Головна » Про компанію » Акціонерам

Акціонерам

11 травня 2018 р.

 

Докладніше...

 

 

09 травня 2018 р.

 

 

ПРОТОКОЛ  № 1/2018

річних загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ  № 1/2018

річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД »

(код ЄДРПОУ 00204607) (надалі за текстом — "Товариство" )

Дата складання протоколу: 28.04.2018 р.

 

Місце проведення загальних зборів:

50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе,201, 

 2-й поверх адміністративного корпусу, у приміщенні актового залу

(к.№ 1).

 

 

Вид зборів:

Річні

 

Дата проведення зборів:

“27” квітня 2018 року

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

“23” квітня 2018 року

 

Час початку реєстрації учасників зборів:

9.00

 

Час закінчення реєстрації:

9.45

 

Час відкриття зборів:

10.00

 

Час закриття зборів:

11.50  “27” квітня 2018 року

 

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

1294 особи

КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ:

9696

 

Кількість власних акцій, що знаходяться на балансі товариства:      

Відсутні

 

Кількість привілейованих акцій:

Відсутні

 

Кількість акціонерів особисто та/або  представників акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах:

3 осіб

 

КІЛЬКІСТЬ ФАКТИЧНО ПРИСУТНІХ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ:

3 осіб

 

Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 7653, що становить 96,7% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

 

Відповідно до ст.41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

                         

            Реєстрацію учасників зборів проведено реєстраційною комісією, повноваження  якої надані Наглядовою Радою товариства, протоколом засідання Наглядової Ради Товариства №13 від 15.03.2018 року,  а саме: членам комісії – Шоколу Олександру Сергійовичу, Кісельовій Карині Юріївні, Проценко Юлії Миколаївні. Повноваження присутніх акціонерів (їх) представників були належним чином перевірені та підтверджені.

          Загальні збори відкрив генеральний директор Товариства Васильков Олександр Михайлович, та повідомив про те, що порядок денний загальних зборів Товариства був затверджений на засіданні Наглядової Ради Товариства протоколами №13 від 15.03.2018; письмове повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які призначені на 27 квітня 2018 року, та їх порядок денний були направлені поштовим відправленням кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні, на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, запропонував перейти до роботи за порядком денним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів, Голови та секретаря Загальних зборів, а також прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства.
 3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Докладніше...

 

05 травня 2018 р.

 

Повідомлення про попереднє погодження значних правочинів

     Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ “Криворізький суріковий завод» від 27.04.2018 прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності лише за окремими  рішеннями Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, іпотечних договорів (у тому числі договорів про внесення змін та доповнень до договорів, угод, контрактів) сукупною граничною вартістю 50 000 000,00 (пятдесят мільйонів) гривень.

     Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік становить 107 716 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів за даними річної фінансової звітності за 2017 рік – 46,418%;

     Загальна кількість голосуючих акцій: 7922 шт.

Кількість голосуючих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах: 7911 шт.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували “ЗА” прийняття рішення – 7911 шт. (100%), “ПРОТИ”-0 шт. (0%).

 

                    Генеральний директор

ПрАТ «КСЗ»                                                                                               Васильков О.М.

 

05 травня 2018 р.

 

Повідомлення

про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

     Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД» Код за ЄДРПОУ: 00204607 Місцезнаходження: 50055, м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 201 Міжміський код, телефон та факс: (056) 4047020, (056) 4042702 Електронна поштова адреса: info@ksz.dp.ua Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ksz.dp.ua Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2018

Припинено повноваження

Член Наглядової ради ПрАТ «КСЗ»

Абдулаєва Людмила Анатоліївна

-

0

27.04.2018

Обрано

Член Наглядової ради ПрАТ «КСЗ»

Абдулаєва Людмила Анатоліївна

-

0

     Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «КСЗ» від 27.04.2018 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «КСЗ» та обрати членом Наглядової ради ПрАТ «Криворізький суріковий завод» Абдулаєву Людмилу Анатоліївну на період з 27.04.2018 року до переобрання.

