премій

1533

0

0

    інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

80 039

73 540

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

 

 

 

    довгостроковими зобов’язаннями

1610

6 669

0

    товари, роботи, послуги

1615

4 004

4 736

    розрахунками з бюджетом

1620

537

1 915

    у тому числі з податку на прибуток

1621

379

913

    розрахунками зі страхування

1625

0

0

    розрахунками з оплати праці

1630

342

384

    одержаними авансами

1635

45

47

    розрахунками з учасниками

1640

0

0

    із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

    страховою діяльністю

1650

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

7 548

7 207

Усього за розділом IІІ

1695

19 100

14 242

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

104 517

107 154

Примітки:

 

 

Керівник                                             Васильков Олександр Михайлович

 

Головний бухгалтер                            Настенко Ольга Леонiдiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2018

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00204607

       

 

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

 

Код за ДКУД

1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

142 884

130 531

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

( 0 )

( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 98 995 )

( 93 267 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:

    прибуток

2090

43 889

37 264

    збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

217

400

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 7 406 )

( 6 983 )

Витрати на збут

2150

( 11 159 )

( 14 167 )

Інші операційні витрати

2180

( 1 970 )

( 2 191 )

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

0

0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

    прибуток

2190

23 571

14 323

    збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

86

159

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 6 727 )

( 8 810 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 6 )

( 1 110 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток

2290

16 924

4 562

    збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-4 816

-274

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:

    прибуток

2350

12 108

4 288

    збиток

2355

( 0 )

( 0 )

           
 1. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

( 0 )

( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

12 108

4 288

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

69 625

60 092

Витрати на оплату праці

2505

15 575

13 317

Відрахування на соціальні заходи

2510

4 065

3 532

Амортизація

2515

12 615

11 550

Інші операційні витрати

2520

23 191

28 954

Разом

2550

125 071

117 445

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,000000

0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,000000

0,000000

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0,00

0,00

Примітки:

 

 

Керівник                                             Васильков Олександр Михайлович

 

Головний бухгалтер                            Настенко Ольга Леонiдiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2018

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00204607

       

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

 

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

 

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

166 783

158 082

Повернення податків і зборів

3005

0

0

 у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

109

35

Надходження від повернення авансів

3020

132

367

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

86

7

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

5

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

226

191

Витрачання на оплату:

 

 

 

Товарів (робіт, послуг)

3100

( 102 665 )

( 109 564 )

Праці

3105

( 12 264 )

( 10 268 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 3 482 )

( 3 030 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 19 182 )

( 13 510 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток

3116

( 4 585 )

( 580 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість

3117

( 9 403 )

( 7 898 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів

3118

( 5 194 )

( 5 032 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 799 )

( 3 415 )

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

( 56 )

( 94 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 710 )

( 2 001 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

28 178

16 800

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3200

0

0

    необоротних активів

3205

208

12

Надходження від отриманих:

 

 

 

    відсотків

3215

0

160

    дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

6 195

7 676

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання  на придбання:

 

 

 

    фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

    необоротних активів

3260

( 1 306 )

( 171 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 13 380 )

( 9 721 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 582 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-8 865

-2 044

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

 

 

 

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

10 040

34 789

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

10 200

Витрачання  на:

 

 

 

Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

( 16 709 )

( 34 397 )

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 7 211 )

( 2 858 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 5 218 )

( 14 073 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-19 098

-16 539

Чистий рух коштів за звітний період

3400

215

-1 783

Залишок коштів на початок року

3405

626

2 409

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

841

626

           

 

Керівник                                             Васильков Олександр Михайлович

 

Головний бухгалтер                            Настенко Ольга Леонiдiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2017

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00204607

       

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 рік

Форма №3-н

 

Код за ДКУД

1801006

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

 

надход- ження

видаток

надход- ження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:

    амортизацію необоротних активів

3505

0

Х

0

Х

    збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

    збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

    збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

Х

0

Х

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань

3567

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

 

 

 

Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

    необоротних активів

3205

0

Х

0

Х

Надходження від отриманих:

    відсотків 

3215

0

Х

0

Х

    дивідендів

3220

0

Х

0

Х

Надходження від деривативів

3225

0

Х

0

Х

Надходження від погашення позик

3230

0

Х

0

Х

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

Х

0

Х

Інші надходження

3250

0

Х

0

Х

Витрачання  на придбання: фінансових

    інвестицій

3255

X

0

X

0

    необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 

3280

X

0

X

0

Інші платежі 

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

 

 

 

Надходження від:

    Власного капіталу

3300

0

Х

0

Х

    Отримання позик

3305

0

Х

0

Х

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

Х

0

Х

Інші надходження

3340

0

Х

0

Х

Витрачання на:

    Викуп власних акцій

3345

Х

0

X

0

    Погашення позик

3350

Х

0

X

0

    Сплату дивідендів 

3355

Х

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

Х

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

Х

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

Х

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

Х

0

X

0

Інші платежі

3390

Х

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період 

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

Х

0

Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

               

Примітки: Товариство здiйснює облiк щодо руху грошовим коштiв за прямим методом.

 

Керівник                                             Васильков Олександр Михайлович

 

Головний бухгалтер                            Настенко Ольга Леонiдiвна

 

 

КОДИ

 

Дата

31.12.2017

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

00204607

       

 

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

 

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1 357

41 864

0

676

-38 519

0

0

5 378

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

1 357

41 864

0

676

-38 519

0

0

5 378

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

12 108

0

0

12 108

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій 

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

-8 589

0

0

10 475

0

0

1 886

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі 

4295

0

-8 589

0

0

22 583

0

0

13 994

Залишок на кінець року

4300

1 357

33 275

0

676

-15 936

0

0

19 372

                       

 

Керівник                                             Васильков Олександр Михайлович

 

Головний бухгалтер                            Настенко Ольга Леонiдiвна

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМIТКИ

ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2018 РIК,

СКЛАДЕНОЇ ЗГIДНО МIЖНАРОДНИХ СТАНДАРТIВ

ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. КРИВИЙ РIГ

 

 1. Загальна iнформацiя про пiдприємство

 

            Приватне акцiонерне товариство "Криворiзький сурiковий завод" (далi - ПрАТ "КСЗ") було зареєстроване 28 квiтня 1995 року як юридична особа за законами України.

07 червня 2012 року ПрАТ "КСЗ", згiдно зi змiнами в українському законодавствi, змiнив тип акцiонерного товариства з "Закритого" на "Публiчне".

13 травня 2016 року ПрАТ "КСЗ", згiдно зi змiнами в українському законодавствi, змiнив тип акцiонерного товариства з "Публiчного" на "Приватне".

           

Пiдприємство має лiцензiю серiї АЕ № 269623, видану Державною службою України з контролю за наркотиками 24.07.2013р. (рiшення № 188 вiд 18.07.2013р.) на здiйснення придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"), термiн дiї якої з 18.07.2013р. по 18.07.2018р.

14.06.2018р. пiдприємство отримало нову лiцензiю на здiйснення придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв") термiн дiї якої з 14.06.2018 по 14.06.2023р.

 

            Юридична та фактична адреса ПрАТ "КСЗ": 50055, Україна, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, Нiкопольське шосе, 201.

Органiзацiйно-правова форма - Приватне акцiонерне  товариство;

Країна реєстрацiї -  Україна;

           

            Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про пiдприємство - www.ksz.dp.ua.

            Адреса електронної пошти - info@ksz.dp.ua.

 

Материнським пiдприємством Товариства можна розглядати ТОВ "ПЛАТФОРМА СТАЛЬКАНАТ-АРТ" (Iдентифiкацiйний код юридичної особи - 36232072), яке володiє 41,6% акцiй. Єдиним засновником вказаного пiдприємства є фiзична особа.

            У Товариства вiдсутнi iнвестицiї в дочiрнi, спiльнi та асоцiйованi пiдприємства, тому воно не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть, його фiнансова звiтнiсть є окремою.

 

            Основним видом дiяльностi Товариства є виробництво лакiв та фарб i подiбної продукцiї, друкарської фарби та мастик.

Основними покупцями продукцiї Товариства є будiвельнi та промисловi пiдприємства України, тому дiяльнiсть Товариства значною мiрою залежить вiд загального стану справ у промисловостi.

Реалiзацiя економiчних та полiтичних реформ, якi проводяться в Українi, як очiкується, призведе до зростання економiки та пожвавленню на ринку будiвельних матерiалiв, на якому здiйснюється реалiзацiя продукцiї Товариства.

 

Корпоративне управлiння

 

            Згiдно зi Статутом та вимогами законодавства України управлiння Товариством здiйснюють:

-          Загальнi збори акцiонерiв Товариства;

-          Наглядова рада Товариства;

-          Генеральний директор Товариства.