     Абдулаєва Л.А.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі ПрАТ «КСЗ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років Абдулаєва Л.А.: працювала у ТОВ «Промислово-інвестиційна компанія «Денкер» та членом Наглядової ради ПрАТ "ВО "СТАЛЬКАНАТ -СІЛУР".

27.04.2018

Припинено повноваження

Член Наглядової ради ПрАТ «КСЗ»

Дикий Ігор Анатолійович

-

0,0103

27.04.2018

Обрано

Член Наглядової ради ПрАТ «КСЗ»

Муксімов Андрій Олександрович

-

0

     Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «КСЗ» від 27.04.2018 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «КСЗ» та обрано членом Наглядової ради ПрАТ «Криворізький суріковий завод» Муксімова Андрія Олександровича на період з 27.04.2018 року до переобрання.

     Муксімов А.О. (згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі ПрАТ «КСЗ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років - січень 2013 г. – лютий 2014 г. Секретаріат Кабінету Міністрів України,  Заступник керівника служби Віце-прем'єр міністра, лютий 2014 г. -  квітень 2016 - Виконавчий директор громадської організації «Фонд Олександра Вілкула «Українська Перспектива». Травень 2016 р. Фінансовий директор  ПрАТ "ВО "СТАЛЬКАНАТ -СІЛУР".

27.04.2018

Припинено повноваження

Член Наглядової ради ПрАТ «КСЗ»

Кругла Надія Миколаївна

-

0,0103

27.04.2018

Обрано

Член Наглядової ради ПрАТ «КСЗ»

Трофімов Сергій Юрійович

-

0

     Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «КСЗ» від 27.04.2018 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «КСЗ» та обрано членом Наглядової ради ПрАТ «Криворізький суріковий завод» Трофімова Сергія Юрійовича на період з 27.04.2018 року до переобрання.

     Трофімов С.Ю. (згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі ПрАТ «КСЗ»  не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років - 22.07.2011 –  31.01.2013 р.р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробниче об’єднання «АГРОСВІТ» начальник юридичного відділу, 01.02.2013 р. – 31.12.2013 р.р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМЛІФТ» головний юрисконсульт, 01.01.2014  - 30.01.2015 р.р. ФІЛІЯ «ДНІПРОЛІФТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ – СІЛУР» головний юрисконсульт, 21.01.2015 р.  – 26.01.2018 р.  ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ, з 01.02.2018 р. ФІЛІЯ «ДНІПРОЛІФТ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ – СІЛУР» головний юрисконсульт.

27.04.2018

Припинено повноваження

Член Наглядової ради ПрАТ «КСЗ»

Дубович Віталій Анатолійович

-

0

27.04.2018

Обрано

Член Наглядової ради ПрАТ «КСЗ»

Дубович Віталій Анатолійович

-

0

     Черговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «КСЗ» від 27.04.2018 р. прийнято рішення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради ПрАТ «КСЗ» та обрано членом Наглядової ради ПрАТ «Криворізький суріковий завод» Дубовича Віталія Анатолійовича на період з 27.04.2018 року до переобрання.

     Дубович В.А.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі ПрАТ «КСЗ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’ять років Дубович В.А.: працював з червня 2012 р. Заст. Голови ради директорів ТОВ “ПІК” Денкер”. З Квітня 2016 р. Член Наглядової ради ПрАТ "ВО "СТАЛЬКАНАТ -СІЛУР "

 

ІІІ. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Генеральний директор ПрАТ «Криворізький суріковий завод»

О.М. Васильков

 

 

28 квітня 2018 р.

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Васильков Олександр Михайлович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

                                                                             М.П.