            Управлiння поточною дiяльнiстю здiйснюється Генеральним директором Товариства, який вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм питань, якi належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу здiйснює Ревiзiйна комiсiя Товариства, яка призначається Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

 

 1. Основа складання фiнансової звiтностi

 

            Загальна iнформацiя

 

            Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2018 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з урахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.

 

Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, за виключенням випадкiв, викладених в облiковiй полiтицi нижче.

            Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень ("тис. грн."), якщо не зазначено iнше.

 

            Заява про вiдповiднiсть

 

            Ця фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi з Мiжнародними Стандартами Фiнансової Звiтностi ("МСФЗ").

Товариство вперше подало звiтнiсть за МСФЗ у 2013 роцi.

При складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2018 р. Товариство дотримувалося принципiв складання фiнансової звiтностi, викладених у Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi за МСФЗ та основних принципiв, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", а саме:

-          методу нарахування (результати операцiй та iнших подiй визнаються, коли вони здiйснюються, а не коли отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються в фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони вiдносяться);

-          безперервностi дiяльностi (фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що Товариство є безперервно дiючим та залишається дiючим в осяжному майбутньому).

-          зрозумiлостi;

-          доречностi (суттєвостi);

-          достовiрностi (правдивiсть подання, превалювання сутностi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота);

-          зiставностi;

-          можливостi перевiрки, тощо.

 

Склад фiнансової звiтностi:           

- баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018 р., 

- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2018 р., 

- звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2018 р.,  

- звiт про власний капiтал за 2018 р.,

- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2018р.

 

 

 1. Основнi положення облiкової полiтики пiдприємства

 

Нижче описано iстотнi положення облiкової полiтики, використанi ПрАТ "КСЗ" при пiдготовцi фiнансової звiтностi.

 

Суттєвiсть

 

Для звiтiв фiнансової звiтностi Товариством прийнятий критерiй суттєвостi - до 50 000 грн.

            Визнання доходу

 

Дохiд вiд договорiв з клiєнтами (МСФЗ(IFRS) 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами")

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.

Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.

            Дохiд визнається одночасно зi збiльшенням активу або зменшенням зобов'язання, яке обумовлює прирiст власного капiталу (за винятком збiльшення капiталу за рахунок внескiв учасникiв пiдприємства), за умови, що величина доходу може бути достовiрно оцiнена.

           Починаючи з 01.01.2018 року введено в дiю МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами".

       Товариство облiковує договiр з клiєнтом, тiльки тодi, коли виконуються всi перелiченi далi критерiї:                                                                                                                                                                                 - сторони договору схвалили договiр (письмово, усно чи у вiдповiдностi з iншою звичною практикою ведення бiзнесу) i готовi виконувати свої зобов'язання;                                                                            

  - Товариство може визначити права кожної сторони вiдносно товарiв або послуг, якi будуть передаватися;                                                                                                                                                    - Товариство може визначити умови оплати за товари або послуги, якi будуть передаватися;                                                                                                                                                                           - договiр має комерцiйну сутнiсть (тобто очiкується, що ризик, час або величина майбутнiх грошових потокiв суб'єкта господарства змiняться внаслiдок договору); та цiлком iмовiрно, що Товариство отримає компенсацiю, на яку воно матиме право в обмiн на товари або послуги, якi будуть переданi клiєнту.                                                                                                             

          Товариством величина виручки визначається у сумi очiкуваної оплати за переданий товар або надану послугу (а не за справедливою вартiстю вiдшкодування).

          Товариство  визнає дохiд   коли  сума вiдшкодування вiдповiдно до умов договору , що пiдлягає сплатi фiксована; значного компонента  фiнансування та змiнного вiдшкодування договорами не передбачається; товариством визнається дохiд, коли  суб'єкт господарювання задовольняє зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяний товар або послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив передається, коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом вiдповiдно до умов договору; договори, що передбачають роялтi не укладаються; цiна операцiї визначається для кожної угоди в договорах окремо.

          Товариство не планує укладати договори, яки передбачатимуть передавати контроль над товаром або послугою з плином часу, або у певний момент часу, i задовольняє зобов'язання щодо виконання та визнає доход з часом.

           У разi, коли в наступних перiодах виникає невизначенiсть стосовно можливостi отримати суму, вже включену до доходу, недоотримана сума або сума отримання якої стало малоймовiрним визнається як витрата, а не як коригування суми первiсно визнаного доходу.

          

          Товариство застосовує практичний прийом передбачений п. 63 МСФЗ 15"Дохiд вiд договорiв з клiєнтами", що не передбачає обов'язкового коригування обiцяної суми компенсацiї з метою урахування iстотного компонента фiнансування, бо на момент укладання договору, очiкується, що перiод мiж часом, коли Товариство передає обiцяний товар або послугу клiєнтовi, та часом, коли клiєнт платить за такий товар або послугу, становитиме не бiльше одного року.

 

          Застосування МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" не вплинуло на фiнансовi показники дiяльностi Товариства.

 

Нематерiальнi активи

 

            Придбанi нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються в звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя по нематерiальним активам з визначеним строком корисного використання нараховується за прямолiнiйним методом на протязi 2-20 рокiв. Амортизацiя по нематерiальним активам з не визначеним строком корисного використання не нараховується, а щорiчно вони переглядаються на предмет знецiнення.

 

            Основнi засоби

 

            Основнi засоби, придбанi пiсля 1 липня 2016р., вiдображаються в звiтностi по собiвартостi придбання або будiвництва за мiнусом будь-якої подальшої накопиченої амортизацiї та подальших накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Об'єкти основних засобiв, придбанi до 1 липня 2016р., вiдображаються в звiтностi по справедливiй вартостi на цю дату, за мiнусом будь-якої подальшої накопиченої амортизацiї та подальших накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

            При визнаннi основних засобiв враховується перiод використання об'єкта та його вартiсть.

            Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання активiв.

            Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв є несуттєвою, тобто дорiвнює нулю.

            Строки корисної експлуатацiї основних засобiв i методи нарахування амортизацiї аналiзуються технiчними спецiалiстами та управлiнським персоналом по необхiдностi, але принаймнi в кiнцi кожного фiнансового року, i у випадку, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, вiдповiдним чином коригуються.

 

            Фiнансовi iнструменти

 

           Первiсне визнання. Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку, як того вимагає  п.п.3.1.1. МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", а саме:  "Суб'єкт господарювання визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у своєму звiтi про фiнансовий стан тодi й лише тодi, коли суб'єкт господарювання стає стороною договiрних положень щодо iнструмента (пункти Б3.1.1 i Б3.1.2). Коли суб'єкт господарювання вперше визнає фiнансовий актив, вiн класифiкує його згiдно з пунктами 4.1.1 - 4.1.5 та оцiнює його згiдно з пунктами 5.1.1 - 5.1.3. Коли суб'єкт господарювання вперше визнає фiнансове зобов'язання, вiн класифiкує його згiдно з пунктами 4.2.1 i 4.2.2 та оцiнює його згiдно з пунктом 5.1.1"

          Подальша оцiнка .Суб'єкт господарювання пiсля первинного визнання оцiнює фiнансовий актив: за амортизованою собiвартiстю; за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.

         Суб'єкт господарювання припиняє визнання фiнансового активу тодi й лише тодi, коли:                                                   

   - спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу; або                                    

 -  вiн передає фiнансовий актив згiдно з положеннями пунктiв 3.2.4 та 3.2.5, i таке передавання вiдповiдає критерiям для припинення визнання згiдно з пунктом 3.2.6.

        

Визнання очiкуваних кредитних збиткiв

 

            У вiдповiдностi до п.п.5.5.1. МСФЗ 9  "Фiнансовi iнструменти", суб'єкт господарювання визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом, що оцiнюється згiдно з пунктами 4.1.2 або 4.1.2А, для дебiторської заборгованостi за орендою, за договiрним активом або за зобов'язанням iз кредитування, i за договором фiнансової гарантiї, до якого застосовуються вимоги пунктiв 2.1(e), 4.2.1(b) або 4.2.1(г) щодо зменшення корисностi.

          Iз урахуванням пунктiв 5.5.13 - 5.5.16 суб'єкт господарювання оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту,якщо кредитний ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного визнання.

          Якщо станом на звiтну дату кредитний ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, то, з урахуванням положень пунктiв 5.5.13 - 5.5.16, суб'єкт господарювання оцiнює резерв пiд збитки за таким фiнансовим iнструментом у розмiрi, що дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам.

            Фiнансовi зобов'язання

 

           Товариство здiйснює класифiкацiю всiх фiнансових зобов'язань як таких, що в подальшому оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. Товариство має право пiд час первiсного визнання безвiдклично призначити фiнансове зобов'язання як таке, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо це дозволено п. 4.3.5, або якщо таке рiшення забезпечує надання бiльш доречної iнформацiї.

           Пiсля первiсного визнання товариство оцiнює фiнансове зобов'язання згiдно з пунктами 4.2.1-4.2.2. Товариство вiдображає прибуток або збиток за фiнансовим зобов'язанням, призначеним як таке, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, згiдно з п. 4.2.2 або п. 4.3.5.

            У  звiтному роцi Товариство не має фiнансових зобов'язань що облiковуються за амортизованою вартiстю або призначенi об'єктом хеджування.

 

            Запаси

            Запаси - це активи, якi утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу, перебувають у процесi виробництва для такого продажу та iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.

            Використовується наступна класифiкацiя запасiв:

            Виробничi запаси (сировина та матерiали, паливно-мастильнi матерiали, тара, запаснi частини, виробничi допомiжнi матерiали та iншi запаси, якi включають малоцiннi та швидкозношуванi предмети);

            Незавершене виробництво;

            Готова продукцiя;

            Товари для перепродажу.

            Запаси визнаються активами, якщо iснує ймовiрнiсть отримання економiчних вигод вiд їхнього використання в майбутньому та їхня вартiсть може бути достовiрно оцiнена.

            Первiсною оцiнкою придбаних або вироблених запасiв є їх собiвартiсть, яка включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.

            До витрат на придбання запасiв включається: цiна придбання вiдповiдно до договорiв з постачальниками, ввiзне мито та iншi невiдшкодовуванi податки, а також витрати на транспортування, навантаження i розвантаження та iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв. Торгiвельнi знижки, iншi знижки та iншi подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.

            При вибуттi запасiв використовується метод iдентифiкованої собiвартостi для виробничих запасiв та товарiв, для готової продукцiї - метод середньозваженої собiвартостi.

            Запаси наведенi в балансi за найменшою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси оцiненi до чистої вартостi реалiзацiї на iндивiдуальнiй основi, по кожному номенклатурному номеру. Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв стає меншою за їх балансову вартiсть внаслiдок пошкодження або застарiвання запасiв, зниження ринкових цiн.

            Для нарахування резерву знецiнення запасiв за вiдсутностi iнформацiї про чисту вартiсть реалiзацiї кожного конкретного номенклатурного номера, був застосований метод знецiнення на пiдставi показника оборотностi запасiв за останнi 12 мiсяцiв.

При цьому:

            коефiцiєнт оборотностi розраховувався по кожнiй номенклатурнiй позицiї запасiв, по якiй не було придбання;

            в якостi розходу признавався тiльки фактичний розхiд;

            коефiцiєнт оборотностi розраховувався по формулi: фактичний розхiд/((наявнiсть запасiв на початок перiоду + наявнiсть запасiв на кiнець перiоду)/2;

            сума резервiв розраховувалась:

            при коефiцiєнтi оборотностi?0,33 - 100 %;

            при коефiцiєнтi оборотностi ? 0,33, але ?0,5 - 50 %;

            при коефiцiєнтi оборотностi ? 0,5, але ?1 - 30 %;

            при коефiцiєнтi оборотностi ? 1 - 0 % вiд вартостi запасiв на дату балансу;

            Нарахування резерву знецiнення здiйснюється на кожну звiтну дату i вiдображається за рахунок iнших операцiйних витрат.

           

            Резерви

 

            На пiдприємствi забезпечення (резерв) - створюється при виникненнi внаслiдок минулих подiй зобов'язання, погашення якого можливо призведе до вiдтоку економiчних вигод, i його оцiнка може бути достовiрно визначена.

            Процедура розрахунку резерву знецiнення запасiв проводиться на кожну звiтну дату. Сума резерву розраховувалась як вiдсоток вiд балансової вартостi запасiв. Сума резерву на знецiнення запасiв вiдносилась на витрати звiтного перiоду.

            Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки  на кожну звiтну дату для сумнiвної заборгованостi. Нарахування резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки  вiдображається у витратах звiтного перiоду.

            Резерв забезпечення наступних витрат та платежiв створюється на фактично понесенi витрати звiтного перiоду, документальне пiдтвердження яких буде здiйснено в наступному звiтному перiодi.

            Пiдприємство має зобов'язання надавати компенсацiю до Пенсiйного фонду України щодо пенсiй за вiком на пiльгових умовах, виплачених певним категорiям працюючих на пiдприємствi та колишнiм працiвникам пiдприємства.

Нарахування резерву за пенсiйним забезпеченням повинно вiдбуватися за допомогою методу актуарної оцiнки, який дозволяє визначити вартiсть зобов'язань за Програмою з визначеними виплатами. В той же час, оскiльки розмiр таких виплат є не суттєвим, а щорiчнi витрати на послуги незалежного актуарiя спiвставнi з розмiром щорiчних платежiв до Пенсiйного фонду, управлiнським персоналом пiдприємства прийняте рiшення такий резерв не створювати.

 

            Податок на прибуток

 

            Облiк податкiв на прибуток, подання та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi регулюється МСБО 12 "Податки на прибуток". Стандарт визначає облiковий пiдхiд до вiдображення податку, а не податковий, i передбачає враховувати податковi наслiдки операцiй, що призводять до рiзницi мiж податковим та облiковим прибутком.

            Пiдприємством застосовується метод зобов'язань за балансом - визначення тимчасових рiзниць мiж облiковим i податковим прибутком виходячи з облiкової та податкової вартостi активiв та зобов'язань.

            Витрати з податку на прибуток за звiтний перiод складаються з поточного податку на прибуток, скоригованого на вiдстроченi податки з прибутку.

            Поточний податок на прибуток за звiтний перiод вiдображається в облiку як зобов'язання (податок на прибуток, що пiдлягає сплатi).

            Поточнi податковi зобов'язання (активи) за звiтний перiод оцiнюються за сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати у податкових органiв) iз застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють у звiтному перiодi.

            Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за ставками оподаткування, якi передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов'язання.

            Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання не зважаючи на те, що вони вiдшкодовуються або сплачуються у майбутнiх звiтних перiодах, дисконтуванню не пiдлягають.

            Добровiльнi змiни до облiкової полiтики

 

            На протязi звiтного перiоду добровiльних змiн в облiкову полiтику не вносилося.

 

 1. Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй

 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, Товариство застосувало всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, доречнi до його операцiй та є обов'язковими для застосування при складаннi звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2018р. Застосування наступних доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй, не призвело до будь-якого впливу на облiкову полiтику, фiнансовий стан чи результати дiяльностi Товариства:

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка"- (зi змiнами, внесеними в липнi 2014 року, набуває чинностi для рiчних перiодiв, починаючи 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати).

Основнi вiдмiнностi нового стандарту полягають в наступному:

Фiнансовi активи повиннi класифiкуватися за трьома категорiями оцiнки: оцiнюванi згодом за амортизованою вартiстю, оцiнюванi згодом за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi iншого сукупного доходу, i оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються в прибутку чи збитку.

Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi пiдприємства за управлiння фiнансовими активами i вiд того, чи є передбаченi договором потоки грошових коштiв лише платежами в рахунок основного боргу i вiдсоткiв. Якщо борговий iнструмент призначений для отримання грошей, вiн може враховуватися по амортизованою вартiстю, якщо вiн при цьому також передбачає лише платежi в рахунок основного боргу i вiдсоткiв.

Борговi iнструменти, якi передбачають лише платежi в рахунок основного боргу i вiдсоткiв i утримуються в портфелi, можуть класифiкуватися як оцiнюванi згодом за справедливою вартiстю в складi iншого сукупного доходу, якщо пiдприємство i утримує їх для отримання грошових потокiв за активами, i продає активи. Фiнансовi активи, що не мiстять грошових потокiв, якi є лише платежами в рахунок основного боргу i вiдсоткiв, необхiдно оцiнювати за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку (наприклад, похiднi фiнансовi iнструменти).

Вбудованi похiднi iнструменти бiльше не вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, але будуть враховуватися при оцiнцi умови, що передбачає лише платежi в рахунок основного боргу та вiдсоткiв.

Iнвестицiї в iнструменти капiталу повиннi завжди оцiнюватися за справедливою вартостi. При цьому керiвництво може прийняти рiшення, яке не пiдлягає змiнi, про вiдображеннi змiн справедливої вартостi у складi iншого сукупного доходу, якщо iнструмент не призначений для торгiвлi. Якщо iнструмент власного призначений для торгiвлi, то змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi прибутку або збитку.