24.04.2018

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРIЗЬКИЙ СУРIКОВИЙ ЗАВОД"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00204607

4. Місцезнаходження

50055, Дніпропетровська обл, м.Кривий Рiг, Нiкопольське шосе, 201

5. Міжміський код, телефон та факс

(056)4042702; (056)4042702

6. Електронна поштова адреса

golovina@ksz.dp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi НКЦПФР №82

30.04.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.ksz.dp.ua

в мережі Інтернет

28.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

 

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
      Iнформацiя про одержанi лiцензiї, щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря; iнформацiя про рейтингове агенство; iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй; iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про обсяги виробництва та собiвартiсть реалiзованої продукцiї; iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН, рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (у разi наявностi); текст аудиторського висновку - не заповнюється так як емiтент - приватне (закрите) акцiонерне товариство.
      В iнформацiї про цiннi папери емiтента заповнюється лише вiдомостi про акцiї, так як емiтент здiйснив лише емiсiю акцiй; в звiтному роцi емiтент не здiйснював викуп власних акцiй - iнформацiя не заповнюється. Iнформацiя про стан об'єкта нерухомостi не заповнюється, так як емiтент не здiйснював приватне розмiщення цiльових облiгацiй пiдприємств. Особливої iнформацiї в 2017 роцi не виникало. 

 

Докладніше...

  

27 березня 2018 р.

Шановний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД"!

 

         Повідомляємо про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД", код за ЄДРПОУ 00204607, місцезнаходження: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 201 (далі - Товариство), які відбудуться 27 квітня 2018 року об 10.00 за адресою: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе,201, адміністративно-побутовий корпус, 2-ий поверх, приміщення актового залу (к. №1). Реєстрація учасників загальних зборів з 9.00 до 9.45 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів, Голови та секретаря Загальних зборів, а також прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства.
 3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
 4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році і основні напрямки діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
 8. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
 9. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 10. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році і основні напрямки діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
 11. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 12. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
 13. Про внесення змін до відомостей зазначених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно переліку засновників Товариства.
 14. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
 17. Прийняттярішення про вчиненнязначногоправочину, якщоринковавартість майна, робітабопослуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотківвартостіактивів за данимиостанньоїрічноїфінансовоїзвітностітовариства. А саме, надання повноважень Наглядовій раді Товариства щодо отримання кредитної лінії у розмірі більш як 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: Основні показники Фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

 

Період

станом на 31.12.16

Період

станом на 31.12.15

Усього активів

115595

48392

Основні засоби

88228

28924

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

13318

11432

Сумарна дебіторська заборгованість

11410

5518

Грошові кошти та їх еквіваленти

2409

1572

Нерозподілений прибуток

(58360)

(56118)

Власний капітал

71029

13335

Статутний капітал

1357

1357

Довгострокові зобов'язання

76569

57625

Поточні зобов'язання

25000

32193

Чистий прибуток (збиток)

(0)

(10734)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

160

156

 

     ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: Основні показники Фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

 

Період

станом на 31.12.17

Період

станом на 31.12.16

Усього активів

107716

115595

Основні засоби

75591

88228

Довгострокові фінансові інвестиції

 

-

Запаси

19436

13318

Сумарна дебіторська заборгованість

11624

11410

Грошові кошти та їх еквіваленти

626

2409

Нерозподілений прибуток

(43267)

(58360)

Власний капітал

60233

71029

Статутний капітал

1357

1357

Довгострокові зобов'язання

76960

76569

Поточні зобов'язання

12433

25000

Чистий прибуток (збиток)

0

(0)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

163

160

 

      Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 23.04.2018 року.

      3 матеріалами загальних зборів можна ознайомитись з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 12.00 години та з 12.45 до 16.25 години, надавши відповідний запит, за адресою: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 201, 2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет юрисконсульта №2.

      Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор Товариства Васильков Олександр Михайлович.

      Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Телефон для довідок: (056) 404-27-02, 404-70-14.

 

 

02 березня 2018 р.

Повідомлення

про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості

    Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД» Код за ЄДРПОУ: 00204607 Місцезнаходження: 50055, м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 201 Міжміський код, телефон та факс: (056) 4047020, (056) 4042702 Електронна поштова адреса: info@ksz.dp.ua Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ksz.dp.ua Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.03.2018

Продовжено

Генеральний директор ПрАТ «КСЗ»

Васильков Олександр Михайлович

-

0

     Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «Криворізький суріковий завод» від 02.03.2018 за №7 продовжено повноваження генерального директора ПрАТ «КСЗ» Василькова Олександра Михайловича на період до 01.03.2019.