Бiльшiсть вимог МСФЗ (IAS) 39 стосовно класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань були перенесенi в МСФЗ (IFRS) 9 без змiн. Основним вiдмiннiстю є вимога до пiдприємства розкривати ефект змiн власного кредитного ризику за фiнансовими зобов'язаннями, вiднесеним до категорiї за справедливою вартiстю в прибутку чи збитку, у складi iншого сукупного доходу.

МСФЗ (IFRS) 9 запроваджує нову модель визнання збиткiв вiд знецiнення - модель очiкуваних кредитних збиткiв. Iснує "трьох етапний" пiдхiд, заснований на змiнi кредитної якостi фiнансових активiв з моменту первинного визнання. На практицi новi правила означають, що при первiсному визнаннi фiнансових активiв пiдприємства повиннi будуть вiдразу визнати збитки в сумi очiкуваних кредитних збиткiв за 12 мiсяцiв, не є кредитними збитками вiд знецiнення (або в сумi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк фiнансового iнструменту для торгової дебiторської заборгованостi). Якщо в кредитному ризику вiдбулося суттєве пiдвищення, то знецiнення оцiнюється виходячи з очiкуваних кредитних збиткiв на строк фiнансового iнструменту, а не очiкуваних кредитних збиткiв заборгованостi та дебiторської заборгованостi з фiнансової оренди.

МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з клiєнтами" (випущений в травнi 2014 року i вступає в силу для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018року або пiсля цiєї дати).

МСФЗ (IFRS) 15 замiнює собою МСФО (IAS) 18 "Дохiд".

Цей стандарт вводить ключовий принцип, вiдповiдно до якого виручка повинна визнаватися, коли товари або послуги передаються клiєнту, за цiною угоди. Будь-якi окремi партiї товарiв або послуг повиннi визнаватися окремо, а всi знижки та ретроспективнi знижки з контрактної цiни, як правило, розподiляються на окремi елементи. Якщо розмiр винагороди змiнюється з якої-небудь причини, слiд визнати мiнiмальнi суми, якщо вони не схильнi до iстотного ризику перегляду. Витрати, пов'язанi iз забезпеченням договорiв з клiєнтами, повиннi капiталiзуватися i амортизуватися протягом строку отримання вигоди вiд договору.

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Класифiкацiя та оцiнка операцiй за виплатами на основi акцiй". Рада з МСФЗ внесла поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Виплати на основi акцiй", в яких розглядаються три основнi аспекти:

 - вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй по виплатах на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами;

- класифiкацiя операцiй за виплатами на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань по податку, що утримується з джерела;

- облiк змiни умов операцiї по виплатах на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками пайовими iнструментами.

Поправки набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати.

 

Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу:

Товариство достроково не застосовує наступнi стандарти та тлумачення, якi були опублiкованi, але не набрали чиннiсть. Товариство планує їх застосовувати з дати набрання ними чинностi. Товариство не очiкує, що вплив таких змiн на фiнансову звiтнiсть буде суттєвим.

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" (випущений в сiчнi 2016року i вступає в силу для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати).

МСФЗ (IFRS) 16 замiнює собою МСФО (IAS) 17 "Оренда", Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення наявностi в угодi ознак оренди", Роз'яснення ПКР (SIC) 15 "Операцiйна оренда - стимул-реакцiї" та Роз'яснення ПКР (SIC) 27 "Визначення сутi операцiй, що мають юридичну форму оренди".

Цей стандарт встановлює принципи визнання, оцiнки, надання i розкриття iнформацiї про оренду та вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової оренди.

            МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування". (випущений у травнi 2017рi вступає в силу для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати).

МСФЗ (IFRS) 17замiнює собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти".

Цей стандарт приймається для того, аби уникнути проблеми "порiвняння", що створена МСФЗ 4. МСФЗ 17 визначає, що всi договори страхування враховуватимуться в узгодженому порядку, а це буде корисним як iнвесторам, так i страховим компанiям. Страховi зобов'язання враховуватимуться з використанням поточної (current values), а не первiсної вартостi (historical cost), як було ранiше. Iнформацiя регулярно оновлюватиметься, надаючи бiльш корисну iнформацiю для користувачiв фiнансової звiтностi.

            Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 28 "Iнвестицiйнi органiзацiї: Застосування виключення з вимоги про консолiдацiю" роз'яснюють, що звiльнення вiд обов'язку складати консолiдовану фiнансову звiтнiсть може застосовуватися материнським пiдприємством, яке є дочiрнiм пiдприємством iнвестицiйної органiзацiї, навiть якщо iнвестицiйна органiзацiя облiковує всi свої дочiрнi органiзацiї за справедливою вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 10. Радою з МСФЗ перенесено дату вступу даних поправок в силу на невизначений термiн, проте органiзацiя що застосовує данi поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно.

 1. Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення

 

            Використання оцiнок

 

            Складання фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва пiдприємства здiйснення оцiнок та припущень, якi впливають на суми, що вiдображенi в звiтностi. Такi припущення базуються на iнформацiї, котра була вiдома на дату затвердження фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Основнi оцiнки вiдносно фiнансової звiтностi стосуються вартостi та строкiв корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв; чистої вартостi реалiзацiї запасiв; вiдстрочених податкiв; резерву пiд кредитнi збитки.

            Змiни в облiкових оцiнках, якi здiйсненi протягом звiтного року, не мають суттєвого впливу на поточний або майбутнi перiоди.

 

            Похибки оцiнок

 

            Нижче наведенi основнi припущення вiдносно розвитку ситуацiї в майбутньому та iншi основнi причини похибок оцiнок на звiтну дату, котрi несуть у собi суттєвий ризик того, що балансова вартiсть активiв та зобов'язань буде суттєво коригуватися на протязi наступного фiнансового року.

 

            Строки корисного використання основних засобiв

 

            Пiдприємство оцiнює залишковi строки корисного використання об'єктiв основних засобiв принаймнi, на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни облiковуються як змiни в облiкових оцiнках у вiдповiдностi з МСБО 8 " Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки ". Такi оцiнки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв, а також на суму амортизацiї, визнану у звiтi про прибутки та збитки.

 

            Зменшення корисностi активiв

 

            На кожну звiтну дату пiдприємство проводить оцiнку наявностi показникiв можливого зменшення корисностi активiв. Активи перевiряються на предмет зменшення корисностi, коли наявнi свiдчення того, що балансова вартiсть активу не може бути вiдшкодована. Для визначення вартостi використання активiв керiвництво повинно здiйснити оцiнку очiкуваних майбутнiх грошових потокiв для одиницi, що генерує грошовi потоки, а також вибрати вiдповiдну ставку дисконтування для визначення поточної вартостi таких грошових потокiв.

 

            Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв

 

            На кожну звiтну дату пiдприємство проводить оцiнку чистої вартостi реалiзацiї запасiв. Якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни облiковуються як змiни в облiкових оцiнках у вiдповiдностi з МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Такi оцiнки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартiсть запасiв, а також на суму матерiальних витрат, визнану у звiтi про прибутки та збитки.

 

            Резерв пiд кредитнi збитки

 

            Пiдприємство створює резерв пiд кредитнi збитки для облiку очiкуваних збиткiв у результатi неспроможностi контрагентiв здiйснити необхiднi платежi. Для оцiнки достатностi резерву пiд кредитнi збитки керiвництво пiдприємства виходило з оцiнки дебiторської заборгованостi по строкам виникнення, статистики списання за попереднi звiтнi перiоди, платоспроможностi контрагентiв та змiн в строках платежiв зi сторони замовникiв.

 

Процентнi ставки, якi застосовуються до довгострокових зобов'язань.

 

Судження було використане для оцiнки справедливої вартостi довгострокових зобов'язань в умовах вiдсутностi аналогiчних фiнансових iнструментiв. Змiни у використаних процентних ставках для оцiнки справедливої вартостi довгострокових векселiв виданих можуть зробити iстотний вплив на фiнансову звiтнiсть пiдприємства.

 

            Поточнi податки

 

            Українське податкове, валютне та митне законодавство постiйно змiнюється. До того ж, тлумачення законодавства контролюючими органами може не спiвпадати з тлумаченням керiвництвом пiдприємства. Митна та податкова служби мають право переглядати податковi зобов'язання за три роки до року, в якому здiйснюється перевiрка. Станом на 31.12.2018р. Керiвництво пiдприємства вважає, що його тлумачення вiдповiдного законодавства є вiдповiдною, й ймовiрно, що сума податкiв може бути затвердженою.

Допущення про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства

 

            Фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена на основi допущення, що пiдприємство буде функцiонувати невизначено довгий строк в майбутньому, це допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi пiдприємства.

           

            Судження керiвництва щодо iснування або вiдсутностi умов для застосування в Українi норм МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї"

Згiдно даним Держстату України рiвень iнфляцiї за 2018 рiк становив - 109,8% за 2017 рiк -113,7%, за 2016 рiк - 112,4%,. Таким чином, станом на 31.12.2018 кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод становив-40,3%.

 

Проаналiзувавши критерiї, зазначенi МСБО 29, керiвництво Товариства вважає, що за показниками наведеними у пiдпунктах в) i г) параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю. Таким чином, керiвництво Товариства вважає, що на дату фiнансової звiтностi не iснує достатньо умов для визначення гiперiнфляцiї в країнi та початку застосування МСБО 29.

           

 

 1. Iнформацiя за сегментами

           

            Згiдно з МСФЗ 8 операцiйний сегмент - це компонент суб'єкта господарювання:

а) який займається економiчною дiяльнiстю, вiд якої вiн може заробляти доходи та нести витрати (включаючи доходи та витрати, що пов'язанi з операцiями з iншими компонентами того самого суб'єкта господарювання);

б) операцiйнi результати якого регулярно переглядаються вищим керiвником з операцiйної дiяльностi суб'єкта господарювання для прийняття рiшень про ресурси, якi слiд розподiлити на сегмент, та оцiнювання результатiв його дiяльностi;

в) про який доступна дискретна фiнансова iнформацiя.

            Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть лише в одному операцiйному сегментi, тому iнформацiя за сегментами не наводиться.

 

 

 1. Розрахунки та операцiї з пов'язаними особами

 

            Для цiлей даної фiнансової звiтностi пов'язаними сторонами вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу, знаходиться пiд загальним контролем або значно впливає на фiнансовi та операцiйнi рiшення iншої сторони. При аналiзi кожного випадку, який може представляти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонам, увага придiляється сутi цих вiдносин, а

не тiльки їх юридичнiй формi.

Основними акцiонерами ПрАТ "КСЗ" є:

Акцiонер       Частка в статутному капiталi, %

ТОВ "ПЛАТФОРМА СТАЛЬКАНАТ-АРТ" Код ЄДРПОУ 36232072 41,6048

MIKHALENKO TETYANA 21,3181

Салтановська Наталiя Володимирiвна      18,6572

Iншi акцiонери пiдприємства володiють менше нiж 10% статутного капiталу кожний.

            Основним акцiонером ПрАТ "КСЗ", є ТОВ "ПЛАТФОРМА СТАЛЬКАНАТ-АРТ", яке володiє 41,6% акцiй пiдприємства.

            ТОВ "ПЛАТФОРМА СТАЛЬКАНАТ-АРТ" не зобов'язане публiкувати, та не публiкує свою фiнансову звiтнiсть. Єдиним учасником вказаного Товариства є фiзична особа.

            На пiдприємствi вiдсутня iнформацiя про осiб, якi можуть бути пов'язаними через основних акцiонерiв.

            На протязi звiтного перiоду операцiй з пов'язаними особами пiдприємство не здiйснювало.

Станом як на 01.01.2018р., так i на 31.12.2018р. будь-яка заборгованiсть по розрахункам з пов'язаними особами вiдсутня.

            У 2018 роцi винагорода провiдному управлiнському персоналу пiдприємства складалася з поточної заробiтної плати та вiдповiдного єдиного соцiального внеску. Загальна сума виплат за 2018 рiк склала 824 тис. грн. (за 2017 рiк - 573 тис. грн.).

 

 

 1. Деталiзацiя основних статей звiтностi

 

            Основнi засоби

 

            Данi про рух основних засобiв за 2018 рiк наведенi в таблицi.

В тисячах гривень    Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої  Машини та обладнання    Транспортнi засоби  Iнструмент, прилади, iнвентар, меблi            Загалом

Первiсна (оцiнена) вартiсть на 01.01.2018р.         35 278 41 972 13 810 811      91 871

Накопичена амортизацiя на 01.01.2018р.  4 671   10 028 2 483   235      17 417

Балансова вартiсть на 01.01.2018р.            30607  31 944 11 327 576      74 454

Надходження            35        63        9          107

 

Капiталiзацiя витрат (модернiзацiя)                     883

                                   883

 

Вибуття: первiсна вартiсть             4 313   74        2          4 389

Вибуття: накопичена амортизацiя             4 313   74        2          4 390

Включення до груп вибуття: первiсна вартiсть               48        254                  302

Включення до груп вибуття: накопичена амортизацiя               19        114

                        133

Амортизацiйнi вiдрахування за 2018 рiк  3 004   7 680   1682    159      12 525

Первiсна (оцiнена) вартiсть на 31.12.2018р.         35 278 38 529 13 545 818      88 170

Накопичена амортизацiя на 31.12.2018р.  7 675   13 376 3 976   392      25 419

Балансова вартiсть на 31.12.2018р.            27 603 25 153 9 596   426      62 751

 

            З метою вiдображення в звiтностi основних засобiв за справедливою вартiстю, було прийнято рiшення про проведення їх незалежної оцiнки. Оцiнка проведена станом на 01.07.2016 року. Переоцiнка здiйснена шляхом виключення накопиченої амортизацiї з валової балансової вартостi активу, та перерахунку чистої вартостi до справедливої вартостi активу.

            Одночасно з проведенням переоцiнки основних засобiв був проведений повний аналiз технiчного стану наявних основних засобiв, та переглянутi строки їх корисного використання у сторону збiльшення.

Пiдприємством використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, вiн застосовується постiйно, вiд перiоду до перiоду, якщо не трапляється змiн в очiкуванiй формi споживання економiчних вигiд, утiлених в активi.

            Перевагою прямолiнiйного методу є простота використання, а недолiком - те, що при використаннi вiн не дозволяє вiдобразити змiни iнтенсивностi використання основних засобiв.

            Об'єкти основних засобiв, тимчасово виведенi з експлуатацiї (ремонт, тимчасова консервацiя на визначений термiн та iнше), продовжують амортизуватися прямолiнiйним методом.

            Строк корисного використання встановлюється технiчними спецiалiстами пiд час зарахування об'єкту на баланс пiдприємства i переглядається принаймнi раз на рiк пiд час проведення рiчної iнвентаризацiї, а також у випадках отримання нової iнформацiї, яка може свiдчити про змiну встановлених строкiв (наприклад, проведення модернiзацiї, пошкодження об'єкту, значна змiна навантаження та iнше). При встановленнi строкiв корисного використання враховуються вимоги дiючого законодавства, технiчнi характеристики, паспортнi даннi, умови та мiсця експлуатацiї основних засобiв.

            Пiдприємством установленi наступнi строки експлуатацiї основних засобiв:

            Будiвлi основного виробництва - 30-50 рокiв;

            Будiвлi допомiжнi - 20-40 рокiв;

            Основне виробниче обладнання - 10-35 рокiв;

            Допомiжне виробниче обладнання - 10-20 рокiв;

            Транспортнi засоби - 10-20 рокiв;

            Офiсне обладнання - 5-15 рокiв;

            Iншi основнi засоби - 10-20 рокiв.

            Лiквiдацiйна вартiсть об'єктiв основних засобiв прийнята рiвною нулю, оскiльки витрати, пов'язанi з реалiзацiю вторинних вiдходiв, отриманих вiд лiквiдацiї основних засобiв, майже завжди перевищують дохiд, одержаний вiд такої реалiзацiї.

            Станом на 31.12.2018р. на пiдприємствi вiдсутнi основнi засоби, право власностi на якi обмежене.

Станом на 31.12.2018р. на пiдприємствi вiдсутнi основнi засоби, переданi у заставу для забезпечення зобов'язань.

Станом на 31.12.2018р. у балансовiй вартостi основних засобiв вiдсутнi витрати на будiвництво об'єктiв.

Станом на 31.12.2018р. контрактнi зобов'язання з придбання основних засобiв вiдсутнi.

Станом на 31.12.2018р. сума компенсацiї вiд третiх сторiн за об'єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, вiдсутня.

Станом на 31.12.2018р. сума компенсацiї вiд третiх сторiн за об'єкти основних засобiв, якi були втраченi чи переданi, вiдсутня.

            Станом на 31.12.2018р. первiсна вартiсть основних засобiв, якi тимчасово не використовуються (законсервованi на невизначений термiн) складає 916 тис. грн. За вказаними об'єктами нараховане знецiнення у розмiрi 100% їх первiсної вартостi.

Станом на 31.12.2018р вiдсутнi повнiстю амортизованi основнi засоби, якi ще продовжують використовуватися.

Станом на 31.12.2018р. на пiдприємствi вiдсутнi основнi засоби, якi вибули з активного використання та не класифiкованi як утримуванi для продажу.