     Васильков О.М.(згоди на розкриття паспортних даних не надано) часткою в статутному капіталі ПрАТ «КСЗ» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п’яти років Васильков О.М.: працював директором у ЗАТ «Криворіжцемремонт», виконавчим директором у ТОВ «ВО «Агросвіт», обіймав посаду технічного директора ПАТ «КСЗ».

ІІІ. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Генеральний директор ПрАТ «Криворізький суриковий завод»

О.М. Васильков

02.03.2018

06 червня 2017 р.

Шановний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД"!

         Повідомляємо    про    проведення    річних    (чергових)    загальних   зборів    акціонерів    ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД", код за ЄДРПОУ 00204607, місцезнаходження: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 201 (далі - Товариство), які відбудуться 07 липня 2017 року об 10.00 за адресою: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 201, адміністративно-побутовий корпус, 2-ий поверх, приміщення актового залу (к. №1). Реєстрація учасників загальних зборів з 9.00 до 9.45 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

       ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів, Голови та секретаря Загальних зборів, а також прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства.
 3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
 4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році і основні напрямки діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
 8. Про внесення змін до відомостей зазначених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно переліку засновників Товариства.
 9. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
 11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
 12. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. А саме, надання повноважень Наглядовій раді Товариства щодо отримання кредитної лінії у розмірі більш як 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: Основні показники Фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

 

Період

станом на 31.12.16

Період

станом на 31.12.15

Усього активів

115595

48392

Основні засоби

88228

28924

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

13318

11432

Сумарна дебіторська заборгованість

11410

5518

Грошові кошти та їх еквіваленти

2409

1572

Нерозподілений прибуток

(58360)

(56118)

Власний капітал

71029

13335

Статутний капітал

1357

1357

Довгострокові зобов'язання

76569

57625

Поточні зобов'язання

25000

32193

Чистий прибуток (збиток)

(0)

(10734)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

160

156

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 03.07.2017 року.

3 матеріалами загальних зборів можна ознайомитись з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 12.00 години та з 12.45 до 16.25 години, надавши відповідний запит, за адресою: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 201, 2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет юрисконсульта №2.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор Товариства Васильков Олександр Михайлович.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.                                                  

Телефон для довідок: (056) 404-27-02, 404-70-14

28 квітня 2017 р.

Шановний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД"!

         Повідомляємо    про    проведення    річних    (чергових)    загальних   зборів    акціонерів    ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД", код за ЄДРПОУ 00204607, місцезнаходження: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 201 (далі - Товариство), які відбудуться 28 квітня 2017 року об 10.00 за адресою: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 201, адміністративно-побутовий корпус, 2-ий поверх, приміщення актового залу (к. №1). Реєстрація учасників загальних зборів з 9.00 до 9.45 у день та за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів - документ, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства України.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

      ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обрання складу лічильної комісії Загальних зборів, Голови та секретаря Загальних зборів, а також прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства.
 3. Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
 4. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства по звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році і основні напрямки діяльності у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
 8. Про внесення змін до відомостей зазначених у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно переліку засновників Товариства.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: Основні показники Фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

 

Період

станом на 31.12.16

Період

станом на 31.12.15

Усього активів

115595

48392

Основні засоби

88228

28924

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

13318

11432

Сумарна дебіторська заборгованість

11410

5518

Грошові кошти та їх еквіваленти

2409

1572

Нерозподілений прибуток

(58360)

(56118)

Власний капітал

71029

13335

Статутний капітал

1357

1357

Довгострокові зобов'язання

76569

57625

Поточні зобов'язання

25000

32193

Чистий прибуток (збиток)

(0)

(10734)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

160

156

 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 24 годину 24.04.2017 року.

3 матеріалами загальних зборів можна ознайомитись з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 12.00 години та з 12.45 до 16.45 години, надавши відповідний запит, за адресою: 50055, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 201, 2-й поверх адміністративного корпусу, кабінет юрисконсульта №2.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — генеральний директор Товариства Васильков Олександр Михайлович.

 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.                                                 

Телефон для довідок: (056) 404-27-02, 404-70-14