 

 

            Нематерiальнi активи

 

            Данi про рух нематерiальних активiв за 2018 рiк наведенi в таблицi.

В тисячах гривень    Авторськi та сумiжнi з ними права            Загалом

Первiсна (оцiнена) вартiсть на 01.01.2018р.         141      141

Накопичена амортизацiя на 01.01.2018р.  61        61

Балансова вартiсть на 01.01.2018р.            80        80

Надiйшло за рiк        9

 

            9

 

 

Амортизацiйнi вiдрахування та знецiнення за 2018 рiк  36

            36

 

Вибуло первiсна вартiсть    58        58

Вибуло знос  58        58

Первiсна (оцiнена) вартiсть на 31.12.2018р.         92        92

Накопичена амортизацiя на 31.12.2018р.  39        39

Балансова вартiсть на 31.12.2018р.            53

            53

 

Нематерiальнi активи оцiнюються пiдприємством за собiвартiстю, яка визначається згiдно з вимогами МСБО 38.

            Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються, а щорiчно переглядаються на предмет знецiнення.            Нематерiальнi активи з визначеним строком корисного використання амортизуються прямолiнiйним методом на протязi встановлених технiчними спецiалiстами строкiв використання. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв дорiвнює нулю.

            Строки корисного використання нематерiальних активiв встановленi вiд 3 до 10 рокiв. Строк корисного використання переглядається принаймнi раз у рiк при проведеннi рiчної iнвентаризацiї.

            У звiтному перiодi витрат на дослiдження та розробку пiдприємство не здiйснювало.

 

            Запаси

 

            Наявнiсть запасiв на пiдприємствi наведена у таблицi (за вирахуванням резерву знецiнення).

 

Найменування          Балансова вартiсть на 01.01.2018р.            Балансова вартiсть на 31.12.2018р.         Вiдхилення, + - тис. грн.

Сировина i матерiали                      7 526   5 789   - 1737

Паливо           191      148      -43

Тара i тарнi матерiали         1 191   1237    46

Запаснi частини        249      263

            14

Iншi матерiали          1 181   1 071

            -110

Незавершене виробництво  611      428      -183

 

Готова продукцiя     6 268   11 765 5497

Товари           22        56        34

Групи вибуття          71                    -71

Загалом          17 310 20 757 3 447

           

На пiдприємствi запаси первiсно оцiнюються за собiвартiстю, яка включає всi витрати на придбання, переробку та iншi втирати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан (МСБО 2).

            При вибуттi запасiв використовується метод iдентифiкованої собiвартостi.

            У звiтностi пiдприємства запаси вiдображаються за меншою з двох величин: собiвартiсть чи чиста вартiсть реалiзацiї. Тому на кiнець кожного звiтного перiоду вiдбувається розрахунок резерву знецiнення запасiв виходячи з їх оборотностi. Станом на кiнець 2018 року резерв знецiнення запасiв склав 2688 тис. грн., i збiльшився за 2018 рiк на 563 тис. грн.

 

            Дебiторська заборгованiсть

 

            В процесi ведення господарської дiяльностi пiдприємство укладає угоди, тобто стає стороною договору i внаслiдок цього має юридичне право отримувати грошовi кошти або юридичний обов'язок їх сплатити. В результатi визнаються фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська та кредиторська заборгованiсть.

            Наявнiсть дебiторської заборгованостi наведена в таблицi (за справедливою вартiстю).

 

            Сума на 01.01.2018р.           Сума на 31.12.2018р.           Вiдхилення

Торгiвельна заборгованiсть 5 679   11 521 +5 842

Iнша поточна фiнансова заборгованiсть   2181    9 574   +7 393

Платежi за податками (не фiнансовi)        115      31        - 84

Заборгованiсть за авансами виданими (не фiнансова)    3 659   996      - 2663

Загалом          11 634 22 122 10 488

            Дебiторська заборгованiсть вiдображається за її справедливою вартiстю, за вирахуванням резерву пiд кредитнi збитки.. Резерв нараховується виходячи з аналiзу платоспроможностi кожного дебiтора. Станом на 31.12.2018р. резерв пiд кредитнi збитки становить 308 тис. грн.

            Збiльшення дебiторської заборгованостi за звiтний перiод вiдбулося за рахунок збiльшення торгiвельної заборгованостi та iншої поточної заборгованостi.

 

            Грошовi кошти та їх еквiваленти

 

            Пiдприємством вiдкритi у обслуговуючих банках поточнi рахунки в нацiональнiй валютi. Також пiдприємство отримує грошовi кошти в касу вiд реалiзацiї своєї продукцiї фiзичним особам.

            Нижче наведенi даннi про залишок коштiв у касi та на рахунках пiдприємства.

            На 01.01.2018р.         На 31.12.2018р.         Вiдхилення

Грошовi кошти у касi пiдприємства         0          3

            3

Грошовi кошти на банкiвських рахунках 372      838      466

Грошовi кошти в дорозi      254      0          -254

 

Загалом грошових коштiв   626      841

            215

            Справедлива вартiсть грошових коштiв дорiвнює їх балансовiй вартостi.

            Iншi оборотнi активи

 

            У складi iнших оборотних активiв пiдприємство облiковує податковий кредит по ПДВ по податковим накладним, якi на момент складання фiнансової звiтностi ще не були зареєстрованi постачальниками у встановленому законодавством України порядку, а отже не дали права вiдобразити вказанi суми у податковiй звiтностi Товариства. Станом на 31.12.2018р. така сума склала 630 тис. грн. та збiльшилася за звiтний перiод на 251 тис. грн.

 

            Власний капiтал

 

            Власний капiтал пiдприємства представляє собою грошовi кошти, внесенi акцiонерами (засновниками), а також кошти, утворенi в процесi подальшої дiяльностi товариства. Власний капiтал - це чистi активи пiдприємства.

            Активи, з одного боку, характеризують економiчнi ресурси, а з iншого - права на них i на одержання майбутнiх доходiв. Хоча власники беруть на себе максимальний ризик, вони мають право на залишкову нагороду, пов'язану з ним.

            У вiдповiдностi з п. 49 Концептуальної основи складання та подання фiнансових звiтiв, власний капiтал є часткою в активах пiдприємства, яка залишилась пiсля вирахування всiх його зобов'язань. Цим документом (п.65) передбачена можливiсть подiлу власного капiталу на пiдкласи. В акцiонерному товариствi видiляються такi пiдкласи власного капiталу:

            кошти, внесенi акцiонерами;

            нерозподiлений прибуток:

            резерви, якi вiдображають асигнування нерозподiленого прибутку.

            Така класифiкацiя використовується користувачами фiнансових звiтiв для прийняття управлiнських рiшень за умови визначення в нiй правових та iнших обмежень щодо звiтностi Товариства, розподiлу та використання власного капiталу, а також прав сторiн з часткою власностi у Товариствi на отримання дивiдендiв або на виплати капiталу.

 

            Зареєстрований капiтал пiдприємства, зафiксований в статутних документах, станом на 31.12.2018р. становить 1 357 440,00 грн., який сформований з 9 696 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 140 грн. кожна.

            Всi випущенi простi iменнi акцiї повнiстю сплаченi. Кожна проста iменна акцiя надає право одного голосу.

 

            Статутом пiдприємства, затвердженим Загальними зборами акцiонерiв 10.05.2016р. (Протокол № 2/2016) та зареєстрованим державним реєстратором 12.05.2016р., формування резервного капiталу не передбачено. В той же час станом на вказану дату пiдприємством у вiдповiдностi до Статуту, який був чинним в попереднiх перiодах, був сформований резервний фонд у сумi 676 тис. грн. За 2018 рiк змiн розмiру резервного фонду не було. Резервний фонд є частиною нерозподiленого прибутку, але акцiонери ще не прийняли рiшення щодо його використання, управлiнський персонал пiдприємства вважає за доцiльне вiдобразити його у звiтностi самостiйною статтею.

 

            Станом на 31.12.2017 року пiдприємство мало непокритi збитки у сумi 38519 тис. грн., тому загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися у 2018 роцi рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв не приймалося.

 

            У складi капiталу в дооцiнках Товариство вiдображає суму дооцiнки основних засобiв (за вирахуванням вiдстрочених податкiв, пов'язаних з нею) проведену у попереднiх перiодах. Частина такої суми (пропорцiйна нарахованiй амортизацiї) станом на 31.12.2018р. рекласифiкована до складу нерозподiленого прибутку.

 

            Рух власного капiталу пiдприємства наведено у таблицi.

Назва показника       Залишок на 01.01.2018р.     Надiйшло       Витрачено            Рекласифiковано      Залишок на 31.12.2018р.

Зареєстрований капiтал       1 357                                      1 357

Капiтал у дооцiнках 41 864                        -8 589 33 275

Резервний капiтал    676                                         676

Непокритий збиток  -38 519           +12108                       +10475           -15 936

Загалом          +5 378 +12108                       +1 886 19 372

 

            Податок на прибуток

 

            Витрати з податку на прибуток за 2018 рiк складаються з таких компонентiв:

Поточний податок на прибуток                                                           5 119

Вiдстроченi податки                                                                                               -303

Загалом витрат з податку на прибуток                                                 4 816

 

            Через вiдмiннiсть мiж принципами оподаткування, викладеними в Податковому кодексi, i принципами викладеними в МСФЗ, виникають тимчасовi рiзницi мiж балансовою вартiстю окремих активiв та зобов'язань для цiлей формування фiнансової звiтностi та їх вартiстю для цiлей розрахунку оподатковуваного прибутку. Податковий ефект змiн таких тимчасових рiзниць наведено в таблицi.

 

            На 01.01.2018 р.        Вiднесено на власний капiтал        Вiднесено на фiнансовий результат          На 31.12.2018р.

Перевищення залишкової вартостi основних засобiв в бухгалтерському облiку над їх залишковою вартiстю в податковому облiку   10 190 -1 886 -206    8098

Резерв знецiнення запасiв   -383                -101    -484

Резерв пiд кредитнi збитки -59                  +4        -55

Визнанi чистi вiдстроченi податковi зобов'язання          9 748   -1 886 -303    7559

 

            Довгостроковi фiнансовi зобов'язання

           

            Станом на 31.12.2018р. довгостроковi фiнансовi зобов'язання складаються з зобов'язань за облiгацiями емiтованими та зобов'язаннями за кредитом.

            Облiгацiї деномiновано в українськiй гривнi.

            Кредит деномiновано в iноземнiй валютi (долари США) та пiдлягає погашенню 01.11.2019р.

            Пiдприємство вiдображає залученi кошти по номiнальнiй вартостi i не дисконтувало свої довгостроковi зобов'язання, оскiльки фактична ставка кредитування на момент укладання договорiв дорiвнювала ефективнiй ставцi вiдсотка.

            Пiдприємство не хеджує свої зобов'язання в iноземнiй валютi та ризики змiни вiдсоткової ставки.

            Станом на 31.12.2018р. справедлива вартiсть залучених коштiв приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi.

 

            Поточна кредиторська заборгованiсть

 

            Наявнiсть кредиторської заборгованостi станом на 31.12.2018р. наведено в таблицi.

 

 

 

 

            Сума на 01.01.2018р.           Сума на 31.12.2018р.           Вiдхилення

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями   6 669               -6 669

Торгiвельна заборгованiсть 4 004   4736    732

Заборгованiсть за вiдсотками по довгостроковим залученим коштам 40        193            153

Заборгованiсть за вiдсотками по облiгацiям        6 840   6840    0

Iнша поточна фiнансова заборгованiсть   42        59

            17

Не фiнансова заборгованiсть:                               

Податки до сплати   537      1915

            1 378

Заборгованiсть з авансiв одержаних         620      115

            -505

Заборгованiсть перед працiвниками iз заробiтної плати 342      384      42

Iнша нефiнансова заборгованiсть  6          0          -6

Загалом          19 100 14 242 -4 858

 

            Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2018р. зменшилася в порiвнянi з заборгованiстю станом на 01.01.2018р. в основному за рахунок зменшення поточної заборгованостi за довгостроковими зобов'язаннями.

 

            Виручка вiд реалiзацiї

 

            Виручка вiд реалiзацiї за 2018 рiк склала 142 884 тисяч гривень та складається з:

-          виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї               138 569 тис. грн.;

-          виручка вiд реалiзацiї товарiв                                            2 672 тис. грн.;

-          виручка вiд надання послуг (в т.ч. оренда)                      1 643 тис. грн.

            Пiдприємство визнає виручку вiд реалiзацiї у той момент, коли до покупця переходять значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на готову продукцiю вiдповiдно до Мiжнародних правил iнтерпретацiї комерцiйних термiнiв "Iнкотермс".

 

 

 

 

            Елементи операцiйних витрат

 

            У 2018 роцi пiдприємством понесенi наступнi операцiйнi витрати:

Собiвартiсть реалiзацiї                                                                              98 995

Адмiнiстративнi витрати                                                               7 406

Витрати на збут                                                                                          11 159

Iншi операцiйнi витрати                                                                 1 970

Загалом                                                                                                        119 530

            Данi витрати складалися з таких елементiв витрат:

Матерiальнi витрати                                                                       69 625

Витрати на оплату працi                                                                15 575

Вiдрахування на соцiальнi заходи                                                  4 065

Амортизацiя                                                                                    12 615

Iншi операцiйнi витрати                                                                 23 191

Змiна вартостi незавершеного виробництва

та готової продукцiї                                                                       -5 541

Загалом                                                                                                        119 530

 

 

            Iншi операцiйнi доходи

 

            Iншi операцiйнi доходи за звiтний перiод склали 217 тис. грн., та складаються з доходiв вiд реалiзацiї запасiв та вiд оприбуткування запасiв за наслiдками лiквiдацiї необоротних активiв а також оприбуткування вiдходiв як вторинної сировини.

 

 

Iншi операцiйнi витрати

 

Iншi операцiйнi витрати за звiтний перiод склали 1 970 тис. грн., та складаються з:

-          створення резерву пiд кредитнi збитки - 51 тис. грн.;

-          собiвартостi реалiзованих виробничих запасiв - 407 тис. грн.;

-          операцiйних курсових рiзниць та витрат на придбання-продаж валюти - 190 тис. грн.;

-          збиткiв вiд знецiнення запасiв - 592 тис. грн.;

-          визнаних штрафiв та неустойок - 8 тис. грн.;

-          заробiтної плати та вiдрахувань ЄСВ, не пов'язаних з виробничою дiяльнiстю, а також iнших подiбних виплат персоналу - 51 тис грн.;

-          вiдрахувань профспiлкам - 216 тис. грн.;

-          допомога неприбутковим органiзацiям - 207 тис. грн;

-          iнших витрат - 248 тис. грн.

 

 

 

Iншi фiнансовi доходи

 

            Iншi фiнансовi доходи за 2018 рiк склали 86 тис. грн. та складаються з вiдсоткiв, нарахованих на залишки коштiв на рахунках пiдприємства в установах банкiв України.

 

            Фiнансовi витрати

 

            Фiнансовi витрати за 2018 рiк склали 6 727 тис. грн. i включають:

            вiдсотки, нарахованi по облiгацiям - 6 840 тис. грн.;

            вiдсотки, нарахованi по займу в iноземнiй валютi - 507 тис. грн.;

            курсовi рiзницi, нарахованi на основну суму заборгованостi та вiдсотки по займу в iноземнiй валютi -(- 620) тис. грн.

 

Iншi витрати

 

            Iншi витрати за 2018 рiк склали 6 тис. грн. та складаються з залишкової вартостi необоротних активiв, лiквiдованих за самостiйним рiшенням пiдприємства.

 

            Прибуток на акцiю

 

            Прибуток на акцiю є найважливiшим аналiтичним показником, i, в зв'язку з цим, одним iз таких, що найбiльш широко застосовуються на фондовому ринку. Використовуючи цей показник, можна як прогнозувати рiвень прибутковостi акцiй та їх курсову (ринкову) вартiсть, так i оцiнювати ефективнiсть управлiння акцiонерним товариством i його дивiдендною полiтикою.

            Згiдно з МСБО 33 "Прибуток на акцiю", базисний прибуток на акцiю обчислюється шляхом дiлення чистого прибутку (збитку) певного перiоду, який може бути розподiлений мiж власниками звичайних акцiй, на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi знаходяться в обiгу протягом цього перiоду.

            Товариство має в обiгу 9696 штук однакових простих акцiй.

            Данi про прибуток на акцiю за 2018 рiк наведенi у таблицi.

Стаття Одиниця вимiру       Показник за рiк

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй    шт.      9696

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй      шт.      9696

Чистий прибуток за рiк       Тис. грн.        12 108

Чистий прибуток на одну просту акцiю   Грн.    1248,76

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцiю  Грн.    1248,76

            Iнший сукупний дохiд

 

            На протязi 2018 року пiдприємство не здiйснювало операцiй, якi могли призвести до збiльшення або зменшення iншого сукупного доходу.

 

 1. Звiт про рух грошових коштiв

 

            Пiдприємство складає звiт про рух грошових коштiв за прямим методом згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової, дiяльностi Товариства.

Грошових коштiв та еквiвалентiв, недоступних для використання товариством, немає.

 

 1. Обов'язки по операцiйнiй орендi - акцiонерне товариство виступає в якостi орендодавця.

 

Пiдприємство уклало ряд договорiв про комерцiйну оренду окремих об'єктiв нерухомого майна, транспорту та iнших основних засобiв.      Договори оренди мають строк дiї вiд тринадцяти до двадцяти чотирьох мiсяцiв. Договори передбачають можливiсть дострокового їх розiрвання як з iнiцiативи орендодавця, так i з iнiцiативи орендаря. Договори оренди також передбачають  можливiсть перегляду орендної плати в залежностi вiд ринкових обставин. Жоден договiр оренди не має ознак фiнансової оренди, тому всi оренднi стосунки мiж ПрАТ "КСЗ" i орендарями визнаються операцiйною орендою з вiдповiдним вiдображенням у фiнансовiй звiтностi.

 

9.Затвердження фiнансової звiтностi.

 

            Фiнансову звiтнiсть затверджено та допущено до оприлюднення Генеральним директором Товариства 25.01.2019р.

 

 1. Подiї пiсля Балансу

Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов'язань товариства вiдсутнi.

 

 

 

Генеральний директор                                            Васильков Олександр Михайлович

 

Головний бухгалтер                                    Брiгiдер Ольга Леонiдiвна

 

 

 1. Відомості про аудиторський звіт

1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Форум"

2

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)

23070374

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

ю/а 50002, Днiпр. обл., м. Кривий Рiг, вул. Кобилянського, 219

4

Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

0733

5

Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)

 

6

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

з 01.01.2018 по 31.12.2018

7

Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)

02 - із застереженням

8

Пояснювальний параграф (за наявності)

Пояснювальний параграф вiдсутнiй

9

Номер та дата договору на проведення аудиту

номер: 8, дата: 15.01.2019

10

Дата початку та дата закінчення аудиту

дата початку: 15.01.2019, дата закінчення: 24.04.2019

11

Дата аудиторського звіту

24.04.2019

12

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

27 880,00

13

Текст аудиторського звіту

 

I.  ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД" за рiк, що закiнчився 31.12.2018року

 

 

Думка iз застереженням

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД" (надалi по тексту - Товариство), iдентифiкацiйний код 00204607, мiсцезнаходження 50055, м. Кривий Рiг, вул. Нiкопольське шосе, буд. 201, що складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2018р., Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2018 рiк, Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2018 рiк, Звiту про власний капiтал за 2018 рiк, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, включаючи стислий виклад важливих аспектiв облiкової полiтики.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018р., його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).

 

Основа для думки iз застереженням

В порушення вимог МСБО 19 "Виплати працiвникам" не створюються забезпечення на оплату чергових вiдпусток працiвникам та забезпечення обов'язкових вiдрахувань (зборiв) вiд забезпечення виплат вiдпусток на вiдрахування на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. На наш погляд сума забезпечень на оплату чергових вiдпусток може дорiвнювати не менш нiж 50 % мiсячного фонду оплати працi та суми єдиного соцiального внеску а саме 792 тис. грн.

Товариство має юридичнi зобов'язання компенсувати Пенсiйному фонду України суми додаткових пенсiй, що виплачуються деяким категорiям спiвробiтникiв i колишнiм спiвробiтникам Товариства, якi мають право на пенсiю за вiком на пiльгових умовах.

В порушення вимог МСБО 19 "Виплати працiвникам" Товариство не створює забезпечень на вiдшкодування зазначених зобов'язань Пенсiйному фонду. Для визначення суми забезпечень яку слiд було б вiдобразити в фiнансової звiтностi необхiднi розрахунки актуарiїв. На наш погляд ця сума може бути суттєвою. Так виплати пенсiйному фонду за 2018 рiк на вiдшкодування витрат щодо виплати пенсiй працiвникам, що працюють у важких та шкiдливих умовах (списки №1 та №2) склали 586 тис. грн.

Якби управлiнський персонал нарахував забезпечення на оплату чергових вiдпусток, та на вiдшкодування витрат Пенсiйному фонду, збiльшилися б iншi операцiйнi витрати, а чистий прибуток та власний капiтал зменшилися б на суму створеного забезпечення.

Ми вважаємо, що сума не створених забезпечень може мати суттєвий, але не всеохоплюючий вплив для фiнансової звiтностi.

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до пiдприємства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ), а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.

 

Ключовi питання аудиту

Ключовi питання аудиту - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались при формуваннi думки щодо неї. При цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.

 

Iнформацiя щодо рiчних звiтних даних

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя, отримана на дату цього звiту аудитора, складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчному звiтi емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк, складеного згiдно вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. Нашу думку щодо Звiту про корпоративне управлiння, який є складовою частиною Рiчного звiту емiтента за 2018 рiк, викладено в роздiлi "Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв". 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з вищевказаною iншою iнформацiєю, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми дiйшли би висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi та викривлень, якi б необхiдно було включити до звiту..

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї.

 

 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

 

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв

 

Звiт щодо результатiв виконання додаткових вимог, визначених статтею 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 зi змiнами, вiдносно перевiрки iнформацiї, що викладена у Звiтi про корпоративне управлiння емiтента - ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД" (далi ПрАТ "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД" або "Товариство").

Вiдповiдальнiсть за складання, змiст та подання рiчного звiту про корпоративне управлiння несе управлiнський персонал Товариства. Ця вiдповiдальнiсть включає створення, впровадження та пiдтримування внутрiшнього контролю, необхiдного для того, щоб звiт про корпоративне управлiння не мiстив суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства чи помилок, а також за визначення, впровадження, адаптацiю та пiдтримку систем управлiння, необхiдних для пiдготовки рiчного звiту про корпоративне управлiння.

Наша перевiрка цiєї нефiнансової iнформацiї, що мiститься у звiтi про корпоративне управлiння, проведена з метою формування думки щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статтi 40-1, а також з метою перевiрки iнформацiї, зазначеної в пунктах 1-4 частини 3 статтi 40-1.

Ми виконали цю перевiрку згiдно з  Мiжнародними стандартами завдань з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї. Перевiрка обмежена виконанням процедур, якi залежать вiд характеру цiєї iнформацiї, а саме:

-          розгляд та отримання розумiння iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння, з метою визначити, чи всю iнформацiю розкрито у цьому звiтi згiдно з вимогами статтi 40-1 Закону  України "Про цiннi папери та фондовий ринок", а також рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 №2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв";

-          запити персоналу Товариства, вiдповiдальному за пiдготовку звiту про корпоративне управлiння, з метою отримання розумiння процедур товариства по збору та пiдтвердженню даних та iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння;

-          огляд документацiї, що пiдтверджує iнформацiю, наведену у звiтi про корпоративне управлiння (юридичних документiв, протоколiв загальних зборiв акцiонерiв та засiдань правлiння за 2018 рiк, внутрiшнiх положень, звiтiв пiдроздiлу внутрiшнього контролю або внутрiшнього аудиту тощо);

-          виконання вибiркових оглядових тестiв щодо розкриття кiлькiсних показникiв у звiтi про корпоративне управлiння та, за потреби, порiвняння їх з показниками фiнансової звiтностi;

-          порiвняння iнформацiї з нашим знанням Товариства, отриманим пiд час виконання аудиту фiнансової звiтностi;

-          отримання письмових пояснень (запевнень) вiд осiб, вiдповiдальних за складання та затвердження звiту про корпоративне управлiння.

Ми розглянули iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.1-4 частини 3 статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок".

За результатами процедур, виконаних щодо iнформацiї, наведеної у пунктах 1 - 4 Звiту про корпоративне управлiння (Товариства) за 2018 рiк, ми не iдентифiкували фактiв суттєвої невiдповiдностi чи викривлень, якi могли б вплинути на цю iнформацiю.

Ми перевiрили iнформацiю, що включається до складу Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, пiдготовлену згiдно вимог п.п.5-9 частини 3 статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок".

На нашу думку iнформацiя, що наведена у пунктах 5-9 Звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до вимог п.п.5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", в усiх суттєвих аспектах.

 

 

 

Партнером iз завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є:

Генеральний директор ТОВ АФ "ФОРУМ" Кругла Н.М.

(Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi №0733), Аудитор (Сертифiкат аудитора Серiя А №002254 вiд 24.05.1995р.)

           

 

____________

 

Дата видачi звiту: "24" квiтня 2019р.

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Твердження Генерального директора:

Настiльки менi це вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагають згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та обєктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та обєктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Вид інформації

1

2

3

27.04.2018

27.04.2018

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

27.04.2018

27.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.04.2018

27.04.2018

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 
26 апреля 2019
« назад ко всем новостям